Xem mẫu

  1. T p c M M (9) I/ M c ích, yêu c u 1. c lưu loát, trôi ch y toàn bài - c úng các t và câu . - Bi t c di n c m bài thơ - c úng nh p i u bài thơ, gi ng nh nhàng, tình c m . 2. Hi u ý nghĩa c a bài : Tình c m yêu thương sâu s c, s hi u th o , lòng bi t ơn c a b n nh v i ngư i m b m. 3. H c thu c lòng bài thơ 4. Giáo d c HS bi t hi u th o v i m , chăm sóc m khi b m, luôn làm cho m vui lòng. II/ dùng d y - h c : - Tranh minh ho trong SGKth- v t th c : Cơi tr u - B ng ph vi t s n câu, kh thơ hư ng d n HS c
  2. III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. Bài cũ : - Ki m tra 2 HS c n i ti p nhau bài D - HS c Mèn bênh v c k y u, tr l i câu h i v n i dung bài h c SGK. B D y bài m i : 1/ Gi i thi u bài :Cho hs xem tranh bài -hs quan sát tranh và nêu nh n xét tâp c và nêu nh n xet v tranh. .B c tranh cho th y tình c m sâu s c c a m I ngư I v I nhau. Bài thơ M mc a -hs l ng nghe nhà thơ Tr n ăng khoa giup các em hi u ư c tình c m c a làng xóm i v i ngư i b m, nhưng sâu n ng hơn v n là tình c m c a ngư i con iv im . 2/ Hư ng d n luy n c và tìm hi u bài a. Luy n c: - G i HS n i ti p nhau c 7 kh thơ ( c 3 lư t) - HS c thành ti ng (14 em) - GV s a l i phát âm, cách c cho HS - Hư ng d n ng t ngh hơi m t s câu
  3. thơ ( GV ghi s n b ng ph ) Lá tr u / khô gi a cơi tr u Truy n ki u / g p l i trên u b y nay - HS v ch chéo các ch ngh hơi trong các câu thơ. Cánh màn/ khép l ng c ngày ru ng vư n / v ng m cu c cày s m trưa - G i 1-2 HS c l i kh thơ v a Sáng nay tr i mưa rào hư ng d n. N ng trong trái chín/ ng t ngào hương bay - G i HS c th m ph n chú thích cu i bài : cơi tr u, y sĩ, truy n Ki u - HS luy n c theo c p - HS luy n c theo c p : - 1-2 em c to trư c l p - G i 1-2 HS c c bài - HS l ng nghe - Gv c di n c m toàn bài v i gi ng nh nhàng, tình c m, chuy n gi ng linh ho t phù h p v i n i dung t ng kh thơ. b. Tìm hi u bài - Hư ng d n HS c th m, c lư t, suy nghĩ, tr l i các câu h i SGK. - G i HS c thành ti ng hai kh thơ u. - HS c và tr l i câu h i - H i : Em hi u nh ng câu thơ sau , mu n - Nh ng câu thơ cho ta bi t m b n nói lên i u gì ? nh m, lá tr u khô n m gi a cơi tr u “ Lá tr u khô gi a cơi tr u vì m không ăn ư c, truy n Ki u g p l i vì m không c ư c, ru ng
  4. ………………………….. vư n v ng m vì m m không làm l ng ư c. Ru ng vư n v ng m cu c cày s m trưa” Ý1:M m - G i HS c kh thơ th 3 và tr l i câu H i :S quan tâm c a làng xóm v I m c kh 3 và tr l I câu h I:cô bác b n nh như th nào? xóm làng n thăm,ngư I cho tr ng , cho cam... Ý2:M b s t hàng xóm n thăm -YC u hs c o n4,5 tr l I câu h I:nh ng chi ti t nào cho th y tình yêu - hs c o n4,5 tr l I câu h I thương sâu s c c a b n nh Iv Im ? Ý3:Tình yêu thương sâu s c c a b n nh Iv Im -Yêu c u hs c kh 6,7và cho bi t:chi tii t nào cho th yngư I m có ý nghĩa to l n I v I b n nh ? + B n nh th y m là ngư i có ý nghĩa to l n i v i mình: Yêu c u hs c lư t toàn và nêu Iýc a bài M là t nư c, tháng ngày c a con. Tình c yêu thương sâu s c,s hi u th o và lòng bi t ơn c a b n nh c. Hư ng d n c di n c m và HTL bài v I ngư I m b m. thơ - M i t c 1 em i di n thi c di n - GV m i 3 HS c n i ti p nhau ( m i c m. em 2 kh thơ, em th 3 c 3 kh thơ) - L p nh n xét – ghi i m - Hư ng d n HS tìm gi ng c úng, th
  5. hi n ư c n i dung. - HS nh m c bài thơ - Hư ng d n c l p luy n c di n c m 1- - Thi c h c thu c lòng t ng kh 2 kh thơ tiêu bi u. thơ, bài thơ. + Cách làm : - Tình c m yêu thương, sâu s c, s hi u th o, lòng bi t ơn c a b n nh + GV c di n c m kh thơ làm m u. và ngư i m b m. + HS luy n c di n c m kh thơ theo + M t vài HS thi c di n c m trư c l p - Gv theo dõi, u n n n, nh n xét - Gv t ch c cho HS thi h c thu c lòng t ng kh thơ, c bài thơ. - GV ghi i m, tuyên dương nh ng em thu c c bài thơ. 3. C ng c , d n dò: - GV h i HS v ý nghĩa c a bài thơ M m. - GV nh n xét ti t h c - V nhà ti p t c h c thu c lòng bài thơ * Bài sau : D Mèn bênh v c b n y u (tt)