Xem mẫu

  1. T P C: ÔI GIÀY BA TA MÀU XANH (Ti t 16 ) I-M c tiêu: - c lưu loát toàn bài,ngh hơi úng nh ng câu dài, c di n c m bài văn v i gi ng k và t ch m r i,nh nhàng h p v i n i dung h i tư ng l i ni m ao ư c khi nh , gi ng vui nhanh khi th hi n ni m xúc ng,vui sư ng. -Hi u ý nghĩa c a bài: v n ng c u bé lang thang i h c, ch ph trách ã quan tâm t i ư c mơ c a c u,làm cho c u r t xúc ng,vui sư ng vì ư c thư ng ôi giày trongbu i nl p u tiên. -Giáo d c hs có t m lòng nhân h u , hi u ư c tâm lí c a ngư i khác t óv n ng và an i,khích l tinh th n ph n ch n hơn. II- dùng h c t p: -Tranh minh ho bài hoc sgk. III- Ho t ng d y và h c:
  2. Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ: Ki m tra 2- 3 hs c thu c lòng bài thơ - 2 – 3 hs c bài . N u chúng mình có phép l , tr l i câu h i. -hs quan sát tranh và tr l i câu h i. -Nh n xét chung, ghi i m. 2- Bài m i: -M sgk. 2.1-Gi i thi u: -Hs quan sát tranh minh ho và cho -1 hs c toàn bài . bi t nh ng gì em bi t qua tranh? -Hs c n i ti p theo t ng o n . -Gv chuy n ý vào bài m i. + o n 1 : Ngày còn bé ….các b n tôi. -Hs m sgk. + o n 2 :Sau này …. nh y tưng tưng. 2.2-Luy n c và tìm hi u bài: -1 hs c chú gi i. a-Luy n c: -1 hs c o n 1. -1 hs c toàn bài. -G i 2 hs c n i ti p t ng o n ( 3 lư t hs c) -1 Hs c chú gi i. -Hs c toàn bài -hs l ng nghe. -Gv ch a l i ,ng t gi ng ,phát âm úng cho hs,chú ý câu c m và câu dài. *Toàn o n 1 c v i gi ng k và t -2 hs c o n 1 ,c l p c th m theo. ch m rãi.,nh n gi ng nh ng t
  3. ng :t v p ôi giày.:Choa ôi , p +Nhân v t Tôi trong o n văn là ch làm sao, ôm sát chân,dáng thon th , ph trách i Thi u niên Ti n phong. màu da tr i, hàng khuy d p . * o n 2 c gi ng vui hơn,khi th + Ch ư c mơ có m t ôi giày ba ta hi n ni n xúc ng ,vui sư ng c a c u màu bé lang thang lúc c u bé ư c t ng ôi xanh nư c bi n như anh h c a ch giày. + Nh ng câu văn :C giày ôm sát chân -Gv c m u toàn bài. ,thân giày làm b ng v i c ng ,dáng b-Tìm hi u bài:. thon th -1 hs c o n 1, c l p c th m theo ,màu v i như màu da tr i nh ng ngày và tr l ì câu h i. thu, .Ph n thân ôm sát c có hai hàng +Nhân v t Tôi trong o n văn là ai? khuy d p lu n 1 s i dây tr ng nh v t qua. +Ư c mơ c a ch ph trách i không tr thành hi n vì ch ch ư c tư ng +Ngày bé ch mơ ư c i u gì? tư ng c nh mang giày vào chân s +Nh ng câu văn nào t v p c a ôi bư c i nh nhàng và nhanh hơn trư c giày ba ta? con m t thèm mu n các b n ch . +V p c a ôi giày ba ta màu + Ư c mơ c a ch ph trách i có tr xanh. thành hi n th c không? - 1hs c o n 2 ,l p c th m và tr l i các câu h i. + o n 1 cho em bi t i u gì? +Ch ư c giao nhi m v ph i v n ng Lái, m t c u bé lang thang i
  4. -Ghi ý chính o n 1. h c. Và chuy n ý sang o n 2. + Lang thang là không có nhà ,không ngư i nuôi dư ng , s ng t m b trên -1 hs c o n2,l p c th m và tr ư ng ph . l i câu h i. +Vì ch ã theo Lái trên kh p các +Khi làm công tác i , ch ph trách ư ng ph . ư c giao nhi m v gì? + Ch quy t nh thư ng cho Lái ôi +Lang thang có nghĩa la fgif? giày ba ta màu xanh trong bu i u n l p. +Vì sao ch bi t ư c mơ c a c u bé +Vì ch mu n mang l i ni m h nh lang thang? phúc cho Lái. +Ch ã làm gì ng viên c u bé +Vì ch nghĩ Lái cũng như ch s r t Lái trong ngày u t i l p? sung sư ng khi ư c mơ c a mình +T i sao ch ph trách i l i ch n thành s th t. cách làm ó? +Tay Lái run run ,môi c u m p máy , m t h t nhìn ôi giày l i nhìn xu ng +Nh ng chi ti t nào nói lên s c m ôi bàn chân mình .Lúc ra kh i l p ng và ni m vui c a Lái khi nh n ôi ,c u c t 2 chi c giày vào nhai eo vào c nh y tưng tưng . giày? +Ni m vui và xúc ng c a Lái khi ư c t ng ôi giày. + o n 2 nói lên i u gì? +Ni m vui và s xúc ng c a Lái -Ghi ý chính o n 2. khi ư c ch ph trách t ng ôi giày -1 hs c toàn bài và tìm i ý bài, l p m i trong ngày u tiên n l p. c th m. -Hs nh c l i ý c a bài .
  5. -Gv ch t l i và ghi b ng. -2 hs c n i ti p , l p c th m theo. c- c di n c m: -l p l ng nghe. -2 hs c n i ti p 2 o n . -Gi i thi u o n văn c n c di n c m. - c theo nhóm ôi , nhóm 4 . -Gv c m u o n văn c n c di n -L p nh n xét c m. 3 hs c thi di n c m toàn bài . (Gv treo pa-nô o n văn :”Chao ôi……….thèm mu n c u các b n” ) -Y/c hs luy n c theo c p, theo nhóm -Hs tr l i câu h i. . +Là ngư i nhân h u , hi u tr em, bi t -Nh n xét c c a hs.,cho i m . quan tâm n ngư i khác. -Cho hs thi c toàn bài. +Tính c m thương yêu,bi t quan tâm và giúp ngư i có hoàn c nh khó -Nh n xét và ghi i m. khăn. 3- C ng c và d n dò: -Hs l ng nghe. -H i :+Qua bài văn em th y ch ph trách là ngư i như th nào? +Em rút ra i u gì b ích qua nhân v t ch ph trách ? -Giáo d c tư tư ng : Luôn có m t t m lòng nhân h u,c n tìm hi u tâm lí c a ngư i khác bi t ng viên , an i nh ng ngư i có hoàn c nh khó khăn.
  6. -Nh n xét ti t h c. -V nhà c di n c m bài văn và tìm hi u bài m i:Thưa chuy n v i m .