Xem mẫu

  1. T p c M T NGƯ I CHÍNH TR C ( 36) Theo Quỳnh Cư, c Hưng I. Yêu c u : 1. c lưu loát, trôi ch y toàn bài. Bi t c truy n v i gi ng k thong th , rõ ràng. c phân bi t l i c a các nhân v t, th hi n rõ s chính tr c , ngay th ng c a Tô Hi n Thành. 2. Hi u n i dung ý nghĩa truy n : Ca ng i s chính tr c, thanh liêm, t m lòng vì dân c a Tô Hi n Thành- v quan n i ti ng cương tr c th i xưa. 3. Giáo d c các em tinh th n th ng th ng phê và t phê bình trong h c t p. II. dùng d y h c : - Tranh minh ho bài t p c như SGK - B ng ph vi t câu , o n hư ng d n c III. Ho t ng d y h c : Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh A. Bài cũ : - 1 em c o n 1 bài ngư i ăn xin, tr - HS lên b ng c và tr l i l i câu h i. Hình nh ông lão ăn xin áng thương th nào ? - 1 em c o n 2 và tr l i câu h i : Hành ng và l i nói ân c n c a c u bé ch ng t tình c m c a c u i v i ông lão ăn xin như th nào ?
  2. B. Bài m i : 1. Gi i thi u bài : Trong l ch s , dân t c ta có nhi u t m gương áng khâm ph c v s chính tr c, ngay th ng. Câu chuy n “ M t ngư i chính tr c các em h c hôm nay s gi i thi u v i các em m t danh nhân trong l ch s dân t c ta. Ông Tô Hi n Thành, v quan ng u tri u Lý. 2 Luy n c và tìm hi u bài : a. Luy n c - Yêu c u HS c n i ti p 3 o n truy n c 2-3 lư t. o n1:T u n ó là vua Lý Cao Tông o n 2 : Ti p theo n t i thăm Tô - HS c n i ti p 3 lư t 9 em Hi n Thành ư c. o n 3 : Ph n còn l i - GV k t h p s a l i phát âm và cách c cho HS các t : di chi u, tham gia chính s , giám ngh i phu, trung tá/ do b n nhi u công vi c/ nên không m y khi t i thăm Tô Hi n Thành ư c - Yêu c u HS luy n c theo c p - Yêu c u 1-2 em c c bài - GV c di n c m toàn bài * Ph n u: c gi ng k thong th , - HS ng t và c câu ó 3em
  3. rõ ràng, nh n gi ng nh ng t ng th - HS c theo c p hi n tính cách c a Tô Hi n Thành. - HS c c bài. * Ph n sau l i Tô Hi n Thành v i gi ng i m m, d t khoát, thái kiên nh b. Tìm hi u bài - Yêu c u 1 HS c thành ti ng và HS c th m t u n ó là vua Lý Cao Tông H i : o n này k chuy n gì ? + Trong vi c l p ngôi vua, s chính tr c c a Tô Hi n Thành th hi n như - 1 HS c bài thành ti ng th nào -L p c th m - Yêu c u HS c o n 2 . HS c th m h i - Thái chính tr c c a Tô Hi n Thành i v i chuy n l p ngôi vua + Khi Tô Hi n Thành m n ng ai thư ng xuyên chăm sóc ông ? - Tô Hi n Thành không nh n vàng út lót làm sai di chi u ã m t. Ông c - Yêu c u 1 HS c o n 3 l p c theo di chi u mà l p thái t Long Cán th m. lên làm vua H i: - 1 em c o n 2, l p c th m + Tô Hi n Thành ti n c ai thay cho ông d ng u tri u ình ? - Quan tham tri chính s Vũ Tán + Vì sao Thái H u ng c nhiên khi Tô ư ng Hi n Thành ti n c Tr n Trung Tá ? - 1 HS c thành ti ng, l p c th m
  4. - Quan giám th i phu Tr n Trung Tá + Trong vi c tìm ngư i giúp nư c s - Vì Vũ Tán ư ng lúc nào cũng bên chính tr c c a Tô Hi n Thành bi u giư ng b nh Tô Hi n Thành t n tình hi n như th nào ? chăm sóc ông nhưng l i không ư c ti n c , còn Tr n Trung Tá b n nhi u + Vì sao nhân dân ca ng i nh ng công vi c nên ít khi t i thăm ông, l i ngư i chính tr c như ông Tô Hi n ư c ông ti n c . Thành ? => HS và GV ch t l i : Vì nh ng ngư i chính tr c bao gi cũng tl i cíh c a t nư c lên trên l i ích riêng. H làm ư c nhi u i u t t, cho dân - C ngư i tài ba ra giúp nư c ch cho nư c không c ngư i ngày êm h u h c. Hư ng d n HS c di n c m mình. - Yêu c u HS c n i ti p c - HS phát bi u. GV hư ng d n HS tìm gi ng và th hi n úng gi ng c phù h p t ng o n. - GV hư ng d n HS c di n c m o n i tho i theo s u phân vai - 1 em d n chuy n, 1 em trong vai Thái H u và 1 em trong vai Tô Hi n Thành - 3 em c n i ti p 3 do n c a bài như sau : M t hôm, Thái H u và vua t i thăm ông h i :
  5. - N u ch ng may ông m t thì ai là ngư i s thay ông ? - HS c theo phân vai Tô Hi n Thành không do d áp : - Có giám th i phu Tr n Trung Tá. Thái H u ng c nhiên nói : - Vũ Tán ư ng h t lòng vì ông sao ông không ti n c , Tô Hi n THành tâu : - N u Thái H u h i ngư i h u h gi i, thì th n xin c Vũ Tán ư ng , còn h i ngư i tài ba giúp nư c, th n xin c Tr n Trung Tá * Lưu ý : L i Tô Hi n Thành cương tr c, th ng th n, L i Thái h u ng c nhiên C. C ng c -d n dò : - Hư ng d n HS chôt l i n i dung chính , tìm i ý c a bài ? - GV nh n xét ti t h c -Yêu c u v nhà ti p t c luy n c - Vài HS nh c l i theo cách phân vai. * Bài sau : Tre Vi t Nam
nguon tai.lieu . vn