Xem mẫu

  1. T P LÀM VĂN K L I HÀNH NG C A NHÂN V T (ti t 3) L p: 4/ I-M c tiêu: -Hi u ư c hành ng c a nhân v t th hi n tính cách c a nhân v t. -Bi t cách xây d ng nhân v t v i các hành ng tiêu bi u. -Bi t cách s p x p các hành ng c a nhân v t theo trình t th i gian. II- dùng h c t p: -Gi y kh to k s n b ng và bút d . -B ng ph ghi câu văn có ch ch m luy n t p. III- ho t ng d y và h c: Th i gian Giáo viên H c sinh
  2. 5 phút 1-Bài cũ: -G i 2 hs tr l i câu h i. -2 hs tr l i câu h i. +Th nào là k chuy n? +Nh ng i u gì th hi n tính cách c a nhân v t trong truy n? -G i 2 hs c bài t p c thêm. -2 hs c câu chuy n c a mình. -Nh n xét ,cho i m t ng hs. 2-Bài m i: 2.1-Gi i thi u ghi lên b ng. 1 phút -Hs cl i bài h c. 2.2-Nh n xét: 13 phút -G i hs c truy n:Bài văn b i m -2 hs khá c n i ti p. không. -Gv c di n c m. -L p l ng nghe. -GV cho hs ho t ng nhóm4.Y/c -Chia nhóm ,nh n dùng,th o lu n và th o lu n nhóm và hoàn thành phi u hoàn thành phi u. câu h i +Ghi v n t t nh ng hành ng c a c u bé b i m không trong truy n và m i hành ng c a c u bé nói lên i u gì? -2 hs i di n lên trình bày. -G i 2 nhóm dán phi u và ck t qu . -Nh n xét ,b sung. -Y/c các nhóm khác nh n xét ,b +Hành ng c a c u bé:-Gi làm baì sung. không t ,không vi t ,n p gi y tr ng cho cô.-Gi tr bài làm thinh khi cô GV nh n xét ,ch t l i l i gi i úng. h i,mãi sau m i nói:”Thưa cô con không có ba”.-Lúc ra v khóc khi b n h i.
  3. +M i hành ng nói lên:-C u bé r t trung th c và thương cha.-C u r t bu n vì hoàn c nh gia ình.-Tâm tr ng bu n t i vì c u r t yêu cha mình. -Hành ng nào x y ra trư c thì k trư c,x y ra sau thì k sau. - 3-4 Hs nh c l i ghi nh . -Các hành ng c a c u bé ư c k -2 hs n i ti p nhau c bài t p. theo th t nào? 13 phút -Y/c i n úng tên nhân v t và s p x p -Gv ch t l i ý úng và rút ra ghi hành ng y thành câu chuy n. nh . -hs th o lu n 2.4-Luy n t p: -L p theo dõi ,nh n xét -G i hs c bài t p. -Bài t p y/c gì? -Hs làm vào v nháp ,1 hs lên b ng -Gv y/c hs th o lu n nhóm ôi - Gv treo pa –nô lên b ng ,y/c 2 hs thi g n tên nhân v t phù h p v i hành -L i gi i:Các hành ng x p theo th ng t :1-5-2-4-7-3-6-8-9. -Gv nh n xét các tên nhân v t. -3-5 hs k l i câu chuy n -Y/c hs th o lu n nhóm ôi s p x p thành 1 câu chuy n -G i hs nh n xét bài c a b n và ra
  4. 3 phút k t lu n úng. -G i hs k l i câu chuy n theo dàn ý ãs px p 3-C ng c và d n dò: -Nh n xét ti t h c. -V nhà h c thu c lòng ghi nh . -Vi t l i bài Chim S và chim Chích Bông IV-Bài t p hư ng d n luy n t p thêm: Hãy k l i hành ng giúp bà già qua ư ng c a 1 b n hs.