Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 23 : S TÍCH CÂY VÚ S A I.M C TIÊU : -Hi u ư c nghĩa các t m i :vùng v ng, la cà, m i măt ch mong,…Hi u n i dung bài : Tình c m yêu thương sâu n ng c a m v i con - c trơn toàn bài, ngh hơi các câu có nhi u d u ph y. - Giáo d c hs bi t kính yêu hca m . II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Cây xoài c a ông em” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “S tích cây vú s a”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : căng m n, xoà, gieo tr ng,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : vùng v ng, la cà, m i măt ch mong,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t ư c tình c m sâu n ng c a m v i con. -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý. -Giáo d c hs bi t yêu thương cha m . *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs c theo nhóm. -Thi c toàn bài -Nh n xét tuyên dương.
  4. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (tình c m yêu thương sâu n ng c a m v i con.) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 24 : M I.M C TIÊU : -N m ư c nghĩa các t ư c chú gi i. Hi u n i dung bài :c m nh n ư c n i vát v và tình thương bao la c a m dành cho con. - c trơn toàn bài, ngăt nh p úng câu thơ l c bát,… Thu c lòng c bài thơ. - Giáo d c hs bi t kính yêu cha m . II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “S tích cây vú s a” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “M ”. (Dùng tranh gi i thi u)
  6. b) Các ho t ng d y h c: TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : n ng oi, qu t, ng n gió,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : n ng oi, gi c tròn,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs c m nh n ư c n i v t v và tình thương c a m dành cho hai con. -Y/C hs c ng th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i.
  7. -Nh n xét ch t ý -Giáo d c hs kính yêu cha m . *Ho t ng 3 : Luy n cl i 5ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. GV c bài l n 2. -Cho hs c l i bài. - Hs c cá nhân -Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (tình thương bao la c a m dành cho hai con.) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c thu c lòng bài thơ. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn