Xem mẫu

  1. T p c \NGƯ I TÌM Ư NG LÊN CÁC VÌ SAO I. M c tiêu: 1. c thành ti ng - c úg các t khó : Xi-ôn-c p-xki, ngã gãy chân, r i ro, hàng trăm l n - c trôi ch y ư c toàn bài, ng t, ngh hơi sau cá d u caau , gi a các c m t . nh n gi ng nh ng t nói v ý chí ngh l c, khát khao hi u i t c a Xi- ôn- c p-xki - c di n c m toàn bài phù h p v i n i dung . 2. c hi u: -Hi u nghĩa các t ng : thi t k , khí c u, sa hoàng, tâm ni m, tôn th . -Hi u n i dung bài: Ca ng i nhà khoa h c vĩ i ngư i Nga, Xi-ôn-c p-xki nh kh công nghiên c u kiên trì , b n b su t 40 mươi năm ã th c hi n thành công ư c mơ tìm ư ng lên các vì sao II. dùng d y h c -Chân dung nhà bác h c Xi-ôn-c p-xki -Tranh nh v kinh khí c u, tên l a, tàu vũ tr III.Các ho t ng d y- h c Ho t ng c a GV Ho t ông c a HS A. Bài cũ: -2hs nnói ti p nhau c bài V tr ngvà - 2hs trình bày.
  2. TLCH v n i dung bài. B. Bài m i: 1. Gi i thi u bài - cl i . -Cho hs xem chân dung Xi-ôn-c p-xki -1hs gi i c. (1857-1935) ngư i Nga gi i thi u bài -Dùng bút chì ánh d u o n văn. -Ghi bài lên b ng 2. Luy n c: -G i 1 hs cm u - 4HS c n i ti p - Lu ên c t khó. -Phân o n - 4hs c n i ti p - hs c chú gi i + o n 1:T nh …..v n bay ư c trong SGK + o n 2: i tìm ……ti t ki m thôi + o n 3: úng là …….các vì sao -Vài hs c câu văn + o n 4: o n còn l i -Cho hs luy n c o n -4HS c n i ti p. +L n1- Rút t khó: Xi-ôn-c p-xki, ngã - 2hs c toàn bài. gãy chân, trăm l n -L ng nghe gv c m u. +L n2-Gi i thích t : thi t k , sa hoàng, tâm ni m, tôn th -Mơ ư c ư c bay lên b u tr i - Luy n c câu h i:: -H/ nh qu bóng không có cánh v n Vì sao qu bóng không có cánh mà v n bay ư c ã g i cho ông tìm cách bay bay ư c? C u lam th nào mà mua vào không trung ư c hi u sách và d ng c th ? -Nói lên mơ ư c c a Xi-ôn-c p-xki +L n3: hs c n i ti p
  3. -Luy n c theo nhóm - th c hi n ư c mơ c a mình ông s ng r t kham kh . Ông ch ăn bánh mì -Cho hs c toàn bài suông giành ti n mua sách v và -Giáo viên cm u d ng c thí nghi m. Sa hoàng không 3. Tìm hi u bài ng h phát minh b ng khí c u bay - o n 1: Y/c hs c th m TLCH: b ng kim lo i c a ông nhưng ông không n n chí . Ông kiên trì nghiên c u + Xi-ôn-c p-xki mơ ư c i u gì? và thi t k thành công tên l a nhi u +Theo em hình nh nào ã g i ư c t ng, tr thành phương ti n bay t i các mu n tìm cách bay trong không trung vì sao t chi c pháo thăng thiên c a Xi-ôn-c p-xki - Xi-ôn-c p-xki thành công vì: Ông có +Ý c a o n này là gì? ư c mơ p: Chinh ph c các vì sao và - o n 2,3: Y/c hs c th m TLCH: ông có quy t tâm th c hi n ư c mơ ó +Ông kiên trì th c hi n ư c mơ c a -S thành công c a Xi-ôn-c p-xki mình như th nào? +Ư c mơ c a Xi-ôn-c p-xki. +Ngư i chinh ph c cá vì sao. +Ông t c a ngành du hành vũ tr . +Quy t tâm chinh ph c b u tr i…. +Nguyên nhân chính giúp Xi-ôn-c p-xki -Ca ng i nhà khoa h c vĩ i Xi-ôn- thành công là gì? c p-xki nh kh công nghiên c u, + ó cũng chính là n i dung o n 2,3 kiên trì b n b su t 40 năm ã thành công mơ ư c lên các vì sao. - o n 4: Y/c hs c th m TLCH: -4hs c n i ti p +Ý c a o n này là gì? +Em hãy t tên khác cho truy n
  4. -Rút t ch t: Kh công, thành công -Theo dõi GV cm u -Y/c hs Gi i thích t ch t. -Cho nhóm, cá nhân lên c thi -N i dung c a bài là gì? -L p nh n xét 4. Lu ên c di n c m -Nh kiên trì , nh n nh i Xi-ôn-c p-xki ã thành công trong vi c nghiên c u -Cho hs c n i ti p o n. th c hi n mơ ư c c a mình. -Chúng ta s luy n c di n c m o n: -Làm vi c gì cũng ph i kiên trì, nh n T nh ……hàng trăm l n. nh i -HD cách c: -Làm vi c gì cũng ph i toàn tâm, toàn ý - c v i g ong trang tr ng, khâm ph c. Nh n gi ng nh ng t ng : nh y qua, gãy chân, vì sao, không bi t bao nhiêu, hì h c, hàng trăm - cm u -Y/c hs c theo nhóm -Thi c trư c l p GV nh n xét 5.C ng c -D n dò -Câu chuy n giúp em hi u i u gì? -Em h c ư c gì qua cách làm vi c c a nhà bác h c Xi-ôn-c p-xki ? -Nh n xét gi h c -D n hs h c bài, CBB: Văn hay chư t t
nguon tai.lieu . vn