Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 39 : ÔNG M NH TH NG TH N GIÓ I.M C TIÊU : - c trơn toàn bài. Ng t, ngh hơi úng ch . • -Hi u nghĩa các t khó: ng b ng, hoành hành, ng o ngh ,...Hi u ý nghĩa truy n : Ong M nh tư ng trưng cho con ngư i, th n giõ tư ng trưng cho thiên nhiên,… 3.Thái : Giáo d c HS bi t kiên trì vư t khó. II. DÙNG D Y H C: Gv : Tranh minh ho SGK. B ng ph . HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Thư Trung thu” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Ong M nh th ng th n gió” (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng ; hoành hành, lăn quay, ng o ngh ,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : ng b ng, hoành hành, ng o ngh , v ng ch i,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t ư c cu c u trí và us c c a Ong M nh và th n gió -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý. -Giáo d c hs : Bi t kiên trì vư t khó. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn baì theo vai. 15 ph GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs phân vai c trong nhóm. -Thi c toàn bài -Nh n xét tuyên dương.
  4. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài cho bi t i u gì ? (Con ngư i chi n th ng th n gió, chi n th ng thiên nhiên nh lòng quy t tâm và lao ng.) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 40 : MÙA XUÂN N I.M C TIÊU : - c trơn c bài. Ng t, ngh hơi úng ch . -Hi u nghĩa các t ng : n ng nàn, m dáng, tr m ngâm,... Hi u n i dung bài : ca ng i v p mùa xuân. Mùa xuân n làm cho c nh s c thiên nhiên thay i, tr nên tươi p b i ph n. - Giáo d c hs bi t yêu quí thiên nhiên. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Ong M nh th ng th n gió” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Mùa xuân n”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng n c r , n y l c, n ng nàn, khư u,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : n ng nà, m dáng, tr m ngâm - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs c m nh n ư c v p c a thiên nhiên. -Y/C hs c ng th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i.
  7. +N i dung bài nói lên i u gì ? - c bài và tr l i câu h i -Nh n xét ch t ý -Hs tr l i. -Giáo d c hs : Hs bi t yêu quí thien nhiên. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. 5ph GV c bài l n 2. -Cho hs c l i bài. -Nh n xét tuyên dương. - Hs c cá nhân -Thi c toàn bài 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (Ca ng i v p mùa xuân. Mùa xuân n làm cho c nh s c thiên nhiên thay i, tr nên tươi p b i ph n.) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn