Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 43 : M T TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN I.M C TIÊU : - c trôi ch y toàn bài. Ng t, ngh hơi úng. • -Hi u nghĩa các t : Ng m, cu n quýt, n o, coi thư ng, tr n ng tr i,...Hi u ý nghĩa truy n : Khó khăn, ho n n n th thách trí thông minh, s cình tĩnh, c a m i ngư i. Ch kiêu căng, hơmk mình, xem thư ng ngư i khác. -Giáo d c HS bi t dùng trí thông minh gi i quy t công vi c lúc khó khăn. II. DÙNG D Y H C: Gv : Tranh minh ho SGK. B ng ph . HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c thu c lòng bài “Vè chim” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “M t trí khôn hơn trăm trí khôn” (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : cu ng quýt, bu n bã, qu ng, thình lình, -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : ng m, cu ng quýt, n o, thình lình. - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t câu chuy n x y ra gi a Gà r ng và Ch n. -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý. -Giáo d c hs : S d ng trí khôn úng lúc. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn baì theo vai. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs phân vai c trong nhóm. -Thi c toàn bài -Nh n xét tuyên dương. 4.C ng c : ( 4 phút)
  4. -N i dung bài cho bi t i u gì ? (Nói lên s bình tĩnh c Gà r ng i phó vơí Ch n) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 44 : CÒ VÀ CU C I.M C TIÊU : - c trơn c bài. Ng t, ngh hơi úng. -Hi u nghĩa các t ng : cu c, th nh thơi,... Hi uíy nghĩa câu chuy n : Ph i lao ng v t v m i có lúc th nh thơi, sung sư ng. - Giáo d c hs bi t yêu quí lao ng. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “M t trí khôn hơn trăm trí khôn” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Cò và Cu c”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng: v t v , vui v , b n, b o, ki m ăn,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : Cu c, tr ng phau phau, th nh thơi. - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs c m nh n s lao ng v t v c a con Cu c. -Y/C hs c ng th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ?
  7. -Nh n xét ch t ý -Hs tr l i. -Giáo d c hs : Hs bi t yêu quí lao ng. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. 5ph GV c bài l n 2. -Cho hs c l i bài. -Hs phân vai trong nhóm c. -Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (Ph i lao ng v t v m i có lúc th nh thơi, sung sư ng) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn