Xem mẫu

  1. T p c TRE VI T NAM ( Tr 41) I. Yêu c u : 1. Bi t c lưu loát toàn bài, gi ng c di n c m, phù h p v i n i dung c m xúc( ca ng i cây tre Vi t Nam ) và nh p i u c a các câu thơ, o n thơ 2. C m và hi u ư c ý nghĩa c a bài thơ : Cây tre tư ng trưng cho con ngư i Vi t Nam. Qua hình nh cây tre, tác gi ca ng i nh ng ph m ch t cao p – con ngư i Vi t Nam giàu tình thương yêu ngay th ng, chính tr c 3. H c thu c lòng bài thơ em thích 4. Giáo d c các em lòng t hào v t nư c và con ngư i Vi t Nam. II. dùng d y h c : - Tranh minh ho trong bài - B ng ph vi t câu, o n thơ còn hư ng d n HS c III. Ho t ng d y h c : Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh A. Bài cũ : - 1 em c o n 1 bài M t ngư i - c và tr l i câu h i 1 SGK chính tr c - 1 em c o n 3 và tr l i vì sao
  2. nhân dân ca ng i nh ng ngư i chính - c và tr l i tr c như ông Tô Hi n Thành ? B. Bài m i : * Gi i thi u bài : Cây tre r t quen thu c và g n gũi v i m i ngư i Vi t Nam. Tre ư c dùng vào làm nhi u công vi c … Tre có ph m ch t r t áng quý, tư ng trưng cho tính cách cao p c a con ngư i Vi t Nam. Bài thơ tre Vi t Nam hôm nay s giúp các em hi u rõ i u ó. - Hư ng d n HS quan sát tranh minh ho như SGK 2. Hư ng d n HS c và tìm hi u bài a. Luy n c - HS quan sát tranh. - Yêu c u HS c n i ti p nhau t ng o n thơ 2,3 lư t o n 1 : T u n nên lu nên thành tre ơi - HS c 2-3 lư t : 12 em o n 2 : Ti p theo n hát ru lá cành o n 3 : Ti p theo n truy n i cho măng o n 4 : Ph n còn l i
  3. - GV k t h p giúp HS hi u nghĩa, t m i ư c chú thích cu i bài T ,t Áo c c : áo ng n - GV s a l i phát âm cho HS Tre xanh, khu t mình, lu thành, lưng tr n…. - GV hư ng d n HS ngh hơi úng, phù h p v i t ng o n thơ, ngh hơi t nhiên. Ví d : Yêu nhi u/ n ng / tr i xanh Tre xanh/ không ng khu t mình bóng râm. Bão bùng/ thân b c l y thân Tay ôm, tay níu/ tre g n nhau thêm Thương nhau / tre ch ng riêng Lu thành t ó mà nên/ h i ngư i Ch ng may thân gãy/ cành rơi V n nguyên cái g c/ truy n i cho măng - Yêu c u HS luy n c theo c p - G i 1 -2 em c c bài
  4. - GV c di n c m bài thơ. Gi ng nh nhàng, c m h ng ng i ca. + c câu m bài : Tre xanh // xanh t bao gi ? // gi ng ch m và sâu l ng, g i suy nghĩ liên tư ng. - HS c theo c p + Ngh hơi ngân dài sau d u ch m l ng dòng thơ, chuy n ngày xưa…// ã có b tre xanh. + o n gi a bài các câu thơ l c bát : phát hi n c a tác gi v ph m ch t cao p c a tre c gi ng s ng khoái, nh n gi ng nh ng t ng kh ng nh ho c mang rõ s c thái c m xúc : không ng khu t mình, v n nguyên cái g c, âu ch u m c cong, l thư ng , có gì l u + 4 dòng thơ cu i bài, th hi n s k ti p liên t c c a các i p t , i p ng , c n c ng t nh p u n sau các d u ph y k t thúc m i dòng thơ. T o ra âm hư ng n i ti p gi a các t ng như các d u luy n trong âm nh c Mai sau ,
  5. Mai sau , Mai sau , t xanh/ tre xanh/ Xanh màu tre xanh b) Tìm hi u bài - Yêu c u HS c thành ti ng, c th m bài H i : Tìm nh ng câu thơ nói lên s g n bó lâu i c a cây tre v i ngư i Vi t Nam ? => Tre có t r t lâu , t bao gi cũng không ai bi t tre ch ng ki n m i chuy n x y ra v i con ngư i t ngàn xưa - 1 em c thành ti ng l p c th m - Yêu c u HS c n i ti p nhau. h i : Nh ng hình nh nào c a tre g i lên nh ng ph m ch t t t p c a con ngư i Vi t Nam. - Tre xanh/ xanh t bao gi / chuy n + Nh ng hình nh nào c a tre tư ng ngày xưa ….. ã có b tre xanh trưng cho tính c n cù ? + Nh ng hình nh nào c a tre g i lên ph m ch t oàn k t c a ngư i Vi t Nam
  6. => Tre có tính ch t như ngư i : Bi t thương yêu như ng nh n, ùm b c che ch cho nhau. Nhìn th tre t o - HS c n i ti p nhau. nên lu nên thành, t o nên s c m nh b t l c. - C n cù oàn k t, ngay th ng + Nh ng hình nh nào c a tre tư ng - âu tre cũng xanh tươi./ Cho dù trưng cho tính ngay th ng ? ts i á t voi b c màu; R siêng không ch u t nghèo/ t bao nhiêu => Tre ư c t trong bài thơ có tính r b y nhiêu c n cù. cách như ngư i : ngay th ng b t khu t - Khi bão bùng tre tay ôm tay níu cho g n nhau thêm/ thương nhau tre ch ng riêng mà m c thành lu / tre - Yêu c u HS c th m , c lưu loát giàu c hy sinh như ng nh n. Lưng c bài tr n phơi n ng phơi sương, manh áo + Tìm nh ng hình nh búp măng và c c tre như ng cho em. cây tre mà em thích ? Vì sao em thích nh ng hình nh ó. -Tre già thân gãy cành rơi v n truy n C. C ng c -d n dò : cái g c cho c c / măng luôn luôn - GV h i HS v ý nghĩa bài thơ m c th ng : Nòi tre âu ch u m c cong, Búp măng non ã mang dáng th ng thân tròn c a tre - HS c th m c bài - GV nh n xét ti t h c - Có manh áo c c tre như ng cho - Yêu c u HS v nhà ti p t c h c con thu c lòng bài thơ.
  7. - Ca ng i ngh ng ph m ch t cao p c a ngư i Vi t Nam giàu tình thương yêu ngay th ng chính tr c
nguon tai.lieu . vn