Xem mẫu

  1. T p làm văn VI T THƯ I M c tiêu ; + Bi t ư c m c tiêu c a vi c vi t thư . + Bi t ư c n i dung cơ b n và k t c u thông thư ng c a m t b c thư + Bi t vi t nh ng b c thư thăm h i, trao i thông tin úng n i dung, k t c u, l i l chân thành, tình c m II Chu n b : + B ng ph vi t s n ph n ghi nh + B ng l p vi t ph n luy n t p III. Ho t ng d y h c :
  2. Ho t ông c a th y Ho t ng c a trò 1. Ki m tra bài cũ H i c n k l i l i nói,ýnghĩ c a nhân v t làm gì ? 2 HS tr l i Có nh ng cách nào k l i l i nói c a nhân v t Nh n xét -Ghi i m 2. Bài m i H i khi mu n liên l c v i ngư i thân xa, Khi mu n liên l c v i ngư i thân xa chúng ta ta làm cách nào? có th g i i n, vi t thư. vi t ư c m t b c thư gi h c hôm nay chúng ta cùng tìm hi u GV ghi lên b ng HS nh c l i Tìm hi u ví d 1 Hs c Hs c l i bài Thư thăm b n SGK H i: - Lương vi t thư cho H ng làm gì? + Lương vi t thư chia bu n cùng H ng vì gia ình H ng v a b tr n l t gây au thương không gì bù n i - Theo em ngư i ta vi t thư làm gì? + thăm h i ng viên nhau thông báo tình hình trao i ý ki n, bày t tình c m’ - u thư b n Lương vi t gì ? + Lương chào h i và nêu m c ích vi t thư cho H ng . + Lương thông c m s chia n i au c a H ng và
  3. - Lương thăm h i H ng như th nào ? bà con a phương . + S quan tâm c a m i ngư i v i ng bào vùng lũ Lương g i cho H ng toàn b s ti n ti t ki m . - Lương thông báo v i H ng tin gì ? -N i dung b c thư c n: •Nêu lý do và m c ích vi t thư. Theo em n i dung b c thư c n có nh ng •Nêu lý do và m c ích vi t thư. gì ? •Thông báo tình hình ngư i vi t thư. • Nêu ý ki n c n trao i ho c bày t tình c m. - Ph n m u ghi a i m, th i gian, l i chào Em có nh n xét gì v ph n m u và k t h i. thúc c a b c thư ? - Ph n k t thúc ghi l i chúc, l i h a h n. - 3 Hs c GV treo b n ph và g i h c sinh c. Luy n t p : - 1 Hs c yêu c u G i h c sinh c - Hs th o lu n nhóm GV g ch chân dư i nh ng t : trư ng - i di n nhóm dán phi u lên b ng khác thăm h i, k , tình hình l p, - Hs nh n xét b sung trư ng em b ng ph n màu GV cùng nh n xét: G i ý: bài yêu c u em vi t thư cho ai? M c ích vi t thư là gì? Thư vi t cho b n c n xưng hô th nào?
  4. C n h i thăm b n nh ng gì? C n k cho b n nh ng gì? Em nên chúc và h a v i b n i u gì? + Yêu c u h c sinh d a vào g i ý trên - Hs vi t ra v nháp. b ng vi t thư - Hs vi t vào v G i Hs c thư c a mình vi t - 3 Hs c GV nh n xét tuyên dương 3. C ng c - d n dò: Nh n xét ti t h c. D n h c sinh v nhà t p vi t l i b c thư