Xem mẫu

 1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Ti t 1 : ÔN T P GI A KỲ I I.M C TIÊU : -Ch y u ki m tra c thành ti ng các bài t p c tu n . -Tr l i ư c 1,2 câu h i v n i dang bài c. -On l i b ng ch cái. On các t ch s v t. II. DÙNG D Y H C: GV: Phi u ghi tên các bài t p c, BT3. HS: V bài t p. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Bàn tay d u dàng” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét . 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Ôn t p gi a kỳ 1, ti t 1”. b) Các ho t ng d y h c: TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 1: Ki m tra c
 2. M c tiêu : c ư c các bài t p c, HTL tu n 8, c thu c lòng b ng ch cái. -Cho hs b c thăm ch n bài. -Cá nhân b c thăm ch n bài, c. -Nêu câu h i ng v i n i dung bài c. -Tr l i câu h i. -GV vi t b ng ch cái lên b ng. - c thu c lòng cá nhân+ ng thanh. *Ho t ng 2: Hư ng d n làm bài t p 3. 10 ph M c tiêu : S p x p các t ch s v t vào b ng. - ính bài t p lên b ng. - c yêu c u bài t p. -Cá nhân lên b ng -Nh n xét. i nt . Bài t p 4 : Cho hs c yêu c u. - c yêu c u. -Thi ti p s c i n t vào b ng bài t p 3. -Ch m ch a bài. -L p làm vào VBT -Y/C hs c l i các t ch s v t v a tìm. - c cá nhân+ ng thanh. 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho hs nêu l i m t s t ch s v t.
 3. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Xem l i bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
 4. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Ti t 2 : ÔN T P GI A KỲ I I.M C TIÊU : -Ti p t c ki m tra l y i m t p c. -Ôn cách t câu theo m u : Ai là gì ?. -Ôn cách x p tên riêng c a ngư i theo th t b ng ch cái.. II. DÙNG D Y H C: GV: Phi u ghi tên các bài t p c. B ng ph ghi BT3 HS: V bài t p. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -Cho hs tìm m t s t ng ch s v t. c thu c lòng b ng ch cái. -GV nh n xét. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Ôn t p gi a kỳ 1, ti t 2”. b) Các ho t ng d y h c: TL HO T NG D Y HO T NG H C
 5. 15 ph *Ho t ng 1: Ki m tra c M c tiêu : c ư c các bài t p c và tr l i câu h i v n i dung bài. -Cho hs b c thăm ch n bài. -Cá nhân b c thăm ch n bài, c. -Nêu câu h i ng v i n i dung bài c. -Tr l i câu h i. *Ho t ng 2: Hư ng d n làm bài t p 2, 3. 10 ph M c tiêu : t câu theo m u Ai là gì ?X p tên ngư i theo th t b ng ch cái. Bài t p 2 : t câu theo m u Ai là gì ? - c yêu c u bài t p. -1 hs lên b ng làm vào phi u. -Ch m ch a bài. -C l p làm vào VBT. Bài t p 3 : Cho hs c yêu c u. -GV g i ý, hư ng d n. - c yêu c u. -Y/C hs c l i tên riêng v a tìm các bài t p c -C l p làm vào v . theo th t b ng ch cái. -Ch m ch a bài. -Hs c. 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho hs h i áp nhau theo m u ai là gì ? IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Xem l i bài.
 6. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
 7. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Ti t 3 : ÔN T P GI A KỲ I I.M C TIÊU : -Ti p t c ki m tra l y i m t p c. -Ôn t p các t ch ho t ng. -Giáo d c hs tính chính xác. II. DÙNG D Y H C: GV: Phi u ghi tên các bài t p c, b ng ph làm bài t p 2. HS: V bài t p. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -Cho hs t câu theo m u Ai là gì ? -GV nh n xét. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Ôn t p gi a kỳ 1, ti t 3”. b) Các ho t ng d y h c: TL HO T NG D Y HO T NG
 8. H C 15 ph *Ho t ng 1: Ki m tra c M c tiêu : c ư c các bài t p c ã h c. -Cho hs b c thăm ch n bài. -Cá nhân b c thăm ch n bài, c. -Tr l i câu h i. -Nêu câu h i ng v i n i dung bài c. -Nh n xét ghi i m. 10 ph *Ho t ng 2: Hư ng d n làm bài t p 2,3. M c tiêu : Tìm t ch ho t ng, t câu theo yêu c u bài. Bài t p 2 : Cho hs c yêu c u. - c yêu c u bài t p. -Y/C hs c th m bài “Làm vi c th t là vui”. -Trao i nhóm ôi. - i di n nhóm lên b ng ghi các t ch -Nh n xét. ho t ng v a tìm Bài t p 3 : Cho hs c yêu c u. ư c. -GV g i ý. - c yêu c u. -Y/C hs c l i các câu v a t. -C l p làm vào -Ch m ch a bài. VBT. -Hs c.
