Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 41 : CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TR NG I.M C TIÊU : - c trôi ch y toàn bài. Ng t, ngh hơi úng ch , úng m c. • -Hi u nghĩa các t : khôn t , véo von, long tr ng,...Hi u ý nghĩa câu chuy n mu n nói : Hãy cho chim ư c t do ca hát, bay lư n. Hãy cho hoa ư c t do t m n ng m t tr i. -Giáo d c HS bi t yêu quí ng v t. II. DÙNG D Y H C: Gv : Tranh minh ho SGK. B ng ph . HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Ong M nh th ng th n gió” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Chim sơn ca và bông cúc tr ng” (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : xoè cánh, xinh x n, m ư t, an i,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : h n h , véo von ,long tr ng,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t s c n t do c a chim sơn ca. -Y/C hs c th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. -Hs c. +N i dung bài nói lên i u gì ? - c bài và tr l i câu h i -Nh n xét ch t ý. -Hs tr l i. -Giáo d c hs : Bi t yêu quí ng v t. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn baì theo vai. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs c trong nhóm. -Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài cho bi t i u gì ? (Hãy cho chim ư c t do, bay lư n. Hãy cho hoa ư c t do t m n ng m t tr i.)
  4. IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 42 : VÈ CHIM I.M C TIÊU : - c trơn c bài. Ng t, ngh úng nh p câu vè. -Hi u nghĩa các t ng : lon xon, t u, nh p nhem,... Hi u n i dung bài : c i m, tính n t gi ng như con ngư i c a loài chim. H c thu c lòng bài thơ. - Giáo d c hs bi t yêu quí ng v t. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Mùa xuân n” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Vè chim”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng: lon ton, sáo xinh, linh tinh, li u i u,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : lon xon, t u, Chao, mách l o,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs c m nh n ư c tính n t, c i m c a t ng loài chim. -Y/C hs c ng th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ?
  7. -Nh n xét ch t ý -Hs tr l i. -Giáo d c hs : Hs bi t yêu quí ng v t. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. 5ph GV c bài l n 2. -Cho hs c l i bài. -Hs h c thu c lòng bài vè. -Nh n xét tuyên dương. - Hs c cá nhân -Thi c toàn bài 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (bài vè nói lên c i m, tính n t c a loài chim, gi ng như con ngư i.) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn