Xem mẫu

  1. 200 ***** K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 29 : HAI ANH EM I.M C TIÊU : -Hi u nghĩa các t chú gi i : công b ng,kỳ l . Hi u ý nghĩa câu chu ên : ca ng i tình anh em-anh em yêu thương, lo l ng cho nhau, như ng nh nhau. - c trôi ch y toàn bài. Bi t ngh hơi sau các d u câu, c m t dài. - Giáo d c hs : Anh em ph i bi t yêu thương nhau. II. DÙNG D Y H C: Gv : Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Nh n tin” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Hai anh em” (Dùng m u l i nh n tin gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : s ng, công b ng,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : công b ng, kì l ,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t ư c tình c m c a anh em chung m t nhà.. -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý. -Giáo d c hs : Anh em ph i bi t yêu thương nhau. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài.. 15 ph GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs c theo nhóm. -Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài
  4. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài cho bi t i u gì ? (ca ng i tình c m anh em-anh emyêu thương, lo l ng cho nhau, như ng nh n nhau.) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 30 : BÉ HOA I.M C TIÊU : -Hi u ư c nghĩa các t ng trong bài. Hi u n i dung bài : Hoa r t thương yêu em, bi t chăm sóc em và giúp b m . - c lưu loát toàn bài. Bi t ng t ngh hơi úng sau các d u câu, gi a c m t dài. - Giáo d c hs bi t: Anh em yêu quý l n nhau. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Hai anh em” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Bé Hoa”. (Dùng tranh gi i thi u)
  6. b) Các ho t ng d y h c: TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : trông, h ng, võng, n n nót,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : en láy, trông - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs c m nh n ư c tình c m c a bé Hoa dành cho em. -Y/C hs c ng th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ?
  7. -Nh n xét ch t ý -Hs tr l i. -Giáo d c hs : Anh em bi t yêu thương l n nhau. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. 5ph GV c bài l n 2. -Cho hs c l i bài. -Nh n xét tuyên dương. - Hs c cá nhân -Thi c toàn bài 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (Hoa r t thương em, bi t chăm sóc em và giúp b m . IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn