Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 33 : TÌM NG C I.M C TIÊU : - c trôi ch y toàn bài. Ngh hơi h p lí sau các d u ch m, d u ph y, gi a các c m t dài. • -Hi u nghĩa các t m i. Hi u ý nghĩa truy n : khen ng i nh ng v t nuôi trong nhà tình nghĩa, thông minh, th c s là b n c a con ngư i. 3.Thái : Giáo d c HS bi t yêu thương các v t nuôi trong nhà. II. DÙNG D Y H C: Gv : Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “ Th i gian bi u” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Tìm ng c” (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : Long Vương, th kim hoàn, ánh tráo,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : Long Vương, th kim hoàn, ánh tráo,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t ư c tình c m c a con mèo và con chó i v i ngư i ch . -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý. -Giáo d c hs : Bi t thương yêu các v t nuôi trong nhà. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài.. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs c theo nhóm. -Thi c toàn bài -Nh n xét tuyên dương.
  4. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài cho bi t i u gì ? (Tình nghĩa c a các con v t thông minh i v i ngư i ch c a mình) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 34 : GÀ “T TÊ” V I GÀ I.M C TIÊU : - c trơn c bài. Bi t ngh hơi úng. -Hi u nghĩa các t khó : t tê, tín hi u, xôn xao, h n h . Hi u n i dung bài : Loài gà cũng bi t nói v i nhau, có tình c m v i nhau, che ch , b o v , yêu thương nhau như con ngư i. - Giáo d c hs bi t : Con ngư i bi t yêu quý l n nhau. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Tìm ng c” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “ Gà “t tê” v i gà”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : t tê, tín hi u, xôn xao, h n h , n ng n u,… -Hs c t khó cá nhân+ ng -Y/C c n i ti p o n : thanh +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : t tê, xôn - c n i ti p. xao, h n h , tín hi u, -Hư ng d n luy n c câu - c, gi i nghĩa t . - c o n trong nhóm, thi c. -Hs c -Hs trong nhóm c v i nhau -C l p ng thanh toàn bài - i di n nhóm thi c. *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. M c tiêu : Hs c m nh n ư c tình c m loài gà. 10ph -Y/C hs c ng th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. +N i dung bài nói lên i u gì ? -Nh n xét ch t ý - c bài và tr l i câu h i -Giáo d c hs : Con ngư i ph i bi t yêu thương l n
  7. nhau. -Hs tr l i. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. GV c bài l n 2. 5ph -Cho hs c l i bài. -Nh n xét tuyên dương. - Hs c cá nhân -Thi c toàn bài 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (Tình c m c a loài gà, bi t che ch , b o v , yêu thương nhau như con ngư i) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn