Xem mẫu

  1. T P C: (TI T 15 ) N U CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP L I- M c tiêu: 1- c úng các ti ng , các t khó : H t gi ng n y m m, ng d y , áy bi n ,mãi mãi . - c trôi ch y toàn bài , ng t nh p úng theo ý thơ. - oc di n c m toàn bài phù h p v i n i dung bài thơ 2-Hi u n i dung bài thơ : Bài thơ ng nghĩnh , áng yêu , nói v các ư c mơ c a các b n nh mu n có phép là làm cho th gi i tr nên t t p hơn. 3- Giáo d c hs luôn luôn có nh ng ư c mơ t t p qua nh ng c ch , l i nói và hành ng h ng ngày. II- dùng h c t p: -Tranh minh ho bài t p c. -B ng ph ghi s n kh thơ 1 và 4 luy n c.
  2. III- Ho t ng d y và h c : TG Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ : vương qu c tương lai. - 3 hs lên c n i ti p và tr l i câu h i - 1 hs c o n1 và tr l i câu trong sgk. h i. -Nh n xét , ghi i m . -1 hs c ti p o n 2 và tra rl i câu h i . 2- Bài m i : -1 hs c o n 3 và tr l i câu 2.1 Gi i thi u : h i. -GV treo tranh minh ho và h i tranh v c nh gì ? -Hs quan sát tranh và tra rl i câu h i . Như các em ã h c bài : vương qu c +V c nh các b n nh ang tương lai , các b n nh trong bài ã mơ cu c cùng múa hát và ư c mơ nh ng s ng y ,h nh phúc thì bài h c hôm nay cánh chim hoà bình nh ng trái các em s ư c tìm hi u xem thi u nhi ư c cây thơm nh ng chi c k o ng t mơ nh ng qua bài : N u chúng mình có ngào. phép l . -Hs l ng nghe . -Ghi lên b ng. 2.2 Hư ng d n luy n c và tìm hi u bài: a- Luy n c: -Hs m sgk. -Y/c hs c n i ti p t ng kh thơ ( 3 lư t hs c) +GV chú ý s a l i phát âm , ng t gi ng cho -4 hs c n i ti p l n1 .( m i hs
  3. t ng hs . c 1 kh thơ ) -GV ưa ra b ng ph giúp hs c úng . -4 hs c n i ti p l n 2 . - Hs luy n c ti ng khó:n y m m , ng - 4 hs c n i ti p l n 3 . d y ,l n xu ng . -G i 2 hs c l i toàn bài . -2 hs c l i toàn bài. 1 hs c ph n chú gi i. -GV c m u. -Hs l ng nghe cô c m u. +Chú ý gi ng c: Toàn bài cv i gi ng vui tươi , h n nhiên ,th hi n ni m vui , ni m khao khát c a thi u nhi khi mơ ư c v m t th gi i t t p. +Nh n gi ng nh ng t ng th hi n ư c mơ ni m vui thích c a tr em : Phép l , n y m m nhanh ,ch p m t , tha h , l n ,hái , -1 hs c toàn bài . tri u vì sao , m t tr i m i , m i mãi , trái -C l p c th m toàn bài và tr bom , trái ngon , trái ng t toàn k o , bi tròn. l i câu h i .+Câu thơ : N u b- Tìm hi u bài : chúng mình có phép l -G i 1 hs c toàn bài . ư c l p l i nhi u l n . -Y/c hs c th m và tr l i các câu h i : +Nói lên ư c mơ c a các b n nh là luôn +Câu thơ nào ư c l p l i nhi u l n trong bài ? mong mu n có m t th gi i hoà bình ,tươi p ,tr em ư c +Vi c l p l i nhi u l n câu thơ y nói s ng y . lên i u gì ? +M i kh thơ nói lên m t ư c +M i kh thơ nói lên i u gì ? mơ c a các b n nh . +Các b n nh mong ư c i u gì qua t ng
  4. kh thơ? +Kh thơ 1 : Ư c cây mau l n cho qu ng t . +Kh thơ2 : Ư c tr thành ngư i l n làm vi c . +Kh thơ3 : Ư c mơ không còn -G i hs nh c l i ư c mơ c a thi u nhi qua mùa ông giá rét. t ng kh thơ . +Kh thơ 4; Ư c không còn -GV ghi b ng 4 ý chính c a 4 kh thơ. chi n tranh. +Em hi u câu thơ Mãi mãi không có mùa -Hs nh c l i ý m i kh thơ. ông ý nói gì? +Câu thơ nói lên ư c mu n c a +Câu thơ : Hái trái bom thành trái ngon có các b n nh : Ư c không còn nghĩa là mong ư c i u gì? mùa ông giá l nh , không còn +Em thích ư c mơ nào c a các b n thi u thiên tai gây bão lũ hay b t c nhi trong bài thơ ? Vì sao? tai ho nào e do con ngư i. +Bài thơ nói lên i u gì ? +Các b n mong ư c không có chi n tranh, con ngư i luôn -Ghi ý chính c a bài thơ. s ng trong hoà bình , không còn bom n. c- c di n c m và h c thu c lòng: - Hs phát bi u t do. -Y/c hs c ti p n i nhau t ng kh thơ tìm ra gi ng c hay. +Bài thơ nói v ư c mơ c a -Y/c hs luy n c theo c p. các b n nh mu n có nh ng -G i hs c di n c m toàn bài . phép l làm cho th gi i -Nh n xét gi ng c và cho i m t ng t t p hơn. -Hs nh c l i ý chính. hs. - 4 hs c n i ti p nhau , c l p
  5. -Y/c hs c thu c lòng theo c p. theo dõi c th m theo. -T ch c cho hs c thu c lòng theo kh - c theo nhóm ôi. thơ. -2 hs c di n c m toàn bài -T ch c cho hs thi c thu c lòng toàn bài . - Bình ch n b n c hay nh t và thu c bài -Nhóm ôi ki m tra h c thu c nh t lòng v i nhau. -Nh n xét và cho i m t ng hs. -Nhi u hs c thu c lòng , m i 3- C ng c và d n dò : hs c 1 kh thơ. H i: N u em có phép l , em s ư c i u gì ? - 5 hs thi c di n c m. Vì sao? - Nh n xét , bình chon b n c - Nh n xét ti t h c theo tiêu chí ã nêu. -D n hs v nhà h c thu c lòng bài thơ.