Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 47 : QU TIM KH I.M C TIÊU : - c trôi ch y toàn bài. Ng t, ngh hơi úng. • -Hi u nghĩa các t : Tr n tĩnh, b i b c, t n tò,...Hi u n i dung câu chuy n : Kh k t b n v i cá S u, b cá s u l a, nhưng ã nghĩ ra m o thoát n n, nh ng k b i b c d i trá như cá s u không bao gi có b n. -Giáo d c HS bi t th t thà v i b n bè. II. DÙNG D Y H C: Gv : Tranh minh ho SGK. B ng ph . HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “N i qui o Kh ” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Qu tim Kh ” (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : qu tim, ven sông, v y m nh, s n sùi,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : tr n tĩnh, b i b c, t n tò,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t cách Kh dùng m o thoát n n. -Y/C hs c th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. -Hs c. +N i dung bài nói lên i u gì ? - c bài và tr l i câu h i -Nh n xét ch t ý. -Hs tr l i. -Giáo d c hs : Bi t th t thà v i b n bè. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn baì theo vai. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs phân vai c trong nhóm. -Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài.
  4. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài cho bi t i u gì ? (Nh ng k b i b c, d i trá như cá s u không bao gi có tình b n) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 48 : VOI NHÀ I.M C TIÊU : - c trôi chay toàn bài. c úng các t ng : kh ng l i, nhút nhít, vũng l y, l ng l ng, lúc l c, qu p, ch t vòi,…. -Hi u nghĩa các t ng : kh ng la , rú ga, thu lu,... Hi u n i dung bài : Voi r ng ư c nuôi d y thành voi nhà làm nhi u vi c có ích giúp con ngư i. - Giáo d c hs bi t yêu quí ng v t. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Qu tim kh ” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “ Voi nhà”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng: Kh ng l i, nhút nhít, vũng l y, lúc l c,.. -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : kh ng l i, rú ga, thu lu,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs hi u ư c vi c làm giúp con ngư i c a Voi. -Y/C hs c ng th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i.
  7. -Nh n xét ch t ý -Giáo d c hs : Hs bi t yêu quí ng v t. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. 5ph GV c bài l n 2. -Cho hs c l i bài. - Hs c cá nhân -Thi c toàn bài -Nh n xét tuyên dương. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (Voi r ng ư c nuôi d y thành voi nhà làm nhi u vi c có ích giúp con ngư i) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------