Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 67 : NGƯ I LÀM CHƠI I.M C TIÊU : - c trơn toàn bài. Bi t ng t ngh hơi úng -Hi u nghĩa các t ng : (hàng), h t nh n. Hi u ý nghĩa câu chuy n : Nói v s thông c m áng quý và cách an i r t t nh c a m t b n nh ,…. Tình c m quý tr ng ngư i lao ng - Giáo d c hs bi t quí tr ng ngư i lao ng. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -GV 2 hs c và tr l i câu h i bài Lư m - Nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “ Ngư i làm chơi”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : b t màu, n n Th ch Sanh, làm ru ng,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Gv chia o n : 3 o n -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : (hàng), h t nh n,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài. K t lu n : Hs c trôi ch y t ng o n
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t lòng c a b n nh trong bài -Y/C hs c th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. -Hs c. +N i dung bài nói lên i u gì ? - c bài và tr l i câu h i -Nh n xét k t lu n : T m lòng quý tr ng c a b n -Hs tr l i. nh i v i ngư i làm chơi. -Giáo d c hs : Bi t quý tr ng ngư i lao ng. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn baì theo vai. 15 ph GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs phân vai c trong nhóm. -Thi c toàn bài. -Nh n xét tuyên dương.
  4. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài cho bi t i u gì ? (Hi u ý nghĩa câu chuy n (Nói v s thông c m áng quý và cách an i r t t nh c a m t b n nh … Tình c m quý tr ng ngư i lao ng) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - c và xem trư c bài “ àn bê c a anh H Giáo” - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 68 : ÀN BÊ C A ANH H GIÁO I.M C TIÊU : - c lưu loát toàn bài. Ng t ngh hơi úng. -Hi u nghĩa các t ng cu i bài c. Hi u n i dung bài : t àn bê qu n quýt bên anh H Giáo như nh ng a tr qu n quýt bên m . - Giáo d c hs bi t yêu quí kính tr ng Bác H . II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -G i 3 hs c bài và tr l i câu h i bà Ngư i làm chơi. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “ àn bê c a anh H Giáo”. (Dùng tranh gi i thi u)
  6. b) Các ho t ng d y h c: TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng: gi nguyên, trong lành, ng t ngào, cao vút, -Hs c t khó cá nhân+ ng tr p trùng,… thanh - c n i ti p. -Y/C c n i ti p o n : +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : tr p trùng, - c, gi i nghĩa t . quanh qu n, r t rè, t t n,… -Hs c -Hư ng d n luy n c câu. -Hs trong nhóm c v i nhau - c o n trong nhóm, thi c. - i di n thi c nhóm ôi. K t lu n : Hs c trôi ch y t ng o n 10ph *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. M c tiêu : Hs hi u ư c tình c m c a anh H Giáo i v i àn bê. -Y/C hs c th m toàn bài.
  7. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. -Th o lu n và tr l i câu h i. +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét k t lu n : Tình c m c a anh H Giáo i v i àn bê, th hi n hình nh r t p, r t kính tr ng c a anh. -Giáo d c hs : Hs bi t yêu quí ng v t *Ho t ng 3 : Luy n cl i 5ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. GV c bài l n 2 : - Hs c cá nhân -Thi c toàn bài. -Nh n xét tuyên dương. 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho h c sinh nêu l i n i dung c a bài (t àn bê qu n quýt bên anh H Giáo như nh ng a tr qu n quýt bên m . ) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - c và xem trư c bài “On t p” - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------