 9. 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho hs nêu l i m t s t ch ho t ng v a tìm bài t p 2. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Xem l i bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
 10. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Ti t 4 : ÔN T P GI A KỲ I I.M C TIÊU : -Ti p t c ki m tra l y i m t p c và HTL. -On luy n chính t . -Giáo d c hs tính c n th n chính xác. II. DÙNG D Y H C: GV: Phi u ghi tên các bài t p c. HS: V vi t chính t . III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -Cho hs nêu l i m t s t ng ch ho t ng. -GV nh n xét. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Ôn t p gi a kỳ 1, ti t 4”. b) Các ho t ng d y h c: TL HO T NG D Y HO T NG
 11. H C 15 ph *Ho t ng 1: Ki m tra c M c tiêu : c ư c các bài t p c, HTL . -Cho hs b c thăm ch n bài. -Cá nhân b c thăm ch n bài, c. -Tr l i câu h i. -Nêu câu h i ng v i n i dung bài c. -Nh n xét ghi i m. 10 ph *Ho t ng 2: Hư ng d n vi t chính t . M c tiêu : Hs nghe vi t ư c bài “Cân voi” -Hs theo dõi. -Gv c bài. -Hs c l i. -Hư ng d n hs hi u n i dung câu chuy n. (Ca ng i chí thông minh c a Lương Th Vinh) -Y/C hs gi i nghĩa các t : s th n, Trung Hoa, Lương Th Vinh. -Hs nêu.. -Y/C hs vi t t khó : s th n, Trung Hoa,… -Vi t b ng con -Hư ng d n vi t bài vào v . - C l p vi t bài. -T soát l i. -Ch m ch a bài.
 12. 4.C ng c : ( 4 phút) -Y/C hs vi t l i các t ng mà các em ã vi t sai. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Xem l i bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
 13. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Ti t 5 : ÔN T P GI A KỲ I I.M C TIÊU : -Ti p t c ki m tra l y i m t p c. -On luy n tr l i câu h i theo tranh và t ch c câu thành bài. -Giáo d c h c sinh tính c n th n. II. DÙNG D Y H C: GV: Phi u ghi tên các bài t p c, tranh minh ho SGK. HS: V bài t p. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -Cho hs vi t b ng con các t ng ã viét sai bài chính t “Cân voi”. -GV nh n xét. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Ôn t p gi a kỳ 1, ti t 5”.
 14. b) Các ho t ng d y h c: TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 1: Ki m tra c M c tiêu : c ư c các bài t p c ã h c. -Cho hs b c thăm ch n bài. -Cá nhân b c thăm ch n bài, c. -Tr l i câu h i. -Nêu câu h i ng v i n i dung bài c. -Nh n xét ghi i m 10 ph *Ho t ng 2: Hư ng d n làm bài t p 2. M c tiêu : HS quan sát tranh tr l i câu h i -Quan sát tranh c - ính tranh lên b ng. yêu c u bài t p. -Tr l i câu h i. -Nêu câu h i v n i dung c a t ng tranh. -Nh n xét ch t ý: H ng ngày m ưa Tu n i h c, hôm nay m b m Tu n chăm sóc m và t ib n trư ng.
 15. 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho hs nêu l i n i dung c a t ng tranh. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Xem l i bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
 16. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Ti t 6 : ÔN T P GI A KỲ I I.M C TIÊU : -Ti p t c ki m tra l y i m HTL. -Ôn luy n cách nói l i c m ơn, xin l i. -On luy n cách s d ng d u ch m, d u ph y. II. DÙNG D Y H C: GV: Phi u ghi tên các bài HTL ã h c, b ng ph chép BT3. HS: V bài t p. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -Cho hs nêu l i n i dung các b c tranh bài t p 2, ti t 5. -GV nh n xét. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Ôn t p gi a kỳ 1, ti t 6”. b) Các ho t ng d y h c:
 17. TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 1: Ki m tra c M c tiêu : c ư c các bài HTL -Cho hs b c thăm ch n bài. -Cá nhân b c thăm ch n bài, c. -Tr l i câu h i. -Nêu câu h i ng v i n i dung bài c. -Nh n xét ghi i m. 10 ph *Ho t ng 2: Hư ng d n làm bài t p 2,3. M c tiêu : Ôn luy n cách nói c m ơn, xin l i. Cách s d ng d u ch m, d u ph y. Bài t p 2 : Cho hs c yêu c u. - c yêu c u bài t p. -Th o lu n nhóm ôi. - i di n phát bi u trư c l p. -Nh n xét tuyên dương. Bài t p 3 : Gv ính BT lên b ng - c yêu c u. -G i ý hư ng d n. -1 hs lên b ng làm, c l p làm vào VBT. -Ch m ch a bài. - c l i bài.
 18. 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho hs nêu l i l i c m ơn hay xin l i theo các tình hu ng BT2. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Xem l i bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
 19. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Ti t 7 : ÔN T P GI A KỲ I I.M C TIÊU : - Ti p t c ki m tra l y i m HTL. -Ôn luy n tra m c l c sách. -On luy n cách nói l i m i , nh , ngh . II. DÙNG D Y H C: GV: Phi u ghi tên các bài HTL. HS: V bài t p. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho hs nói l i c m ơn, xin l i BT2 ti t 6. -GV nh n xét. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Ôn t p gi a kỳ 1, ti t 7”. b) Các ho t ng d y h c:
 20. TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 1: Ki m tra c M c tiêu : c ư c các bài HTL. -Cho hs b c thăm ch n bài. -Cá nhân b c thăm ch n bài, c. -Tr l i câu h i. -Nêu câu h i ng v i n i dung bài c. -Nh n xét ghi i m 10 ph *Ho t ng 2: Hư ng d n làm bài t p 2,3. M c tiêu : Ôn t p cách tra M c l c sách, cách nói l i m i, yêu c u, ngh . Bài t p 2 : Cho hs c yêu c u . - c yêu c u bài t p. -Y/C hs m m c l c cu i sách, nêu các bài ã h c tu n 8. -Cá nhân tr l i. -Nh n xét. Bài t p 3 : Cho hs nêu yêu c u. - c yêu c u. -GV nêu các tình hu ng SGK. -Trao i nhóm ôi.. -Y/C hs n i l i m i, nh , ngh . - i di n trình bày -Nh n xét tuyên dương. trư c l p.
nguon tai.lieu . vn