Xem mẫu

  1. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 07 : BÍM TÓC UÔI SAM I .M C TIÊU : - Hi u ư c ý nghĩa các t m i :Bím tóc uôi sam, t t, lo n,… Hi u n i dung bài : Không nên ngh ch ác v i b n - c trơn toàn bài, ng t ngh hơi sau các d u ph y, d u hai ch m, ch m c m, ch m h i. c úng các t ng : lo ng cho ng, ngã ph ch m ìa,… - Giáo d c h c sinh c n i x t t v i b n gái. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh h a.(Tranh phóng to SGK) HS : SGK III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : (1 phút ) Hát 2.Bài cũ: (4 phút) -Cho 3 hs c l i bài “G i b n” và tr l i câu h i. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i : a) Gi i thi u bài: Bím tóc uôi sam (dùng tranh minh ho gi i thi u) b) Các ho t ng d y h c :
  2. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : lo ng cho ng, ngã ph ch, m ìa,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : Bím tóc uôi sam, t t, lo ng cho ng,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau -Nh n xét tuy n dương. - i di n nhóm thi c. -C l p ng thanh toàn bài. TI T 2 (Chuy n ti t) TL HO T NG D Y HO T NG H C 15 ph *Ho t ng 2 : Tìm hi u bài M c tiêu :Hs không làm vi c x u, ix t tv i b n.
  3. -Y/C hs c th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. -Hs c. +N i dung bài nói lên i u gì ? - c bài và tr l i câu h i -Nh n xét ch t ý. -Hs tr l i. -Giáo d c hs bi t i x t t v i b n gái. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 15 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài theo vai. GV c l i bài. -Cho hs c l i bài. - Hs c theo nhóm. -Nh n xét tuyên dương. -Thi c toàn bài 4.C ng c : (4phút) - N i dung bài bài nói lên i u gì ? (Nói lên vi c làm áng trách c a Tu n) IV. HO T NG N I TI P: (1 pht) - D n dò - Nh n xét ti t h c. -Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
  4. K HO CH BÀI H C MÔN : T P C Bài 08 : TRÊN CHI C BÈ I .M C TIÊU: - Hi u ư c ý nghĩa các t m i : “Ngao du thiên h , bèo sen, ván,…” Hi u n i dung bài : T chuy n du l ch trên sông c a ôi b n D Mèn và D Trũi - c trơn toàn bài, ng t ngh hơi sau các d u câu. c úng các t ng : làng g n, núi xa, bãi l y,… - Giáo d c hs yêu quí tình b n. II. DÙNG D Y H C: GV: Tranh minh h a SGK HS : SGK III.CÁC HO T NG D Y H C: 1.Kh i ng : (1 phút ) Hát 2.Bài cũ: (4 phút) -Cho 3 hs c l i bài “Bím tóc uôi sam” và tr l i câu h i. -GV nh n xét ghi i m. 3.Bài m i: a) Gi i thi u bài : Trên chi c bè (Dùng tranh gi i thi u bài) b) Các ho t ng d y h c :
  5. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10ph *Ho t ng 1: Luy n c M c tiêu : c úng toàn bài Giáo viên cm ul n1 -Hs theo dõi -Y/C hs c n i ti p câu . - c n i ti p +Y/C hs phát hi n t khó, c t khó, gv ghi b ng : làng g n, núi xa, bãi l y,… -Hs c t khó cá nhân+ ng thanh -Y/C c n i ti p o n : - c n i ti p. +Y/C hs phát hi n t m i, ghi b ng : ngao du thiên h , bèo sen,… - c, gi i nghĩa t . -Hư ng d n luy n c câu -Hs c - c o n trong nhóm, thi c. -Hs trong nhóm c v i nhau -C l p ng thanh toàn bài - i di n nhóm thi c. *Ho t ng 2: Tìm hi u bài. 10ph M c tiêu : Hs th y ư c chuy n du l ch trên sông c a ôi b n D Mèn và D Trũi -Y/C hs c ng th m toàn bài. -Cho hs c câu h i SGK và tr l i. +N i dung bài nói lên i u gì ? - c bài và tr l i câu h i -Nh n xét ch t ý
  6. -Giáo d c hs yêu quý tình b n. -Hs tr l i. *Ho t ng 3 : Luy n cl i 5 ph M c tiêu : H c sinh c l i toàn bài. GV c bài l n 2. -Cho hs c l i bài. -Nh n xét tuyên dương. - Hs c cá nhân -Thi c toàn bài 4.C ng c : (4phút) - N i dung bài bài nói gì ? (Nói lên cu c phiêu lưu c a D Mèn và D Trũi.) IV. HO T NG N I TI P: ( 1 pht) - D n dò - Nh n xét ti t h c. - Rút kinh nghi m --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------