Xem mẫu

 1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Ti t 3 : ÔN T P CU I KỲ I I.M C TIÊU : -Ti p t c ki m tra l y i m t p c. -Ôn luy n k năng s d ng m c l c sách. -Rèn k năng vi t chính t . II. DÙNG D Y H C: GV: Phi u ghi tên các bài t p c. HS: V bài t p. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -Cho 3 hs t gi i thi u v mình -GV nh n xét. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Ôn t p gi a kỳ 1, ti t 3”. b) Các ho t ng d y h c: TL HO T NG D Y HO T NG H C
 2. 15 ph *Ho t ng 1: Ki m tra c M c tiêu : c ư c các bài t p c ã h c. -Cho hs b c thăm ch n bài. -Cá nhân b c thăm ch n bài, c. -Tr l i câu h i. -Nêu câu h i ng v i n i dung bài c. -Nh n xét ghi i m. 10 ph *Ho t ng 2: Hư ng d n làm bài t p 2,3. M c tiêu : Tìm nhanh m t s bài t p c, nghe vi t chính xác o n văn. Bài t p 2 : Thi tìm nhanh m t s bài t p c trong sách Ti ng vi t 2, t p m t theo m c l c sách. - c yêu c u bài t p. -Gv g i ý hư ng d n -Trao i nhóm. - i di n nhóm thi tìm. -Nh n xét. Bài t p 3 : Nghe vi t. - c yêu c u. -GV c o n văn. -Hs c l i o n văn và tr l i câu h i. -Vi t b ng con t khó : quy t, gi ng,… -Gv c cho hs vi t. -Hs vi t bài vào v .
 3. -Ch m ch a bài. 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho hs lên b ng vi t l i các t còn vi t sai. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Xem l i bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
 4. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Ti t 4 : ÔN T P CU I KỲ I I.M C TIÊU : -Ti p t c ki m tra l y i m t p c và HTL. -On luy n v t ch ho t ng và v các d u câu. On luy n v cách nói l i an i và cách h i ngư i khác t gi i thi u v mình. -Giáo d c hs tính c n th n chính xác. II. DÙNG D Y H C: GV: Phi u ghi tên các bài t p c. B ng quay vi t o n văn BT2. HS: VBT. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -Cho hs vi t l i các t vi t sai ti t trư c. -GV nh n xét. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Ôn t p gi a kỳ 1, ti t 4”. b) Các ho t ng d y h c:
 5. TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 1: Ki m tra c M c tiêu : c ư c các bài t p c, HTL . -Cho hs b c thăm ch n bài. -Cá nhân b c thăm ch n bài, c. -Tr l i câu h i. -Nêu câu h i ng v i n i dung bài c. -Nh n xét ghi i m. 10 ph *Ho t ng 2: Hư ng d n làm BT 2,3,4. M c tiêu : Hs tìm t ch ho t ng. Tìm câu. -Hs c bài. Bài t p 2 :Y/C hs c - Hs i nhóm ôi. -Gv treo b ng quay. - i di n nhóm lên tìm t b ng quay. -L p nh n xét -Gv nh n xét. -Hs c bài. Bài t p 3 : o n văn bài t p 2 có nh ng câu nào ? -Hs nhìn SGK nêu. -Gv nh n xét. Bài t p 4 : óng vai chú công an h i chuy n em bé,… -Hs c bài. -Gv t ch c cho t ng c p th c hành óng vai. - Hs th c hành h i áp nhóm ôi theo tình hu ng. -Gv nh n xét .
 6. 4.C ng c : ( 4 phút) -Y/C hs h i áp theo tình hu ng bài t p 4. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Xem l i bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
 7. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Ti t 5 : ÔN T P CU I KỲ I I.M C TIÊU : -Ti p t c ki m tra l y i m t p c. -On luy n v t ch ho t ng, t câu v i t ch ho t ng. On luy n v cách m i, nh , ngh . -Giáo d c h c sinh tính c n th n. II. DÙNG D Y H C: GV: Phi u ghi tên các bài t p c, tranh minh ho SGK. HS: V bài t p. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -Cho hs h i áp theo tình hu ng ti t trư c. -GV nh n xét. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Ôn t p gi a kỳ 1, ti t 5”. b) Các ho t ng d y h c:
 8. TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 1: Ki m tra c M c tiêu : c ư c các bài t p c ã h c. -Cho hs b c thăm ch n bài. -Cá nhân b c thăm ch n bài, c. -Tr l i câu h i. -Nêu câu h i ng v i n i dung bài c. -Nh n xét ghi i m 10 ph *Ho t ng 2: Hư ng d n làm bài t p 2,3. M c tiêu : HS tìm ư c t ch ho t ng theo tranh, ghi l i l i c a em. -Quan sát tranh c yêu c u bài Bài t p 2 : ính tranh lên b ng. t p. -Hs tìm ư c t ch ho t ng t ng tranh. -Nêu câu h i v n i dung c a t ng tranh. -Nh n xét ch t ý: T p th d c, v , h c bài, cho gà ăn, quét nhà. -Hs c bài. Bài t p 3 : Ghi l i l i c a em. -Hs làm vào VBT. _Gv g i ý. -Hs n i ti p c l i bài làm. -Gv nh n xét.
 9. 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho hs nêu l i t ch h t ng c a t ng tranh. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Xem l i bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
 10. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Ti t 6 : ÔN T P CU I KỲ I I.M C TIÊU : -Ti p t c ki m tra l y i m HTL các bài thơ. -Ôn luy n v cách t ch c câu thành bài. On luy n v cách vi t nh n tin -On luy n cách s d ng d u ch m, d u ph y. II. DÙNG D Y H C: GV: Phi u ghi tên các bài HTL ã h c ntanh minh ho . HS: V bài t p. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -Cho hs nêu l i t ch ho t ng bài t p 2 ti t trư c. -GV nh n xét. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Ôn t p gi a kỳ 1, ti t 6”. b) Các ho t ng d y h c:
 11. TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 1: Ki m tra HTL M c tiêu : c ư c các bài HTL -Cho hs b c thăm ch n bài. -Cá nhân b c thăm ch n bài, c. -Tr l i câu h i. -Nêu câu h i ng v i n i dung bài c. -Nh n xét ghi i m. 10 ph *Ho t ng 2: Hư ng d n làm bài t p 2,3. M c tiêu : K chuy n theo tranh, Vi t ư c tin nh n. Bài t p 2 : K chuy n theo tranh, t tên cho - c yêu c u bài t p. truy n. -hs quan nsát t ng tranh hi u n i -Gv ính tranh. dung. -Th o lu n nhóm ôi. - i di n phát bi u trư c l p. -Nh n xét tuyên dương. - c yêu c u. Bài t p 3 : Y/C hs c . -C l p làm vào VBT. -G i ý hư ng d n. - c l i bài. -Ch m ch a bài.
 12. 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho hs c l i m u tin nh n. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Xem l i bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
 13. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Ti t 7 : ÔN T P CU I KỲ I I.M C TIÊU : - Ti p t c ki m tra l y i m HTL. -Ôn luy n v t ch c i m. -On luy n v cách vi t bưu thi p. II. DÙNG D Y H C: GV: Phi u ghi tên các bài T -HTL. B ng quay vi t 3 câu văn BT 2, Bưu thi p. HS: V bài t p. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho hs c l i m u nh n tin ti t 6. -GV nh n xét. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Ôn t p gi a kỳ 1, ti t 7”. b) Các ho t ng d y h c:
 14. TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 1: Ki m tra HTL M c tiêu : c ư c các bài HTL. -Cho hs b c thăm ch n bài. -Cá nhân b c thăm ch n bài, c. -Tr l i câu h i. -Nêu câu h i ng v i n i dung bài c. -Nh n xét ghi i m 10 ph *Ho t ng 2: Hư ng d n làm bài t p 2,3. M c tiêu : hs tìm ư c nt ch c i m, vi t ư c bưu thi p. - c yêu c u bài t p. Bài t p 2 : Cho hs c yêu c u . -Hs làm vào VBT. -Gv treo b ng quay. -3 hs lên tìm t b ng quay. -Nh n xét ch t l i : l nh giá, xanh mát, siêng năng, c n cù - c yêu c u. Bài t p 3 : Cho hs nêu yêu c u. -Hs vi t l i chúc m ng vào VBT. -GV nêu g i ý. -Trình bày trư c l p. -Nh n xét tuyên dương.
 15. 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho hs c l i l i chúc m ng ghi bưu thi p. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Xem l i bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
 16. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Ti t 8 : ÔN T P CU I KỲ I I.M C TIÊU : -Ti p t c ki m tra l y i m HTL. -On luy n cách h i ng ý, không ng ý On luy n cách t ch c câu thành bài. -Rèn hs trí thông minh, nhanh nh n. II. DÙNG D Y H C: GV: Phi u ghi tên các bài HTL. HS: V bài t p. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho hs nói l i chúc m ng. -GV nh n xét. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Ôn t p gi a kỳ 1, ti t 8”. b) Các ho t ng d y h c: TL HO T NG D Y HO T NG H C
 17. 15 ph *Ho t ng 1: Ki m tra HTL M c tiêu : c ư c các bài HTL. -Cho hs b c thăm ch n bài. -Cá nhân b c thăm ch n bài, c. -Tr l i câu h i. -Nêu câu h i ng v i n i dung bài c. -Nh n xét ghi i m 10 ph *Ho t ng 2: Hư ng d n làm bài t p 2,3. M c tiêu : Hs nói ư c l i áp, t câu. - c yêu c u bài t p. Bài t p 2 : Nói l i áp c a em . -Hs theo dõi. Trao i nhóm ôi. -Gv nêu các tình hu ng. -Hs th c hành theo c p : 1 em ngh , 1 em áp theo tình hu ng -Hs c . -Hs làm vào v bài t p -Nh n xét tuyên dương. -Hs n i ti p nhau c l i bài c a Bài t p 3 : Vi t kho ng 5 câu nói v m t b n l p mình. em. -Gv hư ng d n -Gv nh n xét
 18. 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho hs c l i các câu v a tìm BT3. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Xem l i bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn