Xem mẫu

 1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Ti t 5 : ÔN T P CU I KỲ II I.M C TIÊU : -Ti p t c ki m tra l y i m t p c. -On luy n cách áp l i khen ng i. On luy n v cách t và tr l i câu h i có c m t vì sao? -Giáo d c h c sinh tính c n th n. II. DÙNG D Y H C: GV: Phi u ghi tên các bài t p c, gi y kh to ghi bài t p 3. HS: V bài t p. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -Cho hs h i áp theo tình hu ng bài t p 1 ti t trư c. -GV nh n xét. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Ôn t p cu i kỳ 2, ti t 5”. b) Các ho t ng d y h c:
 2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 1: Ki m tra c M c tiêu : c ư c các bài t p c và h c thu c lòng, tr l i câu h i v n i dung bài c. -Cho hs b c thăm ch n bài. -Cá nhân b c thăm ch n bài, c. -Nêu câu h i ng v i n i dung bài c. -Tr l i câu h i. -Nh n xét ghi i m *Ho t ng 2: Hư ng d n làm bài t p 2,3. M c tiêu : HS bi t nói l i áp, t câu h i có 10 ph c m t vì sao?. Bài t p 2 :Nói l i áp c a em : -Gv nêu tình hu ng. -Hs c bài. - Hs i nhóm ôi. - i di n nhóm lên th c hành nói l i áp -L p nh n xét -Gv nh n xét. Bài t p 3 : t câu h i có c m t Ví sao cho các câu sau : -Hs c bài. -Hs làm vào VBT.
 3. -Gv nh n xét. -3 hs nêu l i câu h i v a t 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho hs nêu l i t ch h t ng c a t ng tranh. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Xem l i bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
 4. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Ti t 6 : ÔN T P CU I KỲ II I.M C TIÊU : -Ti p t c ki m tra l y i m HTL các bài thơ có yêu c u h c thu c lòng -Ôn luy n v cách t áp l i t ch i; cách t và tr l i câu h i có c m t làm gì; v d u ch m than, d u ph y. -Giáo d c h c sinh tính c n th n. II. DÙNG D Y H C: GV: Phi u ghi tên các bài t p c và HTL. Gi y kh to ghi BT4 HS: V bài t p. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -Cho hs th c hành nói l i áp trong các tình hu ng bài t p 2 ti t trư c. -GV nh n xét. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Ôn t p cu i kỳ 2, ti t 6”. b) Các ho t ng d y h c:
 5. TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 1: Ki m tra HTL M c tiêu : c ư c các bài t p c, HTL, tr l i câu h i cho n i dung bài c -Cho hs b c thăm ch n bài. -Cá nhân b c thăm ch n bài, c. -Tr l i câu h i. -Nêu câu h i ng v i n i dung bài c. -Nh n xét ghi i m. *Ho t ng 2: Hư ng d n làm bài t p 2,3,4. 10 ph M c tiêu : Hs bi t nói l i áp, tr l i câu h i làm gì, i n d u ch m hay d u ph y vào ô tr ng. Bài t p 2:Nói l i áp c a em trong m i trư ng h p sau: -Hs c bài. -Gv nêu tình hu ng. - Hs i nhóm ôi. - i di n nhóm lên th c hành nói l i áp -L p nh n xét -Gv nh n xét. Bài t p 3 : Tìm b ph n c a m i câu h i sau, tr l i câu h i làm gì ? -Hs c bài. -Hs làm vào VBT.
 6. -Gv nh n xét. -3 hs nêu l i . Bài t p 4 : i n d u ch m than hay d u ph y vào nh ng ô tr ng trong truy n vui sau : -Gv ính bài t p lên b ng. -Hs c yêu c u. -Hs làm vào VBT. -Ch m ch a bài. -2 hs lên b ng làm. 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho hs c l i m u truy n vui v a làm. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Xem l i bài. - Chu n b “On t p ti t 7” - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
 7. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Ti t 7 : ÔN T P CU I KỲ II I.M C TIÊU : - Ti p t c ki m tra l y i m HT, các bài thơ. -Ôn luy n cách áp l i an i; cách t ch c câu thành bài. -Giáo d c h c sinh tính c n th n. II. DÙNG D Y H C: GV: Phi u ghi tên các bài T -HTL. Tranh minh ho bài t p 3. HS: V bài t p. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho hs th c hành nói l i áp bài t p 2 ti t 6. -GV nh n xét. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Ôn t p cu i kỳ 2, ti t 7”.
 8. b) Các ho t ng d y h c: TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 1: Ki m tra HTL M c tiêu : c ư c các bài t p c, HTL, tr l i câu h i -Cho hs b c thăm ch n bài. -Cá nhân b c thăm ch n bài, c. -Tr l i câu h i. -Nêu câu h i ng v i n i dung bài c. -Nh n xét ghi i m *Ho t ng 2: Hư ng d n làm bài t p 2,3. 10 ph M c tiêu : Hs bi t nói l i áp, k chuy n theo tranh Bài t p 2 : Nói l i áp c a em trong m i trư ng - c yêu c u bài t p. h p sau :. -Hs trao i nhóm ôi. -Gv nêu tình hu ng. -Các nhóm th c hành nói l i áp. -L p nh n xét. -GV nh n xét - c yêu c u. Bài t p 3 : Kk chuy n theo tranh, r i t câu h i cho truy n. -Th o lu n nhóm.
 9. -GV ính tranh, hư ng d n - i di n k trư c l p. - t tên cho truy n -Nh n xét tuyên dương. 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho hs th c hành nói l i áp bài t p 2. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Xem l i bài. -Chu n b “On t p ti t 8” - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
 10. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Ti t 8 : ÔN T P CU I KỲ II I.M C TIÊU : -Ti p t c ki m tra l y i m HTL. -On luy n v t trái nghĩa; v d u ch m, d u ph y; v cách t ch c câu thành bài. -Giáo d c h c sinh tính c n th n. II. DÙNG D Y H C: GV: Phi u ghi tên các bài t p c HTL. Gi y kh to ghi bài t p 3 HS: V bài t p. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 2 hs k l i câu chuy n theo tranh bài t p 2 ti t trư c. -GV nh n xét. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Ôn t p cu i kỳ 2, ti t 8”. b) Các ho t ng d y h c:
 11. TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 1: Ki m tra HTL M c tiêu : c ư c các bài t p c, HTL, tr l i câu h i. -Cho hs b c thăm ch n bài. -Cá nhân b c thăm ch n bài, c. -Tr l i câu h i. -Nêu câu h i ng v i n i dung bài c. -Nh n xét ghi i m *Ho t ng 2: Hư ng d n làm bài t p 2,3,4. 10 ph M c tiêu : Hs x p ư c các c p t trái nghĩa, i n d u câu vào ô tr ng, vi t o n văn t em bé. Bài t p 2 : X p các t cho dư i ây thành t ng c p t trái nghĩa . - c yêu c u bài t p. -Hs trao i nhóm ôi. -Nh n xét tuyên dương. - i di n trình bày Bài t p 3 : Em ch n d u câu nào i n vào m i ô tr ng : -Gv ính bài t p lên b ng -Hs c . -Hs làm vào v bài t p -Gv nh n xét -2 Hs lên b ng làm. Bài t p 4 : Hãy vi t t 3 n 5 câu nói v em bé c a em ( ho c em bé c a nhà hàng xóm)
 12. -Gv nêu g i ý -Hs c yêu c u. -Làm vào VBT. -Hs c l i o n văn v a vi t. -Gv ch m nh n xét. 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho hs c l i các câu v a tìm BT4. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Xem l i bài. -Chu n b : Ki m tra - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn