Xem mẫu

  1. T P C CH EM TÔI ( Ti t 12 ) I- M c tiêu: 1- c úng các t khó ho c d l n do nh hư ng c a phương ng ; t c lư i, gi n d ,năn n , giã b ,s ng s , th ng th ng , im như ph ng , th nh tho ng. 2- c trôi ch y toàn bài, ng t ngh hơi úng, sau các d u câu, gi a các c m t , nh n gi ng các t ng , g i c m, g i t . c di n c m toàn bài ,th hi n gi ng c phù h p v i n i dung nhân v t. 3- Hi u các t ng khó trong bài : t c lư i , yên v ,im như ph ng . -Hi u n i dung toàn bài: Cô ch hay nói d i ã tĩnh ng nh có s giúp c a cô em . Câu chuy n khuyên chúng ta không nên nói d i. Nói d i là m t tính x u làm m t lòng tin, s tín nhi m , lòng tôn tr ng c a m i ngư i v i mình. II- dùng d y h c : -Tranh minh ho bài t p c -B ng ph ghi s n o n văn c n luy n c.
  2. III-Ho t ng d y và h c: Tg Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ: -G i 2hs c l i truy n N i d n -2 hs lên b ng c bài và tr l i v t c a An- rây-ca và tr l i câu câu h i. h i v n i dung truy n. -L p nh n xét . -Nh n xét và ghi i m. 2- Bài m i: 2.1-Gi i thi u: -Gv ghi lên b ng - y/c hs m -Hs m sgk. sgk. 2.2- Hư ng d n luy n c và tìm hi u bài ; -3 hs c n i ti p nhau. (3 lư t ) a-Luy n c: + o n 1: D t xe ra c a….. t c -Hs n i ti p nhau c t ng oan lư i. câu chuy n (3 lư t hs c )- Gv s a l i phát âm , ng t gi ng cho + o n 2; Cho én m t hôm …nên hs). ngư i. + o n 3: T ó ….tĩnh ng . -G i hs c toàn bài. - 1 hs c toàn bài thành t ng , c l p c th m theo. -1 hs c chú gi i. .-G i hs c ph n chú gi i.
  3. -GV c m u.- nêu cách c. -L p l ng nghe. • Toàn bài c v i gi ng k nh nhàng hóm hĩnh. V i ngư i cha áp l i: d u dàng, ôn t n khi cô ch xin phép i h c, gi ng tr m bu n khi phát hi n ra con nói d i..L i cô ch l phép xin phép ba i h c, t c b c khi m ng cô em. L i cô em tinh ngh ch , lúc th n nhiên ,lúc gi b ngây thơ. • Nh n gi ng nh ng t ng :l phép , thưa , ân h n , t c lư i , lư t qua , gi n d , th ng th ng , gi b , s ng s , im như ph ng , cu ng phong ,cư i phá lên . -1 hs c thành ti ng , c l p c th m thô và tr l i câu h i. b- Tìm hi u bài: + Cô xin phép ba i h c nhóm. -Y/c hs c o n 1 và tr l i câu h i. + Cô không i h c nhóm mà cô i chơi v i +Cô ch xin phép ba i âu ? +Cô bé có i h c nhóm th t không ? Em oán xem cô i âu? b n bè , i xem phim . + Cô ch ã nói d i ba nhi u l n,
  4. +Cô chi nói d i ba như v y ã cô không nh ây là l n th m y nhi u l n chưa? Vì sao cô l i nói cô nói d i ba , nhưng vì ba r t tin d i nhi u l n như v y? cô nên cô v n nói d i. +Thái c a cô sau m i l n nói + Cô r t ân h n r i l i t c lư i cho d i ba như th nào? qua. +Vì sao cô l i c m th y ân h n? + Vì cô cũng r t thương ba , cô ân h n vì mình ã nói d i ba , ph -1 hs c l i o n 1.h i: lòng tin c a ba . + o n 1 nói lên i u gì? -1 Hs c l i o n 1. -Gv ch t lai và ghi ý chính lên * o n 1: Nhi u l n cô ch nói d i b ng. ba. GV chuy n ý sang o n 2. -Y/c hs c o n 2 và tr l i câu h i. 1 hs c thành ti ng , c l p c th m và tr l i câu h i. +Cô em làm gì ch mình thôi + Cô b t chư c ch cũng nói d i ba nói d i? i t p văn ngh i xem phim, l i i lư t qua m t ch . Cô ch th y v y t c gi n b v . +Khi cô ch m ng thì cô em th ng th nh tr l i, còn l i gi b ngây thơ h i l i ch s ng s vì b b i l mình cũng nói d i ba i xem phim.
  5. +Cô ch nghĩ ba s làm gì khi bi t + Cô nghĩ ba s t c gi n ,m ng m mình hay nói d i? th m chí ánh c 2 ch em. + Thái c a ngư i cha lúc ó + Ông bu n r u khuyên hai ch em như th nào? c g ng h c cho gi i. -Hs quan sát tranh . -Gv cho hs xem tranh minh ho . -1 hs c l i o n 2 , lư p tìm ý o n 2> -1 hs c l i o n 2 và h i ý o n 2? * o n 2:Cô em giúp ch tĩnh ng . -Gv ch t ý o n 2 và ghi lên b ng. - 1hs c o n3,c l p c th m -Gv chuy n ý sang o n 3. tr l i câu h i. -Y/c hs c o n 3 và tr l i câu +Vì cô em b t chư c mình nói d i h i. . +Vì sao cách làm c a cô em giúp + Vì cô bi t cô là t m gương sáng ch tĩnh ng ? cho em. +Cô ch ã thay i như th nào? +Cô s mình ch nh m ng vi c h c hành khi n ba bu n. -Y/c 1 hs c l i o n 3 và tìm ý o n 3. -1 hs c l i o n 3 , l p tìm ý o n 3. -Gv ch t ý o n 3 và ghi lên b ng. * o n 3: Cô ch quy t tâm không bao gi nói d i. * i ý : Câu chuy n khuyên chúng ta không nên nói d i. Nói d i là m t tính x u làm m t lòng
  6. -Hs c l i toàn bài. tin m i ng ơi i v i mình. -Y/c hs tìm i ý bài? - hs nh c l i i ý. -Gv ch t l i i ý và ghi lên b ng. - 3 hs n i ti p nhau thi c di n c m. c- c di n c m: -2 hs c l i toàn bài. -G i 3 hs c n i ti p nhau 3 -Thi c di n c m theo phân vai. ( o n. nhi u hs tham gia thi c) - 2 hs c toàn bài. -L p nh n xét . -Gv t ch c cho hs thi c phân vai. - Nh n xét và cho i m hs . -Hs tr l i. -hs L ng nghe. 3 -C ng c và d n dò: H i : + Vì sao chúng ta không nên nói d i? -Giáo d c tư tư ng và liên h th c t . -Nh n xét ti t h c.
  7. -D n v nhà c l i bài cho th t di n c m ,tr l i các câu h i úng . --Tìm hi u bài sau: Trung thu c l p.