Xem mẫu

  1. T p làm văn (29) LUY N T P MIÊU T V T I. M c ích yêu c u: 1. HS luy n t p phân tích c u t o 3 ph n (m bàim, thân bài, k t bài) c a m t bài văn miêu t v t; trình t miêu t . 2. Hi u vai trò c a quan sát trong vi c miêu t nh ng chi ti t c a bài văn, s xen k c a l it v il ik . 3. Luy n t p l p dàn ý m t bài văn miêu t (t chi c áo em m c n l p hôm nayt). 4. Bi t qúi và giư gìn v t. II. dùng d y h c: -M t t phi u kh to vi t 1 ý c a BT2b, kho ng tr ng cho HS các nhóm làm bài và m t t gi y vi t l i gi i BT2. -M t s t phi u HS l p dàn ý cho bài văn t chi c áo (BT3). III. Các ho t ng d y - h c Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò A. Ki m tra bài cũ: -G i HS tr l i câu h i. -2 HS tr l i. +Th nào là miêu t ?. +Nêu c u t o bài văn miêu t ?. -G i HS c ph n m bài, k t bài cho o n -2 HS ng c t i ch .
  2. thân bài t cái tr ng. -Nh n xét câu tr l i, o n văn và cho i m HS. B. D y bài m i: (28’) 1. Gi i thi u bài: 2. Hư ng d n h c sinh làm bài t p: Bài t p 1: -G i 2 HS ti p n i nhau c n i dung và yêu -2 HS c. c u. -Yêu c u HS trao i theo c p và tr l i câu -2 HS ng i cùng bàn, trao i và tr h i. l i câu h i. 1a) Tìm ph n m bài, thân bài, k t bài trong +M bài: Trong làng tôi...xe p bài văn Chi c xe p c a chú Tư. c a chú. +Thân bài: xóm vư n ...nó á nó. +K t bài: ám con nít ... chi c xe c a mình. +Ph n m bài, thân bài, k t bài trong o n văn -3 HS tr l i. trên có tác d ng gì? M bài, k t bài theo cách nào?. +Tác gi quan sát chi c xe p b ng giác quan +M t nhìn: Xe màu vàng.... c m t nào?. cành hoa. +Tai nghe: Khi ng ng p, xe ro ro th t êm tai. -Phát phi u cho t ng c p và yêu c u làm câu b) -Trao i, vi t các câu văn thích h p d) vào phi u. vào phi u.
  3. -Nhóm nào làm xong trư c dán phi u lên b ng. -Nh n xét, b sung. Các nhóm khác nh n xét, b sung. -Nh n xét, k t lu n l i gi i úng. - c l i phi u. Bài t p 2: -G i h c sinh yêu c u giáo viên vi t bài lên -1 HS c thành ti ng. b ng. -G i ý: +L p dàn ý t chi c áo mà các em ang -L ng nghe. m c hôm nay ch không ph i cái áo mà em thích. +D a vào các bài văn: chi c c i tân, chi c xe p c a chú Tư ....... l p dàn ý. -Yêu c u HS t làm bài. GV i giúp nh ng -T làm bài. h c sinh g p khó khăn. -G i HS c bài c a mình. GV ghi nhanh các ý -3 HS c bài. chính lên b ng có m t dàn ý hoàn ch nh dư i hình th c câu h i HS t l a ch n câu tr l i cho úng v i cái áo ang m c. -G i HS c dàn ý. - c, b sung vào dàn ý c a mình nh ng chi ti t còn thi u và phù h p th c t . H i: + quan sát kĩ v t s t , chúng ta c n +M t, tai, c m nh n. quan sát b ng nh ng giác quan nào?. +Khi t v t c n lưu ý i u gì?. +K t h p l i k v i tình c m c a con ngư i v i v t y.
  4. 1. C ng c , d n dò: -H i: + Th nào là miêu t ?. + Mu n có m t bài văn miêu t chi ti t, hay c n chú ý i u gì?. -Nh n xét ti t h c. -D n HS v nhà hoàn thành bài t p 2ho c vi t thành bài văn miêu t và ti t sau mang m t chơi mà em thích n l p.