Xem mẫu

  1. T p làm văn NHÂN V T TRONG TRUY N I/ M c ích, yêu c u : 1. HS bi t : Văn k chuy n ph i có nhân v t. Nhân v t trong truy n là ngư i, là con v t, v t, cây c i… ư c nhân hoá 2.Tính cách nhân v t b c l qua hành ng, l i nói, suy nghĩ c a nhân v t. 3. Bư c u bi t xây d ng nhân v t trong bài k chuy n ơn gi n. II Tài li u và phương ti n : - Ba t phi u kh to k b ng phân lo i theo yêu c u BT - V BT Ti ng Vi t 4 III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. Bài cũ - Bài văn k chuy n khác bài văn không ph i là văn k chuyên nh ng i m nào ? B. D y bài m i 1. Gi i thi u bài : Trong ti t t p làm
  2. văn trư c, các em ã bi t nh ng c i m cơ b n c a m t bài văn k chuy n, bư c u bi t xây d ng m t bài văn k chuy n. Ti t t p làm văn hôm nay giúp các em n m ch c hơn cách xây d ng nhân v t trong truy n 2. Ph n nh n xét Bài t p 1 + G i 1 HS c yêu c u c a bài + G i 1 HS nói tên nh ng truy n các em m i h c. - GV dán b ng 3-4 phi u kh to . G i 3-4 HS lên b ng làm bài. Tên truy n Nhân v t - D Mèn bênh v c - Nhân v t là v t: - HS c n i dung BT k y u + D Mèn + Nhà trò - HS khá, gi i k l i câu chuy n s + B n nh n - S tích h Ba B Nhân v t là ngư i : tích h Ba B + Hai m con bà nông dân. - HS c l p th c hi n 3 yêu c u c a + Bà c xin ăn và nh ng ngư i d l bài h i. + Nhân v t là con v t : + Giao long a) Các nhân v t + bà c ăn xin, m con bà nông dân, nh ng ngư i d l h i
  3. b) Các s vi c x y ra và k t qu + Bà c xin ăn trong ngày h i cúng ph t nhưng không ai cho. + hai m con bà nông dân cho bà c ăn và ng trong nhà. + êm khuya bà già hi n thành con giao long l n. Bài t p 2 : Nh n xét tính cách nhân v t + Sáng s m, bà già cho 2 m con gói : tro, 2 m nh v tr u r i i. - G i HS c yêu c u bài + Nư c l t dâng cao, 2 m con bà - Yêu c u HS trao i theo c p nông dân chèo thuy n i c u ngư i 3. Ph n ghi nh : c) Ý nghĩa câu chuy n : ca ng i con ngư i có lòng nhân ái s ư c m + G i 3-4 HS c ph n ghi nh SGK áp x ng áng. Truy n còn gi i thích 4. Ph n luy n t p s hình thành h Ba B . - Bài t p 1 + G i 1 HS c n i dung BT 1 SGK - HS c th m, suy nghĩ, tr l i câu ( c c câu chuy n Ba anh em và t h i ư c gi i nghĩa ) + yêu c u HS trao i và tr l i . - Nhân v t trong truy n là ai ? - Không - Nh n xét c a bà v tính cách t ng a - Không, ch có nh ng chi ti t gi i cháu như th nào ? thi u v h Ba B .
  4. - Em có ng ý v i nh n xét c a bà - Bài h Ba B không ph i là bài văn không ? k chuy n mà ch là bài văn gi i thi u v h Ba B . - Vì sao bà có nh n xét như v y - Bài t p 2 - HS tr l i + G i 1 HS c yêu c u bài + Tình hu ng : M t b n nh mãi vui ùa, ch y nh y, làm ngã m t em bé. Em bé khóc. -C l p c th m Em hãy hình dung s vi c và k ti p theo m t trong hai hư ng sau : a)b n nh nói trên bi t quan tâm n -C l p c th m yêu c u BT 1 ngư i khác. b) B n nh nói trên không bi t quan tâm n ngư i khác. - Gv hư ng d n HS trao i tranh lu n các hư ng s vi c có th x y ra. - GV nh n xét, ch n ra nh ng em k hay, tuyên dương. 5/ C ng c - d n dò : - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u - HS t p k theo c p - Vi t l i bài em v a k vào v - HS thi k
  5. - HS c l p tham gia nh n xét. - 1 HS c yêu c u bài t p - Em và ngư i ph n có con nh - Quan tâm giúp nhau là m t n p s ng p.
nguon tai.lieu . vn