Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 37 : CHUY N B N MÙA I.M C TIÊU : - c trơn toàn bài. Ngh hơi h p lí sau các d u ch m, d u ph y, gi a các c mt . • -Hi u nghĩa các t m i : âm ch i, n y l c,...Hi u ý nghĩa truy n : B n mùa Xuân, h , thu, ông m i mùa m i v p riêng, u có ích cho cu c s ng. 3.Thái : Giáo d c HS bi t yêu thiên nhiên. II. DÙNG D Y H C: Gv : Tranh minh ho SGK. B ng ph . HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -GV nh n xét l i k t qu ki m tra cu i kỳ 1. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Chuy n b n mùa” (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c: TL HO T NG D Y HO T NG H C
  2. 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : Vư n bư i, rư c, t u trư ng. -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : âm ch i, n y l c, ơm, b p bùng,, t u trư ng. - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t ư c v p c a b n mùa và l i ích c a chúng trong cu c s ng. -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý. -Giáo d c hs : Bi t thương yêu quý thiên nhiên. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài.. 15 ph GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs c theo nhóm. -Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài
  4. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài cho bi t i u gì ? (V p riêng c a b n mùa và l i ích c a b n mùa i v i cu c s ng) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 38 : THƯ TRUNG THU I.M C TIÊU : - c trơn c bài. c úng nh p thơ. -Hi u nghĩa các t chú gi i.. Hi u n i dung bài thơ: c m nh n ư c tình yêu thương c a Bác H i v i các em. Nh l i khuyên c a Bác. Yêu Bác. HTL bài thơ. - Giáo d c hs bi t kính tr ng Bác H . II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Chuy n b n mùa” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Thư trung thu”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : Trung thu, t t, ngoan ngoãn, hoà bình, xinh xinh. -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : Trung thu, thi ua, hành, kháng chi n, hoà bình. - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs c m nh n ư c tình c m loài gà. -Y/C hs c ng th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. +N i dung bài nói lên i u gì ? - c bài và tr l i câu h i -Nh n xét ch t ý
  7. -Giáo d c hs : Hs bi t kính tr ng, yêu quý Bác H . -Hs tr l i. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. GV c bài l n 2. 5ph -Cho hs c l i bài. -Nh n xét tuyên dương. - Hs c cá nhân -Thi c toàn bài 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (Tình c m c a Bác H danhc ho thi u nhi) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn