Xem mẫu

  1. T P LÀM VĂN ÔN T P VĂN K CHUY N I.M c tiêu: -C ng c nh ng c i m c a văn k chuy n -K ư c câu chuy n theo tài cho trư c -Trao iv ib n hi u ư c n i dung, ý nghĩa, nhân v t, ki u m bài và k t bài trong văn k chuy n c a mình ( b n ). II. dùng d y h c: -B ng ph ghi s n nh ng ki n th c cơ b n trong văn k chuy n III.Các ho t ng d y-h c : Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh A.Ki m tra bài cũ: -Ki m tra l i vi c vi t l i bài văn, o n văn c a 1 s h c sinh chưa t yê c u ti t trư c. B.D y-h c bài m i -1 h c sinh c thành ti ng yêu c u 1.Gi i thi u bài trong SGK 2.Hư ng d n ôn luy n -2 h c sinh ng i cùng bàn trao d i, th o Bài 1: lu n. -G i h c sinh c yêu c u - 2: Em hãy k m t câu cuy n v m t t m gương rèn luy n thân th thu c lo i
  2. -Yêu c u h c sinh trao i theo c p văn k chuy n.Vì dây à m t chu i các tr l i câu h i. s vi c có liên quan n t m gương rèn luy n thân th và câu chuy n có ý nghĩa -G i h c sinh phát bi u khuyên m i ngư i hãy h c t p là làm theo t m gương ó. - 1 thu c lo i văn vi t thư vì bài - 1 và 3 thu c lo i văn gì?.Vì yêu c u vi t thư thăm b n. sao em bi t. - 3 thu c lo i văn miêu t vì bài -K t lu n: yêu c u t l i chi c áo ho c chi c váy. Bài 2,3: -L ng nghe -G i h c sinh c yêu c u. -2 h c sinh ti p n i nhau c t ng bài -G i h c sinh phát bi u v tài mình ch n -2 h c sinh cùng k chuy n , trao i, a) K trong nhóm: s a ch a cho nhau theo g i ý b ng -Yêu c u h c sinh k chuy n và trao ph i v câu chuy n theo c p -Giáo viên treo b ng ph -3 n 5 h c sinh tham gia k chuy n b) K trư c l p: -H i và tr l i v n i dung truy n -T ch c cho h c sinh thi k . -Khuy n khích h c sinh l ng nghe và h i b n theo các câu h i g i ý BT3 -Nh n xét , cho i m t ng h c sinh 3.C ng c ,d n dò: -Nh n xét ti t h c
  3. -D n h c sinh v nhà ghi l i các ki n th c cân nh v th lo i văn k chuy n và chu n b bài sau. T P LÀM VĂN TR BÀI VĂN K CHUY N I.M c tiêu: -Hi u ư c nh n xét chung c a giáo viên v k t qu bài làm c a các b n liên h v i bài làm c a mình. -Bi t s a l i cho b n và l i c a mình -Có tinh th n h c h i nh ng o n văn hay c a b n II. dùng d y h c: -B ng ph ghi s n môt s l i v chính t , cách dùng t , cách di n t, ng pháp, ...c n ch a chung cho c l p III.Các ho t ng d y và h c Ho t dông c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1.Nh n xét chung bài làm c a h c sinh -1H c sinh c thành ti ng -G i h c sinh cl i bài -L ng nghe + bài yêu c u gì? -Nh n xét chung
  4. +Ưu i m: -Xem l i bài c a mình -Giáo viên nêu tên nh ng bài vi t úng -2 H c sinh ng i cùng bàn trao i yêu c u; l i k h p d n, sinh ng;có cùng ch a bài s liên k t gi a các ph n; m bài, k t bài hay... -3 n 5 h c sinh c.các h c sinh + Khuy t i m: khác l ng nghe, phát bi u -Tr bài cho h c sinh 2.Hư ng d n ch a bài -T vi t l i o n văn -Yêu c u h c sinh t ch a bài c a mình b ng cách trao i v i b n bên c nh -Giáo viên i giúp t ng c p h c sinh y u 3.H c t p nh ng o n văn hay, bài văn t t. -Giáo viên g i m t s h c sinh có bài văn hay, t i m cao c cho các b n nghe.Sau m i h c sinh c, giáo viên h i h c sinh tìm ra :cách dùng t , l i di n t, ý hay. 4.Hư ng d n vi t l i m t o n văn: *C ng c , d n dò: -Nh n xét ti t h c -D n h c sinh v nhà mư n bài c a nh ng h c sinh t i m cao c và
  5. vi t l i bài văn ( n u ư c dư i i m 7) -D n h c sinh chu n b bài sau.
nguon tai.lieu . vn