Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 55 : KHO BÁU I.M C TIÊU : - c trôi chay toàn bài. Ng t ngh hơi úng. -Hi u nghĩa các t ư c chú gi i trong SGK, c bi t là các thành ng : hai n ng m t sương, cu c b m cày sâu, c a ăn c a . Hi u n i dung truy n : Ai yêu quí t ai, ai chăm ch lao ng trên ru ng ng, ngư i oa có cu c s ng m no h nh phúc. - Giáo d c hs bi t yêu quí lao ng. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -GV nh n xét bài ki m tra c a h c sinh. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “ Kho báu”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : quanh năm, cu c b m cày sâu,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Gv chia o n : 3 o n -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : m t n ng hai sương, àng hoàng, h o huy n,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t ư c lao ng s giúp cho con ngư i có cu c s ng m no. -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét k t lu n : Ai chăm ch làm vi c s ư c cu oc s ng m no. -Giáo d c hs : Bi t yêu quí lao ng. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn baì theo vai. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs phân vai c trong nhóm. -Thi c toàn bài. -Nh n xét tuyên dương.
  4. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài cho bi t i u gì ? (Ai yêu quí t ai, ai chăm ch lao ng trên ru ng ng, ngư i oa có cu c s ng m no h nh phúc) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - c và xem trư c bài “Cây d a” - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 56 : CÂY D A I.M C TIÊU : - c lưu loát, trôi ch y bài thơ. Ng t ngh hơi úng sau các d u câu và sau m i dòng thơ. -Hi u nghĩa các t khó trong bài : to , b c ph ch, ánh nh p, ng nh,…. Hi u n i dung bài : Cây d a gi ng như m t con ngư i g n bó v i t tr i, v i thiên nhiên xung quanh. H c thu c lòng bài thơ - Giáo d c hs bi t yêu quí thiên nhiên. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -G i 3 hs c bài và tr l i câu h i. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “ Cây d a”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng: to , g t u, b c ph ch, n , ch i, quanh c ,… -Hs c t khó cá nhân+ ng -Y/C c n i ti p o n : thanh +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : t a, b c ph ch, ánh nh p, ng nh,… - c n i ti p. -Hư ng d n luy n c câu. - c o n trong nhóm, thi c. - c, gi i nghĩa t . -Hs c *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. -Hs trong nhóm c v i nhau M c tiêu : Hs hi u ư c l i ích c a cây d a - i di n thi c nhóm ôi. 10ph -Y/C hs c th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. +N i dung bài nói lên i u gì ? -Th o lu n và tr l i câu h i. -Nh n xét k t lu n : L i ích c a cây d a -Hs tr l i. -Giáo d c hs : Hs bi t yêu quí lao ng.
  7. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. 5ph GV c bài l n 2 : Hư ng d n h c thu c lòng. -Cho hs c l i bài. - Hs c cá nhân -Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài theo c p. -Thi c thu c lòng bài thơ 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho h c sinh nêu l i n i dung c a bài. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - c và xem trư c bài “Nh ng qu ào” - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn