Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 57 : NH NG QU ÀO I.M C TIÊU : - c trơn toàn bài. Bi t ngh hơi ch có d u câu. -Hi u nghĩa các t ng trong bài ihì lòng, thơ d i, nhân h u,…. Hi u n i dung truy n : Nh nh ng qu ào ông bi t tính n t các cháu. Ong hài lòng v các cháu, c bi t bi t khen ng i a cháu nhân h u ã như ng cho b n qu ào. - Giáo d c hs bi t quan tâm n ngư i khác. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -GV 2 hs c thu ch lòng bài Cây d a và tr l i câu h i. - Nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “ Nh ng qu ào”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : làm vư n, nhân h u, ti t r , th t lên,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Gv chia o n : 4 o n -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : hài lòng, thơ d i, nhân h u,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài. K t lu n : Hs c trôi ch y t ng o n
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t ư c tính n t c a t ng nhân v t trong bài -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét k t lu n : trong cu c s ng các em c n bi t quan tâm chia s v i m i ngư i -Giáo d c hs : Bi t quan tâm ngư i khác. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn baì theo vai. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs phân vai c trong nhóm. -Thi c toàn bài. -Nh n xét tuyên dương. 4.C ng c : ( 4 phút)
  4. -N i dung bài cho bi t i u gì ? (Nh nh ng qu ào ông bi t tính n t các cháu. Ong hài lòng v các cháu, c bi t bi t khen ng i a cháu nhân h u ã như ng cho b n qu ào) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - c và xem trư c bài “Cây a quê hương” - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 58 : CÂY A QUÊ HƯƠNG I.M C TIÊU : - c lưu loát, trôi ch y toàn bài. Ng t ngh hơi úng sau các d u câu và gi a nh ng c m t dài. -Hi u nghĩa các t khó trong bài : th i thơ u, c kính, l ng th ng,…. Hi u n i dung bài : Bài văn t v p c a cây a quê hương, th hi n tình yêu c a tác gi i v i cây a, v i quê hương - Giáo d c hs bi t yêu quí thiên nhiên. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -G i 3 hs c bài và tr l i câu h i. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “ Cây a quê hương”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng: g n, không xu , c t ình, chót vót, r cây,… -Hs c t khó cá nhân+ ng -Y/C c n i ti p o n : 2 o n thanh +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : thơ u, c - c n i ti p. kính, chót vót, li kì, l ng th ng,… -Hư ng d n luy n c câu. - c, gi i nghĩa t . - c o n trong nhóm, thi c. -Hs c -Hs trong nhóm c v i nhau K t lu n : Hs c trôi ch y t ng o n - i di n thi c nhóm ôi. *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. M c tiêu : Hs hi u ư c c p c a cây a quê 10ph hương -Y/C hs c th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. +N i dung bài nói lên i u gì ?
  7. -Th o lu n và tr l i câu h i. -Nh n xét k t lu n : v p c a cây a -Hs tr l i. -Giáo d c hs : Hs bi t yêu quí thiên hniên. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. 5ph GV c bài l n 2 : -Cho hs c l i bài. -Nh n xét tuyên dương. - Hs c cá nhân -Thi c toàn bài theo c p. 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho h c sinh nêu l i n i dung c a bài ( Bài văn t v p c a cây a quê hương, th hi n tình yêu c a tác gi i v i cây a, v i quê hương) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - c và xem trư c bài “Ai ngoan s ư c thư ng” - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn