Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 11 : M U GI Y V N I.M C TIÊU : - Hi u nghĩa các t m i: xì xào, ánh b o, hư ng ng,,… Hi u ý nghĩa câu chuy n : Ph i gi u gìn trư ng l p luôn luôn sach p. - Bi t c trơn toàn bài. Bi t ngh hơi h p lí. c úng các t : r ng rãi, sáng sũa,… - Giáo d c hs bi t gi gìn trư ng l p. II. DÙNG D Y H C: GV: Xem tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “M c l c sách” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “M u gi y v n” ( Dùng tranh giưói thi u). b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng :r ng rãi, sáng sũa, l ng nghe,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : xì xào, ánh b o, hư ng ng,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau -Nh n xét tuyên dương. - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài
  3. M c tiêu :Hs bi t gi gìn trư ng l p s ch s . -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý. -Giáo d c hs bi t gi s ch trư ng l p. 15 ph *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài theo vai. GV c l i bài. - Hs c theo nhóm. -Cho hs c l i bài. -Thi c toàn bài -Nh n xét tuyên dương. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (h c sinh ph i gi gìn trư ng l p luôn luôn s ch p) . IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  4. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 12 : NGÔI TRƯ NG M I I.M C TIÊU : -N m các t ng m i: l p ló, b ng , rung ng,…Hi u n i dung bài : Bài văn t ngôi trư ng m i, th hi n tình c m yêu m n t u hào c a các em h c sinh i v i ngôi trư ng. - c úng toàn bài. úng các t ng : l p lá, l p ló, b ng ,… - Giáo d c hs bi t yêu quý ngôi trư ng. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “M u gi y v n” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: Ngôi trư ng m i. (Dùng tranh gi i thi u bài) b) Các ho t ng:
  5. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : l p lá, l p ló, b ng ,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : l p ló, b ng , rung ng,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau -C l p ng thanh toàn bài - i di n nhóm thi c. *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs th y ư c tình c m yêu m n và lòng t hào c a các b n h c sinh v i ngôi trư ng m i, v i cô giáo, b n bè. -Y/C hs c ng th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. +N i dung bài nói lên i u gì ?
  6. -Nh n xét ch t ý - c bài và tr l i câu h i -Giáo d c hs bi t yêu quý ngôi trư ng. -Hs tr l i. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 5ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. GV c bài l n 2. -Cho hs c l i bài. -Nh n xét tuyên dương. - Hs c cá nhân -Thi c toàn bài 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (bài văn t ngôi trư ng m i,…) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --x----------------------