Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 03 : PH N THƯ NG I.M C TIÊU: - Hi u ư c nghĩa các t m i : bí m t, sáng ki n, l ng l ,…Hi u ư c ý nghĩa câu chuy n : cao lòng t t, khuy n khích h c sinh làm vi c t t. -Bi t c trơn c bài, c úng các t ng khó : tr c nh t, l ng yên, trao, bàn tán,… -Giáo d c cho h c sinh bi t làm vi c t t. II. DÙNG D Y H C : Giáo viên : Tranh minh ho SGK. H c sinh : SGK. III. CÁC HO T NG D Y H C: 1. Kh i ng : (1 phút ) Hát 2. Ki m bài cũ : (4phút) -Cho 4 hs c bài : “T thu t” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3. Bài m i: a) Gi i thi u: Ph n thư ng ( Dùng tranh minh ho gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c :
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10 ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : tr c nh t, l ng yên, bàn tán,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : bí m t, sáng ki n, l ng l ,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t ư c nh ng vi c làm t t c a Na. -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý. -Giáo d c hs bi t làm vi c t t. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs c cá nhân -Thi c toàn bài -Nh n xét tuyên dương. 4.C ng c : (4phút) - N i dung bài nói lên i u gì ? ( cao lòng t t, khuy n khích h c sinh làm vi c t t.) IV. HO T NG N I TI P: ( 1 pht)
  4. -Nh n xét – Chép bài, h c bài. -Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 04 : LÀM VI C TH T LÀ VUI I .M C TIÊU: - N m ư c ý nghĩa các t m i : S c xuân, r c r , tưng b ng… Hi u n i dung bài : M i ngư i, m i v t u làm vi c. - c trơn toàn bài, ng t ngh hơi sau các d u câu. c úng t ng khó : làm vi c, quanh ta, tích t c, b n r n - Giáo d c hs yêu thích lao ng II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh h a. SGK HS : SGK III.CÁC HO T NG D Y H C: 1. Kh i ng : (1 phút ) Hát 2. Bài cũ: (4 phút) -Cho 3 hs c l i bài “Ph n thư ng” và tr l i câu h i. -GV nh n xét ghi i m. 3. Bài m i : a)Gi i thi u bài: Làm vi c th t là vui (Dùng tranh gi i thi u bài) b)Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng :làm vi c,quanh ta,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : s c xuân, r c r ,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs bi t oc m i ngư i i u làm vi c, làm vi c mang l i nhi u ni m vui. -Y/C hs c th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý
  7. -Giáo d c hs yêu thích lao ng *Ho t ng 3 : Luy n cl i 5 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài GV c bài l n 2. -Cho hs c l i bài. - Hs c cá nhân -Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài 4. C ng c : (4 phút) +Bài văn mu n nói v i chúng ta i u gì? ( M i v t , m i ngư i u làm vi c, làm vi c mang l i ni m vui và làm vi c giúp m i ngư i tr nên có ích cho cuôc s ng.) IV. HO T NG N I TI P: (1pht) -D n dò- nh n xét -Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn