Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 27 : CÂU CHUY N BÓ ŨA I.M C TIÊU : -Hi u ư c nghĩa các t m i :chia l , h p l i, ùm b c,…. Hi u n i dung bài : oàn k t s t o nên s c m nh. Anh ch em trong nhà ph i oàn k t thương yêu nhau. - c trơn toàn bài. Bi t ng t ngh hơi các d u câu. - Giáo d c hs bi t anh em ph i oàn k t thương yêu nhau. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Quà c a B ” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “Câu chuy n bó ũa”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : r , ùm b c, oàn k t,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : chia l , h p l i, ùm b c,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t ư c oàn k t s t o nên s c m nh. -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét ch t ý. -Giáo d c hs ph i oàn k t thương yêu nhau. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài theo vai. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs c theo nhóm. -Thi c toàn bài -Nh n xét tuyên dương.
  4. 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài nói lên i u gì ? ( oàn k t s t o nên s c m nh. Anh em trong nhà ph i oàn k t, thương yêu nhau.) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 28 : NH N TIN I.M C TIÊU : -Hi u n i dung m u nh n tin. N m ư c cách vi t nh n tin (ng n g n, ý) - c trơn hai m u nh n tin. - Giáo d c hs bi t vi t m t m u nh n tin. II. DÙNG D Y H C: Gv : M u l i nh n minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs c bài “Câu chuy n bó ũa” và tr l i câu h i v n i dung bài. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: Nh n tin (Dùng m u l i nh n tin gi i thi u)
  6. b) Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : nh n tin,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : nh n tin -Hư ng d n luy n c câu - c, gi i nghĩa t . - c o n trong nhóm, thi c. -Hs c -Hs trong nhóm c v i nhau -C l p ng thanh toàn bài - i di n nhóm thi c. *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. M c tiêu : Hs hi u ư c m u nh n tin, cách vi t 10ph nh n tin. -Y/C hs c ng th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i.
  7. +N i dung bài nói lên i u gì ? - c bài và tr l i câu h i -Nh n xét ch t ý -Hs tr l i. -Giáo d c hs bi t vi t m t tin nh n. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 5ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. GV c bài l n 2. -Cho hs c l i bài. -Nh n xét tuyên dương. - Hs c cá nhân -Thi c toàn bài 4.C ng c : ( 4 phút) -N i dung bài cho bi t i u gì ? (hư ng d n vi t m t tin nh n) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
nguon tai.lieu . vn