Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 15 : NGƯ I M HI N I.M C TIÊU : - Hi u nghĩa các t ng m i : gánh xi c, tò mò, lách,… Hi u n i dung bài : Cô giáo v a yêu thương, v a nghiêm kh c v i h c sinh, cô như ngư i m hi n. - c trơn toàn bài. c úng các t ng : nên n i, c lách, vùng v y,… - Giáo d c hs bi t kính tr ng cô giáo. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh h a SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Th i khoá bi u” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Ngư i m hi n” (Dùng tranh gi i thi u). b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : nên n i, c lách, vùng v y,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : gánh xi c, tò mò, lách - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau -Nh n xét tuyên dương. - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs c m nh n ư c tình c m c a cô giáo. -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu +N i dung bài nói lên i u gì ? h i -Nh n xét ch t ý. -Hs tr l i. -Giáo d c hs bi t kính tr ng cô giáo. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài theo vai. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs c theo nhóm. -Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (Cô giáo v a yêu thương h c sinh, v a nghiêm khăc d y b o. Cô như ngư i m hi n.)
  4. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 16 : BÀN TAY D U DÀNG I.M C TIÊU : -N m ư c nghĩa các t ng m i: âu y m, thì thào, trìu m n,…Hi u n i dung bài :Thái d u dàng, y thương yêu c a th y cô giáo i v i h c sinh - c úng toàn bài. úng các t ng : lòng n ng trĩu, n i bu n, l ng l ,… - Giáo d c hs bi t yêu quý, kính tr ng th y cô giáo. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Ngư i m hi n” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Bàn tay d u dàng”. (Dùng tranh gi i thi u bài) b) Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : d u dàng, tr l i l p, kh nói,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : âu y m, thì thào, trìu m n - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau -C l p ng thanh toàn bài - i di n nhóm thi c. *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs th y ư c thái d u dàng, y yêu thương c a th y giáo i v i h c sinh. -Y/C hs c ng th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs c. -Nh n xét ch t ý - c bài và tr l i câu
  7. -Giáo d c hs bi t yêu, kính tr ng th y cô giáo. h i *Ho t ng 3 : Luy n cl i -Hs tr l i. M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. 5ph GV c bài l n 2. -Cho hs c l i bài. -Nh n xét tuyên dương. - Hs c cá nhân -Thi c toàn bài 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (Thái yêu thương c a th y cô giáo,…) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn