Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 21 : BÀ CHÁU I.M C TIÊU : -Hi u ư c nghĩa các t ng m i : rau cháo nuôi nhau, m m,…Hi u n i dungbài : cCa ng i tình c m bà cháu quý giá hơn vàng b c, châu báu. - c trơn toàn bài, ngh hơi úng các d u câu, gi a các c m t dài. - Giáo d c hs bi t thương yêu, kính tr ng ông bà. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Bưu thi p” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Bà cháu”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : v t v , giàu sang, sung sư ng,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : rau cháo nuôi nhau, m m,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t ư c cu c s ng và tình c m c a bà cháu. -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý. -Giáo d c hs bi t thương yêu, kính tr ng ông bà. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài theo vai. 15 ph GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs c theo nhóm. -Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài
  4. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (Ca ng i tình c m c a bà cháu quý hơn vàng, b c, châu báu.) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 22 : CÂY XOÀI C A ÔNG EM I.M C TIÊU : -N m ư c nghĩa các t m i: l m ch m, u ưa, m à,…Hi u n i dung bài : Miêu t cây xoài ông tr ng và tình c m thương nh , bi t ơn c a hai m con b n nh i v i ngư i ông ã m t. - c trơn toàn bài, ngh hơi úng các d u câu, gi a các c m t dài. - Giáo d c hs bi t kính yêu ông bà. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Bà cháu” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Cây xoài c a ông em”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : xoài, l m ch m, chín vàng,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : l m ch m, u ưa, m à, tr y,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n cách ng t nh p m t s câu khó. -Hs c - c o n trong nhóm. -Hs trong nhóm c v i nhau -Thi c gi a các nhóm. - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh o n 1 *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs t y ư c tình c m c a hai m con i v i ngư i ông ã m t -GV ính tranh. -Y/C hs c th m o n 1, tr l i câu h i 1 SGK. -Y/C hs c thành ti ng o n 2, tr l i câu h i 2
  7. SGK. - c bài và tr l i câu h i. -Y/C hs c thành ti ng o n 2, tr l i câu h i 3,4 SGK. - c bài và tr l i câu h i. +N i dung bài nói lên i u gì ? - c bài và tr l i câu h i. -Nh n xét ch t ý -Giáo d c hs kính yêu ông bà. -Hs tr l i. *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. GV c bài l n 2. 5ph -Cho hs thi c o n gi a các nhóm. -Nh n xét tuyên dương. -4 nhóm thi c.
  8. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? (tình c m thương nh c a hai m con iv i ngư i ông ã m t,…) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c. - D n dò :Chép bài, h c bài. Xem trư c bài s tích cây vú s a. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn