Xem mẫu

  1. Tu n 25 Môn : T p c (Ti t .50....) BÀI THƠ V TI U I XE KHÔNG KÍNH I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : c lưu loát toàn bì. c úng nh p thơ - bi t c di n c m bài thơ v i gi ng c vui, hóm h nh, th hi n tinh th n dũng c m l c quan c a các anh chi n s 2. K năng : Hi u ý nghĩa c a bài thơ 3. Thái : Giáo d c h c sinh lòng yêu nư c và bi t ơn nh ng anh hùng li t s ã hy sinh vì T qu c. II. CHU N B : - Giáo viên : nh minh ho bài c SGK - H c sinh : Sách giáo khoa, bài so n . III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò I. Bài cũ : Khu t ph c tên cư p bi n - 1 h c sinh c o n 1 - tr l i câu h i : - Tính - H c sinh nh n xét
  2. hung hãn c a tên cư p bi n ư c th hi n qua nh ng chi ti t nào ? - 1 h c sinh c o n 2 - tr l i câu h i : - L i nói - Giáo viên nh n và c ch c a bác s Ly cho th y ông là ngư i như xét, h c sinh b th nào ? sung (n u có) - 1 h c sinh c oàn 3 - Tr l i câu h i - Vì sao - H c sinh nh n xét bác s Ly khu t ph c ư c tên cư p bi n hung hãn ? - Giáo viên nh n xét - Tuyên dương II. Bài m i : A. Gi i thi u B. Hư ng d n luy n c và tìm hi u bài 1. Luy n c: - 1 h c sinh khá, gi i c c bài Ho t ng 1 -C l p c th m + Giáo viên nh n xét sơ b và hư ng d n cn i ti p nhau 4 kh thơ Lư t 1 - Luy n c t khó : ư t, ung dung, ng t nh p c a câu thơ - Không có kính/không ph i vì xe không có kính - Nhìn th y gió / vào xoa m t ng - 4 h c sinh c n i ti p - c ph n chú gi i - H c sinh c theo c p - Giáo viên theo dõi - 1 h c sinh chú Lư t 2 - Giáo viên hư ng d n cách c di n c m (xem gi i
  3. Lư t 3 sách giáo khoa- sách hư ng d n) - H c sinh l ng nghe 2. Tìm hi u bài : - H c sinh c th m 3 kh thơ u - Tr l i câu h i - H c sinh tr l i Ho t ng 2 + Nh ng hình nh nào trong bài thơ nói lên tinh - H c sinh khác b th n dũng c m, hăng hái c a các chi n s lái xe ? sung và nh n xét (bom gi t, bom sung, kính v , ung dung, ng i lái xe, nhìn t, nhìn tr i, nhìn th ng .... - Giáo viên ch t ý - ghi b ng và chuy n ý - H c sinh c th m kh thơ 4. H i : - Tình ng chí, ng i c a các chi n s th hi n trong nh ng câu thơ nào ? (G p b n bè ... i t i ; B t tay - H c sinh tr l i - .... v r i). - Giáo viên ch t ý - Ghi b ng h c sinh nh n xét b sung - H c sinh c th m c bài - H i : - Hình nh nh ng chi c xe không có kính v n băng băng ra tr n gi a bom n c a k thù g i cho em c m nghĩ gì ? (Các chú b i lái xe v t v , r t dũng c m và - H c sinh tr l i, l c quan yêu i). nh n xét - Giáo viên nói thêm : ó cũng chính là khí th quy t chi n quy t th ng x d c Trư ng Sơn c a h u phương l n mi n b c trong th i kỳ chi n tranh ch ng qu c M - Ch t ý giáo viên ghi b ng - Liên h giáo d c * Hư ng d n c di n c m và h c thu c lòng bài thơ (xem sách HDGV)
  4. - H c sinh thi h c thu c và c di n c m 3. C ng c - D n dò: Ho t ng 3 - Giáo viên h i ý nghĩa bài thơ - nh n xét ti t h c - Yêu c u h c sinh h c thu c bài thơ - H c sinh nh n xét - Chu n b bài m i - H c sinh tr l i
nguon tai.lieu . vn