Xem mẫu

  1. T P C TRUY N C NƯ C MÌNH (ti t 4 ) L P:4/ I-M c tiêu: - c úng các ti ng,t khó,d l n l n:vàng cơn n ng, o cày ,khúc g . - c trôi ch y toàn bài ,ng t ngh hơi úng nh p thơ,nh n gi ng các t g i t ,g i c m., c di n c m toàn bài v i gi ng nh nhàng,thi t tha ,t hào,tr m l ng. -Hi u các t ng khó trong bài: trì, lư ng , a tình, a mang ,vàng cơn n ng , tr ng cơn mưa , nh n m t. -Hi u n i dung câu chuy n:Ca ng i kho tàng c tích Vi t Nam. ó là nh ng câu chuy n cao nh ng ph m ch t t t p c a ông cha ta. -H c thu c bài thơ. II- dùng d y h c: -Tranh minh ho bài t p c trang 19 sgk. -B ng ph vi t s n 10 dòng thơ u. -Các t p truy n c tích Vi t Nam
  2. III-Ho t ng d y và h c: Th i gian Giáo viên H c sinh 5phút 1-Bài cũ: G i 3 hs lên b ng ti p n i c o n -3 hs lên b ng th c hi n y/c.C l p tríchD Mèn bênh v c k y u và tr theo dõi ,nh n xét bài c ,câu tr l i câu h i: l i c a các b n. +Qua o n trích em thích nh t hình nh nào v D Mèn?Vì sao? +G i1 hs c toàn bài và tr l i câu h i:D Mèn là ngư i như th nào? 7 phút -Nh n xét và cho i m hs. 2-Bài m i: -Hs c n i ti p nhau: 2.1-Gi i thi u: Ghi tên bài lên +T u ….ngư i tiên trì. b ng. +Mang theo ….nghiêng soi. 2 2Hư ng d n luy n c và tìm hi u bài: + i cha ….c a mình. -a-Luy n c: +R t công b ng …..vi c gì. 10-12 phút -Y/c hs m sgk +Ph n còn l i. -G i 5 hs c n i ti p trư c l p. -2 hs c thành ti ng,c l p c th m. -G i 2 hs c l i toàn bài,lưu ý cách ng t nh p các câu thơ.
  3. -GV c m u l n 1. -2 hs c thành ti ng trư c l p. b-Tìm hi u bài: -Ti p n i nhau ttr l i câu h i. -G i hs ct u…... a mang. +Vì truy n c nư c nhà r t nhân h u và có ý nghĩa r t sâu xa. Y/c hs c th m và tr l i câu h i: + cao nh ng ph m ch t t t p +Vì sao tác gi yêu truy n c nư c c a ông cha ta. nhà? +Là nh ng l i khuyên d y c a ông cha ta. -Tr i qua bao mưa n ng, bao th i _Em hi u câu thơ :Vàng cơn n ng gian rút ra nh ng bài h c kinh ,tr ng cơn mưa như th nào? nghi m. -T ” nh n m t” ây nghĩa là th -Truy n th ng t t p,b n s c c a 8 phút nào? dân t c c a ông cha ta. - o n thơ này nói lên i u gì? -Ca ng i truy n c cao lòng -GV ghi b ng ý chính. nhân h u , ăn hi n lành. _Y/c hs c th m do n còn l i. -Bài thơ g i cho em nh n H i:+Bài thơ g i cho em nh n truy n c T m Cám, o cày gi a nh ng truy n c nào?Chi ti t nào cho ư ng qua. em bi t i u ó? -M i hs nói v 1 câu chuy n 3 phút -Em bi t nh ng truy n c nào th +Thach Sanh,Nàng tiên c,S tích hi n lòng nhân h u c a ngư i VN? h Ba B …. -G i 2 hs c 2 dòng thơ cu i và tr -2 hs c thành ti ng, c l p c l i câu h i: th m theo. +Em hi u 2 dòng thơ cu i bài như +L i ông cha ta răn d y con th nào? cháu:Hãy s ng
  4. - o n thơ cu i bài nói lên i u gì? nhân h u, lư ng ,công b ng,chăm ch và t tin. -Gv ghi ý chính o n 2. -Nói lên nh ng bài h c quí c a -Bài thơ truy n c nư c mình nói lên ông cha ta mu n răn d y con i u gì? cháu i sau. GV ghi n i dung chính lên b ng. -Hs nh c l i. c- c di n c m và h c thu c lòng -Bài thơ ca ng i kho tàng truy n bài thơ: c c a t nư c và nh ng ph m -G i2 hs c toàn bài.Y/c hs theo dõi ch t t t p c a ông cha ta. phát hi n ra gi ng c. -Hs nh c l i n i dung chính. -GV nêu o n thơ c n luy n c.Y/c hs luy n c di n c m. (Gv treo b ng ph có ghi o n thơ ) 2 hs c thành ti ng , c l p theo dõi(Gi ng c toàn bài nh nhàng, -Y/c hs c th m thu c t ng kh thiét tha ,tr m l ng pha l n ni m thơ. t hào.) -G i hs c thu c lòng t ng o n thơ. -Hs c th m ,h c thu c. -T ch c cho hs thi c thu c lòng c bài. -Hs thi c -Nh n xét ,cho i m hs. 3-C ng c và d n dò: -Qua câu chuy n c ông cha ta khuyên con cháu i u gì? -Nh n xét ti t h c. -D n hs v nhà h c thu c bài.
nguon tai.lieu . vn