Xem mẫu

  1. T p c VĂN HAY CH T T I. M c tiêu: 1. c thành ti ng: - c úng t ng khó ho c d l n: kh n kho n, oan u ng, s n lòng. - c trôi ch y toàn bài, nh n gi ng nh ng ch nói v cái h i c a ch x u và kh công rèn luy n c a Cao Bá Quát. - c di n c m toàn bài phù h p v i n i dung và nhân v t 2. c hi u -Hi u nghĩa các t ng : Kh n kho n, huy n ư ng, ân h n… II. dùng d y h c -Tranh minh h a bài t p c -M t s VSC III.Các ho t ng d y- h c Ho t ng c a GV Ho t ông c a HS A. Bài cũ: -Y/c hs c bài : Ngư i tìm ư ng lên - 2hs trình bày. các vì sao và TLCH v n i dung bài B. Bài m i:
  2. 1. Gi i thi u bài -Cho hs xem tranh gi i thi u bài - cl i . -Ghi bài lên b ng -1hs gi i c. 2. Luy n c: -Dùng bút chì ánh d u o n văn. -G i 1 hs cm u -Phân o n -3 HS c n i ti p - Lu ên c t khó. + o n 1: Thu i h c ….xin s n lòng - 3hs c n i ti p - hs c chú gi i trong SGK + o n 2: Lá ơn vi t….sao cho p + o n 3: o n còn l i -Vài hs c câu văn dài -Cho hs luy n c o n -3HS c n i ti p. +L n1- Rút t khó: kh n kho n, oan u ng, s n lòng - 2hs c toàn bài. +L n2-Gi i thích t : kh n kho n, huy n -L ng nghe gv c m u. ư ng, ân h n. - Luy n c câu văn dài: Thu i h c, -Vì ông vi t r t x u dù bài văn c a ông Cao Bá Quát vi t ch r t x u nên nhi u r t hay bài văn dù hay / v n b th y cho i m -Vi t cho lá ơn kêu oan vì bà th y kém mình b oan u ng +L n3: hs c n i ti p -Luy n c theo nhóm -Cao Bá Quát thư ng b i m x u vì -Cho hs c toàn bài ch vi t nhưng l i r t s n lòng giúp -Giáo viên cm u hàng xóm 3. Tìm hi u bài Lá ơn Cao Bá Quát vì ch quá x u
  3. - o n 1: Y/c hs c th m TLCH: quan c không ư c nên thét lính u i bà c v , khi n bà c không ư c gi i +Vì sao Cao Bá Quát thư ng b i m oan kém ? -…s r t ân h n và d n v t mình. Ông +Bà c hàng xóm nh ông i u gì? nghĩ r ng văn hay n âu mà ch +Ý c a o n này là gì? không tôt cũng ch ng ích gì - o n 2: Y/c hs c th m TLCH: -Cao Bá Quát ân h n vì ch mình x u làm bà c không gi i ư c n i oan +S vi c gì s y ra ã làm Cao Bá Quát -Sáng sáng, ông c m que …….su t m y ph i ân h n ? năm -Ông là ngư i kiên trì, nh n nh i khi làm vi c +Theo em , khi bà c b lính u i v , Cao Bá Quát có c m giác như th nào? -Cao Bá Quát n i ti ng văn hay ch tôt +Ý c a o n này là gì? kh p nư c là nh ông kiên trì luy n t p su t mư i m y năm và năng khi u vi t - o n 3: Y/c hs c th m TLCH: văn t nh +Cao Bá Quát quy t chí luy n vi t như -Ho t ng nhóm ôi th nào -Qua vi c luy n ch , em th y Cao Bá +M bài: Thu i h c….th y cho i m Quát là ngư i như th nào? kém +Ý c a o n này là gì? +Thân bài: M t hôm ……ki u ch khác -G i hs c toàn bài +Em hãy tìm o n m bài, thân bài, k t lu n +K t bài: Kiên trì luy n t p….văn hay ch t t -Gi ng: M i o n truy n u nói lên
  4. m t s vi c + M bài: Ch vi t x u ã gay b t l i -Ca ng i tính kiên trì , quy t tâm s a cho Cao Bá Quát thu ih c ch vi t x u c a Cao Bá Quát +Thân bài: K l i Cao Bá Quát ân h n -3hs c n i ti p vì ch x u c a mình ã làm h ng vi c c a bà c ng xóm nên quy t tâm luy n vi t ch cho p -Theo dõi GV cm u +K t bài: Cao Bá Quát ã thành công , n i ti ng là văn hay ch t t -Cho nhóm, cá nhân lên c thi -Rút t ch t: văn hay, ch t t -L p nh n xét -Y/c hs Gi i thích t ch t. -Ý nghĩa c a bài là gì? 4. Lu ên c di n c m -Cho hs c n i ti p o n. -Chúng ta s luy n c di n c m o n: Thu i h c ….cháu xin s n lòng -HD cách c: nh n gi ng nh ng t ng : r t x u, kh n kho n, oan u ng, s n lòng - cm u -Y/c hs c theo nhóm -Thi c trư c l p GV nh n xét
  5. 5.C ng c -D n dò -Câu chuy n khuyên chúng ta i u gì ? -Cho hs xem m t s v vi t p các em có ý th c luy n vi t -Nh n xét gi h c -D n hs h c bài, CBB:Chú t nung
nguon tai.lieu . vn