Xem mẫu

  1. T P LÀM VĂN LUY N T P XÂY D NG O N VĂN K CHUY N ( TIÉT 12 ) I-M c tiêu: -D a vào tranh minh ho và l i g i ý , xây d ng ư c c t truy n Ba lư i rìu. -Xây d ng o n văn k chuy n k t h p miêu t hình dáng nhân v t, c i m c a nhân v t.. -Hi u ư c n i dung , ý nghĩa c a truy n , bi t k m t cách t nhiên sinh ng sáng t o trong miêu t , Nh n xét ánh giá ư c l i k theo các tiêu chí ã nêu. II- dùng d y h c : -tranh minh h c cho truy n . -B ng l p k s n các c t. L i Ngo i Lư i rìu Hàn nói hình vàng ,b c o h c a nhân v t ,s t
  2. n n nhân g v t c a nhân v t ………. … … …… ………. … … ….. .. …. . III- Ho t ng d y và h c : Tg Giáo viên H c sinh 1-Bài cũ: -G i 1 hs c ph n -4 hs lên th c hi n ghi nh bài o n yêu c u. văn trong bài văn k
  3. chuy n. -Hs l ng nghe. -G i 2 hs k l i phân thân o n - 1 hs c thành -G i 1 hs k l i toàn ti ng . truy n Hai m con và +Quan sát tranh bà tiên. minh ho , c th m -Nh n xét và cho phán l i .Ti p n i i m hs. nhau tr l i câu h i. 2-1.Bài m i: +Truy n có 2 nhân v t : Chàng ti u phu Mu n k câu chuy n và c già . hay, h p d n ph i có t ng giai o n truy n +Truy n khuyên hay g p thành. Bài chúng ta hãy trung h c hôm nay giúp các th c, th t thà trong em xây d ng an cu c s ng s ư c văn k chuy n hay hư ng h nh phúc. ,h p d n. -L ng nghe. 2.2-Hư ng d n làm - 6 hs n i ti p nhau bài t p: c , m i hs cm t Bài 1 : b c tranh. - Yêu c u hs c -3 – 5 hs k l i c t
  4. bài. truy n . -Dán 6 tranh minh ho Ví d v l i k : theo úng th t như Ngày xưa có sgk lên b ng. Yêu c u m t chàng tiêu phu hs quan sát , c s ng b ng ngh th m ph n l i dư i ch t c i. c gia tài m i b c tranh và l i c a anh ch là m t câu h i . chi c rìu s t . m t +Truy n có nh ng hôm chàng ang nhân v t nào? n c u thì lư i rìu b văng xu ng sông +Câu chuy n k l i . Chàng không bi t nh ng chuy n gì? làm cách nào v t +Truy n có ý nghĩa lên thì m t c già gì? hi n lên h a giúp chàng . L n th -Câu chuy n k l i nh t c v t lên là vi c chàng trai ư c m t lư i rìu vàng tiên ông th thách nhưng chàng b o tính th t thà , trung không ph i c a th c qua nh ng lư i mình . L n th hai , rìu. c v t lên m t lư i rìu b ng b c -Y/c hs c l i g i ý ,nhưng chàng dư i m i b c tranh. không nh n là c a
  5. -Yêu c u hs d a vào mình . L n th ba , tranh minh ho , k l i c v t lên m t lư i c t truy n Ba lư i rìu. rìu b ng s t , anh sung sư ng nh n Gv s a ch a cho t ng ra lư i rìu c a hs . mình và c m ơn c -Nh n xét , tuyên . C già khen dương nh ng hs nh chàng trai th t thà c t và t ng chàng c ba lư i rìu. truy n và l i k có sáng t o . - 2 hs c n i ti p nhau y /c thành ti ng. -Hs quan sát , c th m. Bài 2 : + Chàng ti u phu -G i hs c y/c . ang n c i thì Y/c hs quan sát tranh , ch ng may lư i rìu c th m ý dư i b c b văng xu ng sông. tranh và tr l i câu + Chàng nói: “ C h i . Gv ghi nhanh gia tài nhà ta ch có câu tr l i lên b ng. lư i rìu này .Nay +Anh chàng ti u phu m t rìu không bi t làm gì s ng ây
  6. làm gì? “. +Khi ó chàng trai nói + Chàng trai nghèo gì ? tr n , óng kh , ngư i nh nh i m +Hình dáng c a chàng hôi , u qu n m t ti u phu như th nào? chi c khăn màu +Lư i rìu c a chàng nâu. trai ra sao? +Lư i rìu s t c a -G i hs xây d ng chàng bóng loáng . o n 1 c a truy n - 2 hs k l i o n 1. d a vào các câu h i. - Nh n xét l i k c a -G i hs nh n xét. b n. Ví d : + Có m t chàng ti u - phu nghèo ang ón c i thì lư i rìu b tu t -Th o lu n nhóm 6. kh i cán, văng xu ng -Hs nh n phi u h c sông .Chàng bu n r u t p. nói: “ Gia tài c a ta ch có m t lư i rìu +Tranh 2 s t nay l i m t thì bi t ki m ăn b ng gì ây.” - C già hi n lên và
  7. +Ngo i hình nhân v t h a v t rìu giúp : Chàng tr n , óng chàng . kh , mình nh nh i Chàng ch p tay c m m hôi. ơn. +Lư i rìu s t bóng -Ngo i hình nhân loáng. v t: C già râu tóc -Y/c hs ho t ng b c phơ, v m t hi n trong nhóm v i 5 t . tranh còn l i +Tranh 3 : -Gv phát phi u h c -C già v t dư i t p.( m i nhóm m t sông lên m t lư i rìu tranh , c kĩ ph n , ưa cho chàng trai . dươí c a tranh và xây d ng thành m t o n - Chàng ng i trên b văn k chuy n). xua tay.C b o:” Lư i rìu c a con - Nhóm trình bày k t ây”. qu c a mình lên b ng . - Chàng trai nói :” ây không ph i là rìu c a con”. -Y/c i di n nhóm -Ngo i hình c a lên k o n văn c a nhân v t: Chàng trai nhóm mình. v m t hi n t .
  8. -Lư i rìu vàng sáng loá. +Tranh 4 : - C già v t lên m t lư i rìu th 2 . Chàng trai v n xua tay. - C h i : “ Lư i rìu này là c a con ch ?. Chàng trai áp : “Lư i rìu này cũng không ph i c a con”. -Y/c 2 hs k l i toàn -Lư i rìu b c sáng câu chuy n. l p lánh. -Nh n xét ,ghi i m +Tranh 5 : 3- C ng c và d n - C già v t lên lư i dò: rìu th 3 , ch tay vào lư i rìu .Chàng -H i : +Câu chuy n trai giơ hai tay lên nói lên i u gì? tr i. -Nh n xét ti t h c. -C h i :” Lư i rìu -D n hs v nhà vi t này có ph i c a con
  9. l u câu chuy n vào không ?. Chàng tai v và chu n b bài m ng r nói: “ ây sau. m i úng là c a con”. -Chàng trai v m t h nh . -Lư i rìu s t. + Tranh 6: -C già t ng chàng trai c ba lư i rìu. Chàng ch p tay t ơn. - C khen : “ Con là ngư i trung th c , th t thà . Ta t ng cho con c ba lư i rìu này.. Chàng trai m ng r nói : “ Con c m ơn c ”. - C già v m t hài lòng. Chàng trai v m t vui sư ng.
  10. -L p nh n xét sau khi b n k t ng o n . -2 hs k l i toàn câu chuy n.
nguon tai.lieu . vn