Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 65 : BÓP NÁT QU CAM I.M C TIÊU : - c úng các t khó. Bi t ngh hơi h p lý sau các d u ch m, d u ph y, gi a các c m t dài -Hi u nghĩa các t ư c chú gi i cu i bài c, n m ư c s ki n và các nhân v t l ch s nói trong bài c. Hi u ý nghĩa câu chuy n : Ca ng i ngư i thi u niên anh hùng Tr n Qu c To n tu i nh , chí l n, giàu lòng yêu nư c, căm thù gi c. - Giáo d c hs lòng yêu quê hương t nư c. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -GV 2 hs c và tr l i câu h i bài Chuy n qu b u - Nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “ Bóp nát qu cam”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng gi v , xâm chi m, ngang ư ng,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Gv chia o n : 4 o n -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : ngang ngư c, thuy n r ng, b ki n, vương h u,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n nhóm thi c. -Nh n xét tuyên dương. -C l p ng thanh toàn bài. K t lu n : Hs c trôi ch y t ng o n
  3. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs bi t lòng yêu nư c c a Tr n Qu c To n -Y/C hs c th m toàn bài. -Hs c. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. - c bài và tr l i câu h i +N i dung bài nói lên i u gì ? -Hs tr l i. -Nh n xét k t lu n : Các em c n bi t yêu quê hương và ra s c h c t p xây d ng t nư c -Giáo d c hs : Lòng yêu quê hương t nư c. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn baì theo vai. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs phân vai c trong nhóm. -Thi c toàn bài. -Nh n xét tuyên dương. 4.C ng c : ( 4 phút)
  4. -N i dung bài cho bi t i u gì ? (Hi u ý nghĩa câu chuy n : Ca ng i ngư i thi u niên anh hùng Tr n Qu c To n tu i nh , chí l n, giàu lòng yêu nư c, căm thù gi c) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - c và xem trư c bài “Lư m” - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  5. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 66 : LƯ M I.M C TIÊU : - c úng các t khó. Bi t ng t ngh hơi úng nh p 4 c a bài thơ th 4 ch . -Hi u nghĩa các t ng : lo t cho t, cái x c, ca lô, thư ng kh n,…. Hi u n i dung bài : ca ng i chú bé liên l c ng nghĩnh, áng yêu và dũng c m. - Giáo d c hs bi t làm nh ng vi c phù h p v i l a tu i. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh ho SGK. HS: Xem bài trư c. III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) -G i 3 hs c bài và tr l i câu h i bà Bóp nát qu cam. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: “ Lư m”. (Dùng tranh gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c:
  6. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng: lo t cho t, nghênh nghênh, huýt sáo,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : lo t cho t, cái x c, ca lô, thư ng kh n - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu. -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau - i di n thi c nhóm ôi. K t lu n : Hs c trôi ch y t ng o n *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs hi u ư c công vi c c a Lư m -Y/C hs c th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. +N i dung bài nói lên i u gì ? -Th o lu n và tr l i câu h i. -Hs tr l i. -Nh n xét k t lu n : Nh ng vi c làm áng yêu c a
  7. Lư m -Giáo d c hs : Hs bi t làm nh ng vi c phù h p v i l a tu i *Ho t ng 3 : Luy n cl i M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. 5ph GV c bài l n 2 : Hư ng d n hs c thu c lòng bài thơ. - Hs c cá nhân -Thi c toàn bài. -Nh n xét tuyên dương. 4.C ng c : ( 4 phút) -Cho h c sinh nêu l i n i dung c a bài (ca ng i chú bé liên l c ng nghĩnh, áng yêu và dũng c m) IV. HO T NG N I TI P : (1 phút) - Nh n xét ti t h c – Chép bài, h c bài. - c và xem trư c bài “Ngư i làm chơi” - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------