Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 13 : NGƯ I TH Y CŨ I.M C TIÊU : -Hi u nghĩa các t m i :xúc ng, hình ph t,…Hi u n i dung bài : Hình nh ngư i th y th t áng kính tr ng, tình c m th y trò th t p . - c trơn toàn bài. c phân bi t l i ngư i k v i l i nhân v t. - Giáo d c hs bi t kính tr ng th y. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Ngôi trư ng m i” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Ngư i th y cũ”. (Dùng tranh gi i thi u bài) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : nh n nh p, trư ng, ng c nhiên,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : hình ph t, xúc ng - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm cv i nhau -Nh n xét tuyên dương. - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs th y ư c hình nh ngư i th y th t áng kính tr ng. -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý. -Giáo d c hs bi t kính tr ng th y giáo. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài theo vai. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs c theo nhóm. -Thi c toàn bài -Nh n xét tuyên dương.
  4. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (Hình nh ngư i th y th t áng kính tr ng, tình c m th y trò th t p ,…) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 14 : TH I KHOÁ BI U I.M C TIÊU : - N m ư c s ti t h c chính (ô màu h ng), ti t h c b sung (ô màu xanh), ti t h c t chon (ô màu vàng) trong TKB. Hi u tác d ng c a TKB - Bi t c úng Th i khóa bi u. - Giáo d c hs bi t t tra TKB cho ngày h c c a mình. II. DÙNG D Y H C: GV: Th i khoá bi u SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Ngư i th y cũ” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: Th i khoá bi u. b) Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : Th i khoá bi u, ti ng vi t, tin h c,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : Tin h c, th i khoá bi u, ngh thu t,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm cv i nhau -C l p ng thanh toàn bài - i di n nhóm thi c. *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs bi t tra c u th i khoá bi u bi t l ch h c, chu n b bài.. -Y/C hs c ng th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. +N i dung bài nói lên i u gì ? - c bài và tr l i câu -Nh n xét ch t ý h i
  7. -Giáo d c hs bi t ý th c trong vi c chu n b môn -Hs tr l i. h c cho mình. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. 5ph GV c bài l n 2. -Cho hs c l i bài. -Nh n xét tuyên dương. - Hs c cá nhân -Thi c toàn bài 4.C ng c : ( 4 phút) -Em c n th i khoá bi u làm gì ? ( bi t l ch h c, chu n b bài nhà, mang sách v và dùng h c t p cho úng) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn