Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 19 : SÁNG KI N C A BÉ HÀ I.M C TIÊU : -N m ư c nghĩa các t ng m i:cây sáng ki n, l p ông,…Hi u ý nghĩa câu chuy n : Th hi n lòng kính yêu, quan tâm c a bé Hà i v i ông bà. - c úng toàn bài. c úng các t ng khó: cây sáng ki n, ng c nhiên,… - Giáo d c hs bi t yêu quý, kính tr ng ông bà. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Bàn tay d u dàng” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Sáng ki n c a bé Hà”. (Dùng tranh gi i thi u bài) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : cây sáng ki n, ng c nhiên,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : cây sáng ki n, l p ông, chúc th ,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t ư c nh ng vi c làm c a bé Hà i v i ông bà. -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý. -Giáo d c hs bi t kính tr ng ông bà. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài theo vai. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs c theo nhóm. -Thi c toàn bài -Nh n xét tuyên dương.
  4. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (Th hi n long kính yêu, quan tâm c a bé Hà i v i ông bà.) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 20 : BƯU THI P I.M C TIÊU : -N m ư c nghĩa các t ng m i: bưu thi p, nhân d p,…Hi u n i dung c a hai bưu thi p, tác d ng c a bưu thi p,.. - c trơn toàn bài, ngh hơi úng các d u câu, gi a các c m t dài. - Giáo d c hs bi t vi t m t bưu thi p. II. DÙNG D Y H C: GV: Bưu thi p m u. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Sáng ki n c a Bé Hà” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: Bưu thi p. (Dùng phong bì gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : Bưu thi p, chóng l n,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : Bưu thiép, nhân d p,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs th y ư c tác d ng c a bưu thi p. -Y/C hs c ng th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. +N i dung bài nói lên i u gì ? - c bài và tr l i câu h i -Nh n xét ch t ý -Hs tr l i.
  7. -Giáo d c hs bi t cách vi t m t bưu thi p. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 5ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. GV c bài l n 2. -Cho hs c l i bài. -Nh n xét tuyên dương. - Hs c cá nhân -Thi c toàn bài 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (tác d ng c a bưu thi p, cách vi t m t bưu thi p,…) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn