Xem mẫu

  1. T p làm văn K l i l i nói ý nghĩ c a nhân v t I.M c tiêu: Hi u ư c tác d ng c a vi c dùng l i nói và ý nghĩ c a nhân v t kh c ho tính cách nhân v t, nói lên ý nghĩa câu chuy n. Bư c u bi t k l i l i nói, ý nghĩ c a nhân v t trong bài văn k chuy n theo hai cách: tr c ti p và gián ti p. II.Chu n b B ng ph ghi s n n i dung bài t p 1 ph n nh n xét. Viét trên b ng l n bài t p 3 III.Ho t ng d y h c Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1. Ki m tra bài cũ 2 Hs tr l i +Khi t ngo i hình nhân v t c n chú t nh ng gì? +T i sao c n ph i t ngo i hình c a nhân v t? +T c i m ngo i hình c a ông lão trong chuy n - 1 Hs t b ng l i c a mình ngư i ăn xin. Nh n xét ghi i m 2.Bài m i Nh ng y u t nào t o nên m t nhân v t trong - Hình dáng, tính tình, c ch , chuy n? l i nói, hành ng t o nên
  2. m t nhân v t làm m t bài văn k chuy n sinh ng, ngoài vi c nêu ngo i hình, hành ng c a nhân v t. Vi c k l i l i nói ý nghĩ c a nhân v t cũng có tác d ng kh c ho rõ nét nhan v t y. Gi h c hôm nay giúp các em hi u bi t cách làm i u y trong văn k chuy n. Giáo viên ghi lên b ng. Tìm hi u ví d Hs n i ti p nh c l i Bài 1: G i HS c yêu c u Hs m SGK Yêu c u HS t làm bàI 1 Hs c G i Hs tr l i. Hs làm vào v nháp GV treo b ng ph i chi u. 2 n 3 Hs tr l i G i Hs cl i Câu ghi l i nói: Ông ng Nh n xét tuyên dương gi n cháu, cháu không có gì cho ông c . Câu ghi ý nghĩ: Chao ôi ! C nh nghèo ói ã g m nát con ngư i au kh kia thành x u xí bi t như ng nào. C tôi n a, tôi cũng v a nh n ư c chút gì c a ông lão. Bài 2: - C u bé là ngư i nhân h u H i: L i nói và ý nghĩ c a c u bé nói lên i u gì v giàu tình yêu thương con c u? ngư i và thông c m v i n i
  3. kh n kh c a ông lão - Nh l i nói và suy nghĩ c a c u Nh âu mà em ánh giá ư c tính n t c a c u bé? 2 Hs c Bài 3: G i Hs c yêu c u và ví d GV viét s n b ng l n Yêu c u Hs c th m H i: L i nói, ý nghĩ c a ông lão ăn xin trong hai cách k có gì khác nhau? Hs tr l i: G i Hs tr l i Cách 1: Tác gi k l i nguyên văn l i nói c a ông lão v i c u bé. Cách 2: Tác gi k l i l i nói Nh n xét k t lu n c a ông lão b ng l i c a mình Hs l ng nghe và cl i - th y rõ tính cách c a nhân v t H i: Ta c n k l i l i nói và ý nghĩ c a nhân v t làm gì? Có 2 cách k l i l i nói và ý nghĩ c a nhân v t, ó là l i d n tr c ti p và l i d n gián Có nh ng cách nào k l i l i nói và ý nghĩ c a ti p nhân v t? -3 n 9 Hs c Hs t tìm
  4. - G i Hs c ghi nh SGK Yêu c u HS tìm nh ng o n văn có l i d n tr c 2 Hs c ti pvà l i d n gián ti p. Hs dùng bút chì g ch m t Luy n t p: g ch dư i l i d n tr c ti p, 2 g ch dư i l i d n gián ti p Bài 1: G i Hs c 1 Hs lên b ng Yêu c u Hs t làm L i d n gián ti p: B chó sói G i HS ch a bài Hs khác nh n xét. u i L i d n tr c ti p: + Còn t , t s nói là ang i thì g p ông ngo i. + Theo t , t t nh t là chúng mình nh n l i v i b m L i d n tr c ti p là m t câu tr n v n ư c t sau d u hai ch m. Ph i h p v i d u g ch ngang u dòng hay d u ngo c kép D a vào d u hi u nào em nh n ra l i d n gián ti p L i d n gián ti p ng sau ho c tr c ti p? các t n i: r ng, là, và d u hai ch m Nh n xét tuyên dương HS làm úng GV k t lu n 2 Hs c Nhóm th o lu n và ghi vào phi u
  5. Hs lên b ng dán phi u Nh n xét b sung 2 Hs c Bài 2: G i Hs c n i dung - Thay i t xưng hô, b d u ngo c kép ho c d u g ch Yêu c u Hs th o lu n nhóm u dòng g p l i l i k v i GV ch t l i ý úng. nhân v t Nh n xét tuyên dương. Nhóm th o lu n Hs dán phi u Bài 3: G i Hs c yêu c u Nh n xét b sung H i: Khi chuy n l i d n tr c ti p thành l i d n gián ti p c n chú ý nh ng gì? Yêu c u Hs th o lu n nhóm Ch t l i ý úng Nh n xét tuyên dương 3.C ng c d n dò Nh n xét ti t h c D n v nhà làm l i bài 2, 3 vào v Chu n b bài sau