Xem mẫu

  1. T P LÀM VĂN LUY N T P XÂY D NG O N VĂN K CHUY N ( TIÉT 12 ) I-M c tiêu: -D a vào tranh minh ho và l i g i ý , xây d ng ư c c t truy n Ba lư i rìu. -Xây d ng o n văn k chuy n k t h p miêu t hình dáng nhân v t , c i m c a nhân v t.. -Hi u ư c n i dung , ý nghĩa c a truy n , bi t k m t cách t nhiên sinh ng sáng t o trong miêu t . Nh n xét ánh giá ư c l i k theo các tiêu chí ã nêu. II- dùng d y h c : -tranh minh h c cho truy n . -B ng l p k s n các c t. o n Hành ng L i nói c a Ngo i hình Lư i rìu vàng c a nhân v t nhân v t ,b c ,s t nhân v t
  2. …….. ………. ……….. ………. ………. . III- Ho t ng d y và h c : Tg Giáo viên H c sinh 1-Bài cũ: -G i 1 hs c ph n ghi nh bài -4 hs lên th c hi n yêu c u. o n văn trong bài văn k chuy n. -G i 2 hs k l i phân thân o n -G i 1 hs k l i toàn truy n Hai m con và bà tiên. -Nh n xét và cho i m hs. 2-1.Bài m i: Mu n k câu chuy n hay, h p d n -Hs l ng nghe. ph i có t ng giai o n truy n hay g p thành. Bài h c hôm nay giúp các em xây d ng an văn k chuy n hay ,h p d n. 2.2-Hư ng d n làm bài t p: Bài 1 : - Yêu c u hs c bài. - 1 hs c thành ti ng .
  3. -Dán 6 tranh minh ho theo úng +Quan sát tranh minh ho , c th t như sgk lên b ng. Yêu c u th m phán l i .Ti p n i nhau tr hs quan sát , c th m ph n l i l i câu h i. dư i m i b c tranh và l i câu h i . +Truy n có nh ng nhân v t nào? +Truy n có 2 nhân v t : Chàng +Câu chuy n k l i nh ng chuy n ti u phu và c già . gì? +Truy n khuyên chúng ta hãy trung th c, th t thà trong cu c +Truy n có ý nghĩa gì? s ng s ư c hư ng h nh phúc. -L ng nghe. -Câu chuy n k l i vi c chàng trai ư c tiên ông th thách tính - 6 hs n i ti p nhau c , m i hs th t thà , trung th c qua nh ng c m t b c tranh. lư i rìu. -Y/c hs c l i g i ý dư i m i b c tranh. -3 – 5 hs k l i c t truy n . Ví d v l i k : Ngày xưa có m t chàng tiêu phu s ng b ng ngh ch t c i. c -Yêu c u hs d a vào tranh minh gia tài c a anh ch là m t chi c ho , k l i C t truy n Ba lư i rìu. rìu s t . m t hôm chàng ang n Gv s a ch a cho t ng hs . c u thì lư i rìu b văng xu ng
  4. -Nh n xét , tuyên dương nh ng hs sông . Chàng không bi t làm cách nh c t nào v t lên thì m t c già hi n lên h a giúp chàng . L n th nh t truy n và l i k có sáng t o . c v t lên là m t lư i rìu vàng nhưng chàng b o không ph i c a mình . L n th hai , c v t lên m t lư i rìu b ng b c ,nhưng chàng không nh n là c a mình . L n th ba , c v t lên m t lư i rìu b ng s t , anh sung sư ng nh n ra lư i rìu c a mình và c m ơn c . C già khen chàng trai th t thà và t ng chàng c ba lư i rìu.