Xem mẫu

 1. T P C R T NHI U M T TRĂNG(TT) I/ M c ích, yêu c u: - c trôi ch t, lưu loát toàn bài. Bi t c di n c m bài văn- gi ng k linh ho t ( căng th ng o n u, nh ngàng o n sau). c phân bi t l i ngư i d n chuy n v i l i các nhân v t : chú h , nàng công chúa nh . - Hi u nghĩa các t trong bài - Hi u n i dung bài : cách nghĩ c a tr em v th gi i, v m t trăng r t ng nghĩnh, r t khác v i ngư i l n. Các em nghĩ v chơi như v các v t có trong i s ng. Các em nhìn th gi i xung quanh r t khác . II/ dùng d y - h c : - Tranh minh ho bài c trong SGK III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. Bài cũ : - GV g i 3 HS lên b ng - 3 HS c n i ti p nhau t ng o n truy n và tr l i câu h i n i dung bài.
 2. - 1 HS c toàn bài -GV nh n xét cách c, cách tr l i B D y bài m i : 1/ Gi i thi u bài : - H i : Tranh minh ho c nh gì ? - Tranh minh ho c nh chú h ang trò chuy n v i công chúa trong phòng ng , bên ngoài m t trăng v n chi u sáng v ng v c. - HS l ng nghe - Nét vui nh n, ng nghĩnh suy nghĩ c a cô công chúa nh ã giúp chú h thông minh làm cô kh i b nh. Cô công chúa suy nghĩ như th nào v m i v t xung quanh ? Câu tr l i v n n m trong bài h c hôm nay. - 2/ Hư ng d n luy n c và tìm hi u bài - a./ Luy n c: - - G i HS c n i ti p t ng o n truy n ( 3 lư t HS c) - HS c theo trình t - GV s a l i phát âm , ng t câu + o n 1 : Nhà vua…..bó tay. + o n 2 : M t trăng…..dây chuy n c . + o n 3 : Làm sao m t trăng…. n kh i
 3. phòng - GV g i 1 HS c toàn bài - 1 HS c to o n 1. - GV cm u b./ Tìm hi u bài: - HS tr l i. - G i 1 HS c o n 1 – trao i và tr l i câu h i + Nhà vua lo l ng v i u gì ? + Nhà vua cho v i các v i th n và các nhà khoa h c n làm gì ? + Vì sao m t l n n a các v i th n, các nhà khoa h c l i không giúp ư c nhà vua. - GV nh n xét- b sung - N i dung chính c a o n 1 - Ghi ý chính c a o n 1 - Cho HS c o n còn l i,trao i và tr - N i lo l ng c a nhà vua. l i câu h i : + Chú h t câu h i v i công chúa v hai m t trăng làm gì ? + Công chúa tr l i th nào ? + Cách gi i thích c a cô công chúa nói lên i u gì ? Ch n câu tr l i phù h p v i ý em nh t a hay b, c.
 4. - GV ch p nh n s l a ch n c a các em song v n xem ý c là sâu s c hơn. HS suy nghĩ ch n ý tr l i h p lí nh t theo - Nêu ý c a o n còn l i suy nghĩ c a mình - N i dung chính c a bài c./ c i n c m: - Yêu c u 3 HS c phân vai ( ngư i d n - Cách nhìn c a tr em v th gi i xung chuy n, chú h , công chúa ) quanh thư ng r t khác ngư i l n. - GV gi i thi u o n văn c n c: - Làm sao m t trăng l i chi u sáng trên tr i trong khi nó ang n m trên c công - 3 HS phân vai, c l p theo dõi, tìm ra chúa nh - chú h h i. cách c. - Công chúa nhìn chú h , m m cư i : - Khi ta m t m t chi c răng, chi c m i s m c ngay vào ch y. Khi ta c t nh ng bông hoa trong vư n, nh ng bông hoa m i s m c lên . Có úng không nào ? - Chú h v i ti p l i. Khi m t con hươu m t s ng, cái s ng m i s m c ra. Sau khi êm thay th cho ngày, ngày l i th ch c a êm. - M t trăng cũng như v y, m i th u như v y…// gi ng công chúa nh d n. Nàng ã ng
 5. - T ch c cho HS thi c phân vai - Nh n xét gi ng c và cho i m HS C. C ng c , d n dò: - G i 1-2 nêu l i n i dung chính c a bài . - GV nh n xét ti t h c - D n HS v nhà h c. - 3 lư t HS c -HS nêu
 6. T P C R T NHI U M T TRĂNG I./ M C ÍCH , YÊU C U : 1./ c thành ti ng: - c úng các t khó : vương qu c, mi n là, nghĩ, cô ch nh , c a s , c … . - c trôi ch y toàn bài, ng t ngh hơi sau các d u câu , gi a các c m t , nh n gi ng các t ng th hi n s b t l c c a các v quan, s bu n b c c a nhà vua. - c i n c m toàn bài phù h p v i n i dung, phân bi t l i c a các nhân v t. 2./ c - hi u: -Hi u nghĩa các t ng : v i,…. -Hi u ý nghĩa câu chuy n : Cách nghĩ c a tr em v th gi i, v m t trăng r t ng nghĩnh, r t khác v i ngư i l n. II./ DÙNG D Y H C: -Tranh nh minh h a bài t p c trang 163 SGK. -B ng ph ghi n i dung o n luy n c. III./ CÁC HO T NG D Y - H C : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò A./ KI M TRA BÀI CŨ: -4 HS c phân vai truy n: “Trong quán 1HS c và tr l i ăn Ba cá b ng” và tr l i n i dung bài:
 7. Em thích hình nh, chi ti t nào trong truy n? -1HS c o n 2 và nêu ý chính c a bài. 1HS c và tr l i Nh n xét- cho i m. B./ D Y H C BÀI M I: 1./ Gi i thi u bài: -Cho HS xem tranh minh ho . - Bài h c hôm nay s gi i thi u v i các em: Vi c gì x y ra khi n nhà vua và các quan i th n lo l ng n v y? Qua bài h c này các em s rõ . -Gv ghi - 1,2 HS c HS nghe 2./ Hư ng d n luy n c và tìm hi u bài: a./ Luy n c: - M t h c sinh c c bài. - luy n c o n: 1 HS c o n1: vương qu c…nhà vua o n 2:Nhà vua bu n… n b ng vàng r i… o n3: Còn l i Lư t 1:
 8. -3 HS c n i ti p t ng o n. Luy n c các t khó: vương qu c, mi n là, nghĩ, cô ch nh , c a s , c … 3HS c Lư t 2: -3 HS c n i ti p t ng o n. 1 HS c chú gi i. -Y/c HS luy n c theo c p. 3 HS c -1HS c toàn bài. -GV c m u. -HS c theo c p b./ Tìm hi u bài: 1HS c toàn bài -Y/c HS c o n 1, trao i và tr l i câu h i : HS nghe (?) Chuy n gì ã x y ra v i cô công 1 HS c to, c l p c th m , suy nghĩ chúa? (?) Cô công chúa có nguy n v ng gì? ( Cô b m n ng) ?) Trư c yêu c u ó nhà vua ã làm gì? ( Có m t trăng và nói cô s kh i ngay n u cô có m t trăng…) (?) T i sao h cho r ng ó là òi h i Cho v i t t c i th n, các nhà khoa h c không th th c hi n ư c? n bàn cách l y m t trăng cho công
 9. chúa. -Ghi ý chính o n 1. M t trăng r t xa & to g p hàng nghìn l n t nư c c a nhà vua. -Công chúa mu n có m t trăng; tri u -Y/c HS c o n 2 th o lu n và tr l i ình không bi t làm cách nào tìm ư c câu h i. m t trăng cho công chúa. (?) Nhà vua ã than phi n v i ai? (?) Cách nghĩ c a chú h có gì khác v i các i th n & các nhà khoa h c? -V i chú h -Chú h cho r ng trư c h t ph i h i công chúa nghĩ v m t trăng như th nào ã. Vì chú nghĩ cách nghĩ c a tr con khác v i ?) Chi ti t cho th y cách nghĩ v m t cách nghĩ c a ngư i l n. trăng c a công chúa khác cách nghĩ c a ngư i l n? -Công chúa nghĩ m t trăng to hơn móng tay cô m t tí và ư c làm b ng vàng. (?) Nêu ý chính c a o n 2 ? -Ghi ý chính lên b ng. Nói v m t trăng c a nàng công chúa. -Y/c HS c o n 3, tr l i câu h i. 1,2 HS nh c l i - Chú h ã làm gì có m t trăng cho công chúa? -1hs c to, c l p trao i theo c p. -T ct c n g p bác th kim hoàn, t làm ngay m t m t trăng b ng vàng, l n hơn móng tay công chúa. Cho m t trăng - Thái công chúa như th nào khi nh n vào s i dây chuy n vàng công chúa
 10. ư c mó qùa ó? eo vào c . (?) Ý chính c a o n 3 là gì ? - Vui sư ng, ra kh i giư ng b nh và ch y tung tăng kh p vư n. - Chú h em n cho cô công chúa nh m t “m t trăng” như cô mong mu n. 1,2 HS cl i HS c th m, nêu câu tr l i -Ghi ý chính c a o n. - HS nêu. Cách nghĩ c a tr em v th gi i, v m t trăng r t ng nghĩnh, r t khác v i ngư i l n. (?) c lư t nhanh c bài và cho bi t i ý bài? 1,2 HS cl i -Ghi i ý lên b ng. 3 HS cl i c./ c di n c m: -3 HS c n i ti p t ng o n. C l p và GV nh n xét. -3HS c Treo b ng ph ghi o n văn c n luy n c. “Th là chú h n g p cô ch nh … T t nhiên là b ng vàng r i”. HS theo dõi Hư ng d n cách c : nh n gi ng các t ng : cho bi t, to b ng ch ng nào, móng tay, g n khu t, treo âu, g ng h i, làm b ng gì, b ng vàng.
 11. - Giáo viên c m u. -Y/c HS c theo c p. -HS c di n c m trư c l p. -Nh n xét- cho i m. -2 HS c toàn bài. Nh n xét – cho i m. HS c theo c p C./ C ng c , d n dò: 3,4 HS c trư c l p (?) Câu chuy n R t nhi u m t trăng cho em hi u i u gì? 2HS c (?) Em thích nhân v t nào trong truy n? Vì sao? -HS nêu như iý GV t ng k t bài Nh n xét ti t h c. K l i câu chuy ncho ngư i thân nghe. D n hs h c bài, chu n b bài sau : R t nhi u m t trăng (tt) HS nghe