Xem mẫu

  1. T p c N I D N V T C A AN- RÂY- CA I.M c tiêu: 1. c trơn toàn bài. Bi t c di n c m bài văn v i gi ng tr m, bu n, xúc ng th hi n s ân h n, d n v t c a An- rây- ca trư c cái ch t c a ông. c phân bi t l i nhân v t v i l i ngư i k chuy n. 2. Hi u nghĩa c a các t ng trong bài. Hi u n i dung câu chuy n: N i d n v t c a An- rây- ca th hi n tình c m yêu thương và ý th c trách nhi m v i ngư i thân, lòng trung th c, s nghiêm kh c v i l i l m c a b n thân II. Chu n b : Tranh minh ho trong SGK III. Ho t ng d y h c: TG Hoaüt ng c a th y Ho t ng c a trò 1.Ki m tra bài cũ: G i 3 Hs - 3 Hs c và tr l i: Hs 1: Theo em gà tr ng thông minh i m nào? Hs 2: Cáo là con v t có tính cách ra sao?
  2. GV nh n xét ghi i m Hs 3: Câu chuy n khuyên ta i u gì? 2. Bài m i: - Hs quan sát tranh tr GV treo tranh và h i: l i: B c tranh v c nh gì? - B c tranh v c nh m t c u bé ang ng i khóc bên g c GV: T i sao c u bé ng i khóc? cây. Trong u c u ang nghĩ v C u ân h n v i u gì chăng? c u có tr n á bóng mà c u ã tham gia nh ng ph m ch t gì áng quí? Chúng ta cùng tìm hi u qua bài h c hôm nay GV ghi lên b ng a) Hư ng d n Hs c và tìm - Hs nh c l i hi u bài: - Hs m SGK Luy n c: G i Hs c( 3 lư t Hs c) - 2 Hs n i ti p c t ng o n GV ch a l i phát âm, ng t gi ng cho Hs n u có + o n 1: An- rây- ca.. .mang v nhà + o n 2: Bư c vào.. . ít - 2 Hs c toàn bài năm n a - 1 Hs c chú gi i - 2 Hs c - GV c m u ( chú ý - 1 Hs c gi ng c tr m, bu n, xúc ng) b) Tìm hi u bài: G i Hs c o n1 Yêu c u l p c th m và tr l i
  3. câu h i: - 1 Hs c - Khi câu chuy n xãy ra, An- L p c th m và tr l i rây- ca m y tu i? Hoàn c nh gia ình + An- rây- ca lúc ó 9 em lúc ó th nào ? tu i. Em s ng v i m và ông - Khi M b o i mua thu c cho ang b m n ng Ông, thái c u bé ra sao ? + An- rây- ca nhanh -An- rây- ca ã làm gì trên nh n i ngay ư ng i mua thu c cho ông ? + C u g p m y b n ang á bóng và r chơi. M i chơi c u quên l i m d n. Sau m i H i: o n 1 k chuy n gì ? nh ra, c u v i ch y mua thu c GV ch t ý o n 1 ghi b ng mang v nhà Chuy n ý : An- rây- ca m i chơi + An- rây- ca m i chơi nên mua thu c v nhà mu n. Chuy n gì quên l i m d n s x y ra v i c u và gia ình các em th oán xem. G i Hs c GV s a phát âm và cách c cho Hs - 3 Hs c n i ti p o n 2 + Chuy n gì xãy ra khi An- rây- -L p c th m và tr l i: ca mang thu c v nhà? + C u ho ng h t khi th y + Thái c a An- rây- ca lúc ó m ang khóc n c lên vì ông ã th nào? qua i. + C u ân h n vì mình
  4. m i chơi, em thu c v ch m mà ông m t. C u oà khóc d n + An- rây- ca t d n v t mình v t k cho m nghe như th nào? + C u oà khóc và cho r ng ó là l i c a mình + K h t m i chuy n cho m nghe. + D u m ã an i nói r ng c u không có l i, nhưng c êm c u ng i khóc dư i g c táo ông tr ng.Mãi khi l n c u v n Qua câu chuy n em th y An- t d n v t mình rây- ca là m t c u bé như th nào? + R t yêu thương ông, N i dung chính c a o n 2 là gì? c u không th tha th cho mình vì chuy n ham chơi. + R t có ý th c, trách GV ghi ý o n 2 nhi m v vi c làm c a mình G i Hs c toàn bài + R t trung th c, ã nh n l iv im H i: N i dung chính c a bài? - N i d n v t c a An- GV ghi n i dung chính rây - ca 1 Hs c - C u bé An- rây- ca r t yêu thương ông, có ý th c c) c di n c m trách nhi m v i ngư i thân.
  5. G i 2 Hs c: “ Bư c vào phòng C u r t trung th c và nghiêm ông n m, em ho ng h t th y m khóc kh c v i b n thân v l i l m n c lên. Thì ra ông ã qua i.. .. .... c a mình ..ông ã m t t lúc con v a ra kh i nhà” - Cho Hs thi c di n Hs n i ti p nhau nh c l i c m Hs c c l p theo dõi - Hư ng d n Hs c tìm ra cách c hay phân vai - Thi c toàn bài - Nh n xét ghi i m -3 n 5 Hs thi c 3. C ng c d n dò: - 4 Hs 4 vai H i: N u t tên khác cho truy n, -3 n 5 Hs thi em s t tên truy n là gì? - N u g p An- rây- ca em s nói v i b n i u gì? Nh n xét ti t h c, d n dò bài sau
nguon tai.lieu . vn