Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 51 : TÔM CÀNG VÀ CÁ CON I.M C TIÊU : - c lưu loát, trôi ch y toàn bài. Ng t, ngh hơi úng. • -Hi u nghĩa các t ng : búng càng, trân trân, n c n m, mái chèo,...Hi u n i dung truy n : Cá con và Tôm Càng u có tài riêng. Tôm càng c u oc b n qua kh i nguy hi m. Tình b n c a h ngày càng kh n khít. -Giáo d c HS bi t giúp b n. II. DÙNG D Y H C: Gv : Tranh minh ho SGK. B ng ph . HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Bé nhìn bi n” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Tôm càng và cá con” (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : óng ánh, trân trân, lư n, n c n m,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : búng càng, trân trân, n c n m, mái chèo,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t ư c tài c a Tôm Càng và Cá con. -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý. -Giáo d c hs : Bi t yêu quí thiên nhiên. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn baì theo vai. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs phân vai c trong nhóm. -Thi c toàn bài. -Nh n xét tuyên dương.
  4. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài cho bi t i u gì ? (Cá con và Tôm Càng u có tài riêng. Tôm càng c u oc b n qua kh i nguy hi m. Tình b n c a h ngày càng kh n khít) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - c và xem trư c bài “Sông Hương” - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 52 : SÔNG HƯƠNG I.M C TIÊU : - c trôi chay toàn bài. Ng t ngh hơi úng ch có các d u câu và ch c n tách ý, gây án tư ng trong các câu dài. -Hi u nghĩa các t ng : s c , c ân, êm m,... Hi u n i dung bài : C m nh n ư c v p thơ m ng, luôn bi n i c a sông Hương qua cách miêu t c a tác gi . - Giáo d c hs bi t yêu quí thiên nhiên. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Tôm càng và Cá con” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “ Sông Hương”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng: phư ng vĩ, bãi ngô, th m c , r c,.. -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng: s c , c ân, êm m,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs c m nh n ư c v p thơ m ng c a sông Hương. -Y/C hs c ng th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i.
  7. +N i dung bài nói lên i u gì ? - c bài và tr l i câu h i -Nh n xét ch t ý -Hs tr l i. -Giáo d c hs : Hs bi t yêu quí thiên nhiên. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. 5ph GV c bài l n 2. -Cho hs c l i bài. - Hs c cá nhân -Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (C m nh n ư c v p thơ m ng, luôn bi n i c a sông Hương qua cách miêu t c a tác gi ) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - c và xem trư c bài “On t p” - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn