Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 49 : SƠN TINH, THU TINH I.M C TIÊU : - c trôi ch y toàn bài. Ng t, ngh hơi úng. • -Hi u nghĩa các t khó ư c chú gi i cu i bài : C u hôn, lê v t, ván, n p,...Hi u n i dung truy n : Truy n gi i thích n l t nư c ta là do Thu Tinh ghen t c v i Sơn Tinh gây ra, ng th i ph n ánh nhân dân ta p ê ch ng l t. -Giáo d c HS bi t phòng ch ng mưa bão. II. DÙNG D Y H C: Gv : Tranh minh ho SGK. B ng ph vi t câu h i nh . HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Voi nhà” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Sơn Tinh, Thu Tinh” (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : tuy t tr n, cu n cu n, u i s c,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : c u hôn, l v t, ván, n p,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t ư c cu c chi n x y ra gi a Sơn Tinh và Th y Tinh -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý. -Giáo d c hs : Bi t phòng ch ng mưa bão. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn baì. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs c trong nhóm. -Thi c toàn bài. -Nh n xét tuyên dương.
  4. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài cho bi t i u gì ? (Truy n giai thích n n l c nư c ta là do Thu Tinh ghen ghét Sơn Tinh gây ra. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - c và xem trư c bài “Bé nhìn bi n”. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 50 : VOI NHÀ I.M C TIÊU : - c trôi ch y toàn bài. -Hi u nghĩa các t ng : b , cõng, s ng, l ng,.. : Hi u bài thơ : Bé r t yêu bi n, bé th y bi n to, r ng mà ng nghĩnh như tr con. - Giáo d c hs bi t phòng tránh thiên tai. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh h a. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “ Sơn Tinh, Thu Tinh” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “ Bé nhìn bi n”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng: sóng l ng, lon ton, tư ng r ng, khiêng,.. -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : b , cõng, sóng l ng,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs hi u ư c s ng nghĩnh c a bi n -Y/C hs c ng th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. +N i dung bài nói lên i u gì ? - c bài và tr l i câu h i
  7. -Nh n xét ch t ý -Hs tr l i. -Giáo d c hs : Hs bi t yêu quí thiên nhiên. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 5ph M c tiêu : H c thu c lòng bài thơ. GV c bài l n 2. Hư ng d n h c thu c lòng. -Cho hs c l i bài. -Nh n xét tuyên dương. - Hs c cá nhân. -Thi c toàn bài 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (Bé r t yêu bi n, bé th y bi n to, r ng mà ng nghĩnh như tr con.) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - c và xem trư c bài “Tôm càng và cá con” - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn