Xem mẫu

  1. Môn : T p làm văn (Ti t 39) Tên bài d y : MIÊU T V T (Ki m tra 1 ti t) I. M C TIÊU : H c sinh th c hành vi t hoàn ch nh m t bài văn miêu t v t sau giai o n h c v văn miêu t v t - bài vi t úng v i yêu c u c a , có ba ph n (m bài, thân bài, k t bài), di n t thành câu, bài văn sinh ng t nhiên. II. CHU N B : - Giáo viên : - T ghi s n 3 văn - Tranh minh ho m t s v t - B ng l p vi t s n dàn ý c a bài văn t v t. - III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò I. Bài cũ : Dàn bài văn t v t có m y ph n ? - Ph n m bài này nói gì ? (gi i thi u v tt ) -HS d a vào dàn ý
  2. - Ph n thân bài t gì ? (T bao quát vi t b ng tr l i t c i m n i b t ...) - bài văn sinh ng, khi t c n k t h p ý gì ? (tình c m, thái c a ngư i vi t) - K t lu n nêu ý gì ? (c m nghĩ) II. Giáo viên dán lên b ng : - Em hãy ch n m t trong ba sau : -1 h c sinh c 1 : Hãy t m t v t mà em yêu thích nh t -1 h c sinh khác trư ng. Chú ý m bài theo cách gián ti p cl i 2 : Hãy t m t v t g n g i nh t v i em nhà chú ý m bài theo cách gián ti p -C l p suy nghĩ 3 : Hãy t m t chơi mà em thích nh t chú ý m bài theo cách gián ti p -Cá nhân t ch n III. Nh c nh h c sinh : - D a vào dàn bài chung, các em l p dàn ý nên nháp trư c khi vi t vào gi y - Em có th tham kh o nh ng bài văn em ã làm trư c ó có ý d i dào - Chú ý ch m ng t câu úng, tránh l p t , l i l t nhiên, tránh li t kê -H c sinh nghe -Trình bày bài s ch, ch p IV. H c sinh làm bài : -H c sinh làm bài V. Thu bài : D n dò chu n b bài “Luy n t p gi i thi u a
  3. phương”, quan sát ph phư ng nơi mình s ng, -N p bài gi i thi u ư c v nh ng i m i ó. -Nghe giáo viên d n dò Môn : a lý (Ti t ) HO T NG S N XU T C A NGƯ I DÂN NG B NG NAM B (tt) I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : H c xong bài này, h c sinh bi t ng b ng Nam B là nơi có s n xu t công nghi p phát tri n m nh nh t c a t nư c 2. Kĩ năng : Nêu m t s d n ch ng cho c i m trên và nguyên nhân c a nó, ch n i trên sông là m t nét c áo c a mi n tây Nam B 3. Thái : Khai thác ki n th c t tranh, nh, b ng th ng kê, b n . II. CHU N B : - Giáo viên : B ng công nghi p Vi t Nam - H c sinh : Tranh nh v s n xu t công nghi p, ch n i trên sông ng b ng Nam B . III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò I. Ki m tra bài cũ :
  4. -2 h c sinh lên b ng hoàn thi n hai n i dung sơ -2 h c sinh lên S n nuôi, sau : xu t và ánh b tb ng hoàn thi n xu t xu t kh u 1/ b ng Nam B ng kh u nhi u lo G t lúa i tu t lúa g o trái thu s n cây như tôm phơi lúa xay hùm, cáxát g o óng bao Ho t ng nông nghi p Ho t ng ngư nghi p ba sa 2/ xu t kh u II. Bài m i : Ho t ng 1 : Vùng công nghi p phát tri n m nh nh t nư c ta - Giáo viên cho h c sinh th o lu n nhóm; tìm hi u - i di n nhóm SGK trình bày b ng TT -Các nhóm nh n 1.Ngày công nghi p xét, b sung 2.S n ph m chính -3-4 h c sinh trình 3.Thu n l i do bày các n i dung ki n th c ư c h c - Xu ng, ghe - 3 4 h c sinh trình bày trư c l p
  5. -D um - Sông - Ch bi n - Vùng công nghi p -Giáo viên nh n xét -T ng h p các ý ki n c a h c sinh -K t lu n -o t ng 2 : Ch n i trên sông -Yêu c u h c sinh nh c l i phương ti n giao thông i l i ch y u c a ngư i dân Nam B -H i : Các ho t ng mua bán, trao i c a ngư i dân thư ng di n ra âu ? - Giáo viên gi i thi u : Ch n i (m t nét văn hoá c trưng c a ngư i ng b ng Nam B cho h c sinh quan sát tranh). - Yêu c u th o lu n nhóm ôi, mô t ho t ng mua bán tr o i ch n i trên sông c a ngư i dân - Nh n xét câu tr l i c a h c sinh - K t lu n Ho t ng 3 : Trò chơi ô ch
  6. - Ph bi n lu t chơi - H c sinh c l p gi i ô ch - N i dung các ô ch : 1. G m 5 ch cái : ây là khoáng s n ư c khai thác ch y u ng b ng Nam B 2. G m 4 ch cái : nét văn hoá c áo c a ngư i dân Nam B thư ng di n ra ây 3. G m 7 ch cái : ây là m t ho t ng s n xu t c a ngư i dân i v i lương th c th c ph m em l i hi u qu l n 4. ng b ng Nam B ư c m nh danh là ..... phát tri n nh t nư c ta (14 ch cái). III. D n dò : - V nhà ôn l i n i dung ki n th c v a h c - Chu n b bài : Thành ph H Chí Minh
nguon tai.lieu . vn