Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 01 : CÓ CÔNG MÀI S T, CÓ NGÀY NÊM KIM I.M C TIÊU: - Hi u nghĩa c a các t ng chú gi i. Hi u nghĩa en và nghĩa bóng c a câu t c ng . Hi u n i dung bài : làm vi c gì cũng ph i kiên trì , nh n n i m i thành công. -Bi t c trơn toàn bài. Ngh hơi sau các d u ch m, d u ph y và gi a c m t , c úng các t ng khó : quy n, ngu ch ngo c, quay,… -Giáo d c cho h c sinh lòng kiên trì. II. DÙNG D Y H C : Giáo viên : Tranh minh ho SGK. H c sinh : SGK. III. CÁC HO T NG D Y H C: 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m bài cũ : (4phút) - Ki m tra d ng c h c t p c a h c sinh. -Gv nh n xét. 3. Bài m i: a) Gi i thi u: “Có công mài s t, có ngày nên kim” (Dùng tranh minh ho ) b) Các ho t ng d y h c : 1
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 30 ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : quy n, ngu ch ngo c, quay,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : ngáp ng n ngáp dài, ngu ch ngo c, n n nót,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài 2
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs hi u khi làm vi c gì cũng ph i kiên trì nh n n i m i thành công. -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý. -Giáo d c h c sinh bi t kiên trì khi làm vi c. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài theo vai. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs c theo nhóm. -Thi c toàn bài -Nh n xét tuyên dương. 3
  4. 4.C ng c : (4phút) - N i dung bài nói lên i u gì ? (Làm viêc gì cũng ph i nh n n i, kiên trì m i thành công) IV. HO T NG N I TI P: ( 1 pht) -Nh n xét – Chép bài, h c bài. -Rút kinh nghi m -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 02 : T THU T I.M C TIÊU: -N m ư c thông tin chính xác trong bài. -Bi t c văn b n t thu t, c úng các t ng khó : Quê quán, qu n, trư ng ,… -Giáo d c cho h c sinh hi u t thu t là m t lí l ch. II. DÙNG D Y H C : Giáo viên : Tranh minh ho . H c sinh : SGK. III. CÁC HO T NG D Y H C: 1. Kh i ng : (1 phút) Hát 2. Ki m bài cũ : (4phút) -Cho 4 hs c bài : “Có công mài săt có ngày nên kim” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3. Bài m i: a) Gi i thi u: “T thu t” b) Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 10 ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi 5
  6. -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : n , quê quán, xã, t nh,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10 ph M c tiêu : N m ư c các thông tin v b n Hà và có khái ni m ban u v b n t thu t -Y/C hs c th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý. -Giáo d c h c sinh bi t t thu t v mình. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 5 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs c cá nhân -Thi c toàn bài -Nh n xét tuyên dương. 6
  7. 4.C ng c : (4phút) -Cho hs nêu l i n i dung bài - G i 2 em c l i toàn bài. IV. HO T NG N I TI P: ( 1 pht) -Nh n xét – Chép bài, h c bài. -Rút kinh nghi m -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
nguon tai.lieu . vn