Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 31 : CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM I.M C TIÊU : - c trôi ch y toàn bài. Ngh hơi h p lí sau các d u câu, gi a các c m t dài. • -Hi u nghĩa các t m i. Hi u nghĩa các t chú gi i. N m ư c di n bi n câu chuy n : Qua m t thí d p v b n nh và con chó hàng xóm, nêu b t vai trò c a các v t nuôi trong i s ng tình c m c a các em. 3.Thái : Giáo d c HS bi t yêu thương các v t nuôi trong nhà. II. DÙNG D Y H C: Gv : Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Bé Hoa” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Con chó nhà hàng xóm” (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : nh y nhót, tung tăng, lo l ng,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : tung tăng, m t cá nhân, bó b t, b t ng,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t ư c tình c m c a m t b n nh v i con chó nhà hàng xóm. -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý. -Giáo d c hs : Bi t thương yêu các v t nuôi trong nhà. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài.. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs c theo nhóm. -Thi c toàn bài -Nh n xét tuyên dương.
  4. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài cho bi t i u gì ? (Tình thân c a m t b n nh i v i con chó nhà hàng xóm) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 32 : TH I GIAN BI U I.M C TIÊU : - c úng các ch s gi . Bi t ngh hơi úng sau các d u câu gi a các c t, các dòng. - c ch m rãi, rõ ràng, rành m ch. - Giáo d c hs bi t : s p x p l ch h c cho b n thân. II. DÙNG D Y H C: GV: SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Con chó nhà hàng xóm” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Th i gian bi u”. b) Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : th i gian bi u, r a m t, sách v ,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : th i gian bi u, v sinh cá nhân. - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs c m bi t ư c th i gian làm nh ng vi c trong ngà. -Y/C hs c ng th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý
  7. -Giáo d c hs : hs bi t s p x p th i gian làm vi c h p lý cho b n thân trong m t ngày. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. 5ph GV c bài l n 2. -Cho hs c l i bài. - Hs c cá nhân -Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (th i gian bi u làm vi c thích h p trong ngày) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn