Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 61 : CHI C R A TRÒN I.M C TIÊU : - c trơn toàn bài. Ng t ngh hơi úng. -Hi u nghĩa các t ng trong bài : thư ng l , t n ng n, chú c n v , th c m c,... Hi u ý nghĩa câu chuy n : Bác Bác H có tình thương bao la i v i m i ngư i, m i v t,M t chi c r a rơi xu ng t, Bác cũng mu n tr ng l i cho r m c thành cây,… - Giáo d c hs bi t yêu quí thiên nhiên. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -GV 2 hs c và tr l i câu h i bài Cháu nh Bác H - Nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “ Chi c r a tròn”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : ngo n ng e, t n ng n, cu n,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Gv chia o n : 3 o n -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : các t ng chú gi i cu i bài - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài. K t lu n : Hs c trôi ch y t ng o n
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t ư c c tính c a Bác H i v i thiên nhiên. -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét k t lu n : trong cu c s ng các em c n bi t làm nh ng vi c có ích -Giáo d c hs : Bi t yêu quí thiên nhiên. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn baì theo vai. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs phân vai c trong nhóm. -Thi c toàn bài. -Nh n xét tuyên dương.
  4. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài cho bi t i u gì ? (Bác Bác H có tình thương bao la iv i m i ngư i, m i v t,M t chi c r a rơi xu ng t, Bác cũng mu n tr ng l i cho r m c thành cây,..) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - c và xem trư c bài “Cây và hoa bên lăng Bác” - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 62 : CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC I.M C TIÊU : - c lưu loát bài thơ. Ng t ngh hơi úng nh p thơ. -Hi u nghĩa các t khó trong bài : c t th m, ng n ngơ, ng ,…. Hi u n i dung bài : B n nh mi n Nam s ng trong vùng ch t m chi m, mong nh tha thi t Bác H ,.. - Giáo d c hs bi t yêu quí kính tr ng Bác H . II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -G i 3 hs c bài và tr l i câu h i bà Chi c r a tròn. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “ Cây và hoa bên lăng Bác”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c: TL HO T NG D Y HO T NG H C
  6. 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng: m t hi n, bâng khuâng, c t th m,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : Ô lâu, c t th m, ng n ngơ,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n thi c nhóm ôi. K t lu n : Hs c trôi ch y t ng o n *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs hi u ư c tình c m c a em bé mi n Nam dành cho Bác H -Y/C hs c th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. -Th o lu n và tr l i câu h i. +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét k t lu n : Tình c m c a em bé mi n Nam dành cho Bác H
  7. -Giáo d c hs : Hs bi t yêu quí kính tr ng Bác H . *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. 5ph GV c bài l n 2 : Hư ng d n hs c thu c lòng bài thơ. - Hs c cá nhân -Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài. 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho h c sinh nêu l i n i dung c a bài (B n nh mi n Nam s ng trong vùng ch t m chi m, mong nh tha thi t Bác H ,..) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - c và xem trư c bài “Chi c r a tròn” - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn