Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 09 : CHI C BÚT M C I .M C TIÊU: - Hi u nghĩa các t m i : h i h p, loay hoay,…” Hi u n i dung bài : Khen ng i Mai là cô bé ngoan, bi t giúp b n. - c trơn toàn bài, ng t ngh hơi sau d u câu. c úng các t ng : h i h p, n c n , ng c nhiên. - Giáo d c hs bi t giúp ngư i khác. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh h a SGK HS : SGK III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : (1 phút ) Hát 2.Bài cũ: (4 phút) -Cho 3 hs c l i bài “Trên chi c bè” và tr l i câu h i. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i: a) Gi i thi u bài: Chi c bút m c (Dùng tranh gi i thi u bài)
  2. b) Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : h i h p, n c n , ng c nhiên,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : h i h p, loay hoay,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau -Nh n xét tuyên dương. - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t ư c vi c làm t t c a Mai -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý. -Giáo d c hs bi t giúp ngư i khác. 15 ph *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài theo vai. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs c theo nhóm. -Thi c toàn bài -Nh n xét tuyên dương.
  4. 4.C ng c : (4phút) - N i dung bài bài nói gì ? (Khen ng i Mai là cô bé ngoan, bi p giúp b n.) IV. HO T NG N I TI P: ( 1 pht) - D n dò - Nh n xét ti t h c. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 10 : M C L C SÁCH I.M C TIÊU : - N m các t ng m i: M c l c, tuy n t p, tác ph m, hương ng c n i, vương qu c,… Bi t xem m c l c sách tra c u. - Bi t c úng m t văn b n có tính li t kê. - Giáo d c hs bi t gi gìn sách v . II. DÙNG D Y H C: GV: Xem tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Chi c bút m c” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: M c L c sách. b) Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : vương qu c, Phùng Quán,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : m c l c, tuy n t p, hương ng c n i,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs bi t dùng m c l c sách tra c u. -Y/C hs c ng th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. +N i dung bài nói lên i u gì ? - c bài và tr l i câu h i -Nh n xét ch t ý -Hs tr l i.
  7. -Giáo d c hs bi t gi gìn sách v . *Ho t ng 3 : Luy n cl i 5ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. GV c bài l n 2. -Cho hs c l i bài. - Hs c cá nhân -Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài 4.C ng c : ( 4 phút) -Mu n bi t cu n sách có bao nhiêu trang, có nh ng truy n gì ?Mu n ct truy n ta làm gì ? (Tra m c l c) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn